Jelenések könyve


Magyarázó bibliafordítás
Fordította: Szűcs Sándor © 2006-2011.
Letöltés PDF-ben

ELSŐ FEJEZET

 1. Jézus Krisztus úgy döntött, hogy választottjainak bepillantást enged a világ jövőbeli sorsába, hogy felkészítse őket mindarra, ami a nem túl távoli jövőben nagyon váratlanul történni fog. Ezt a kijelentést egy angyalán keresztül jelentette ki Jánosnak, az Úr tanítványának és apostolának.
 2. János pedig mindent, amit megértett, leírt ebben a könyvben.
 3. Boldog és áldott az az ember, aki tud minderről! Aki elolvassa és komolyan veszi mindazt, amit itt talál! Boldog, mert Isten kijelentésének hallgatása és cselekvése mindig Isten áldásait szabadítja fel az életében.
 4. Ezt a kijelentést elsőként az ázsiai hét gyülekezet kapja meg: az Örökkévaló Isten kegyelme legyen veletek a Szentlélek által,
 5. és Jézus Krisztus által, aki elsőként támadt fel a halálból, s ezzel végérvényesen le is győzte azt, aki a föld uralkodói felett uralkodik, és akinek az értünk vállalt váltságáldozata örökre megszabadított bennünket a bűn állapotából!
 6. Ő tett minket Isten országának örököseivé, Isten szolgálatában álló papokká, akiknek a feladata az, hogy hidat verjenek az emberek és Isten közé. Övé a dicsőség, mindörökké ezért is!
 7. Azért írom, hogy ne érjen váratlanul: Jézus eljön majd újra, s akkor majd mindenki szembesülni fog azzal, ki is ő valójában!
 8. Ezt mondja az Úr: én vagyok az Alfa és az Omega, mindenek kezdete és befejezése, aki egyedül örökkévaló!
 1. Én, János, testvéretek és társatok a Jézus Krisztusért vállalt küzdelmekben, szenvedésekben és dicsőségben, Pátmosz szigetén voltam száműzetésben, amelyet a hitem megvallása miatt róttak ki rám,
 2. amikor a Szentlélek megmutatta nekem az Úr Napját, amely megállíthatatlanul közeleg felénk, és egy szempillantás alatt fog berobbanni mindannyiunk életébe.
 3. Egyszer csak egy mennyei hang szólított meg, amely olyan volt, mintha ezernyi trombita zengett volna dicsőségesen a hátam mögött, és így szólt hozzám: Fontos dolgokat fogok mutatni neked! Írj le mindent, és juttasd el ezt az üzenetet a hét ázsiai gyülekezetnek, Efézusba, Szmirnába, Pergamonba, Thiatírába, Szárdiszba, Filadelfiába és Laodiceába.
 4. Amikor hátra fordultam a hang irányába, egy hét arany gyertyatartót láttam,
 5. és közöttük mintha maga Jézus lett volna megdicsőült valójában, királyhoz méltó öltözetben.
 6. Ragyogott az egész teste és az arca, a szeme viszont tűzvörösen izzott.
 7. Lábai mintha kemencében izzó aranytömbök lettek volna, és a hangja mint az orkáné a tengeren.
 8. Jobb kezében hét csillagot tartott, a szájából pedig kétélű kard jött ki. Tekintete ragyogóbb volt a Napnál, mint amikor az legnagyobb erejével vakít.
 9. Amint megláttam, a földre vetettem magam, ő azonban megfogta vállamat és felemelt a földről: „Ne félj János, én vagyok az, Jézus, mindenek kezdete és bevégzője!
 10. Voltam már halott is, most azonban élek, sőt, legyőztem a halált egyszer s mindenkorra, és nálam van már a kulcs az örökkévalósághoz.
 11. Most tehát figyelj nagyon mindenre, mert neked kel hírül vinned mindazt, amit a jelen események nem látható dimenzióból és a jövőből fel akarok fedni az enyéimnek!
 12. Megmutatom neked a hét csillag titkát, amelyeket a jobb kezemben láttál, és a hét arany gyertyatartóét is: az elsők a gyülekezetek angyalait, míg a gyertyatartók magukat a gyülekezeteket jelképezik.

MÁSODIK FEJEZET

 1. Az efézusi gyülekezet számára így szól az üzenetem: kezemben tartom a gyülekezetek sorsát, és közöttük járok, mivel én vagyok az egyház feje.
 2. Nagyon jól tudom, mennyit fáradtok állhatatosan az evangélium terjedéséért, és ezt nagyra értékelem! Azért is megdicsérlek benneteket, mert szívből írtóztok a bűn és a gonoszság minden megnyilvánulása ellen, és nem fogadtok el mindenféle tanítást csak azért, mert valaki az én nevemet is emlegeti közben.
 3. Tudom, hogy kitartóak és terhelhetőek vagytok, akik nem adjátok fel az első nehézségeket látva, és tudom, mennyit kellett tűrnötök az én nevemért! Gratulálok mindahhoz, amiben győzelmet arattatok!
 4. Azonban van olyan terület is, amelyen intenem kell benneteket! Az a befogadó, kegyelem-központú szeretet, amely a gyülekezet alakulásakor jellemző volt rátok, mára kihűlt. Elidegenedtetek egymástól, és a valóságos tettekben megnyilvánuló szeretet felváltotta a közöny és a rutin – márpedig ez már nem dicsőít meg engem!
 5. Emlékezzetek vissza, milyen volt a gyülekezet légköre, az egymáshoz való viszonyulásotok 30 évvel ezelőtt! Legyetek ismét olyanok! Újítsátok meg az egymás iránti elkötelezettségeteket! Tanuljátok meg újra értékelni és szeretni egymást, mert különben a gyülekezetnek vége lesz rövid időn belül!
 6. Azt viszont szintén értékelem, hogy a nikolaiták tanítását, amely el akarja mosni az erkölcsi határokat a gyülekezet és a bűn között, ti sem fogadtátok be!
 7. Kérlek hallgassatok rám és vegyétek nagyon komolyan ezt a kijelentést! A győztesek osztályrésze az örök élet lesz Isten közvetlen közelségében!
 1. A szmirnai gyülekezet számára így szól az üzenetem: én vagyok mindenek elkezdője és bevégzője, aki meghalt, s aki feltámadt a halálból, mindörökre legyőzve azt.
 2. Nagyon jól tudom, hogy földi mértékkel mérve nagy szegénységben és sok nyomorúság között kell kitartanotok, de higgyétek el, mindenkinél gazdagabbak vagytok, mert mögöttetek áll Isten az Ő elképzelhetetlen gazdagságával! Tudom azt is, mennyit ártanak nektek azok a zsidók, akiket a Sátán állított a maga szolgálatába Isten valódi népe ellen.
 3. Ne féljetek tőlük, sem a rátok váró szenvedésektől, mert Isten győztesen fog kihozni belőlük! Akkor is, ha egyesekre közületek a börtön, sőt, a mártírhalál vár – de véretek a megtérők magvetése lesz, és Isten dicsőséges győzelmének eszköze! Tartsatok tehát ki mindhalálig, és elképzelhetetlen győzelmet ajándékoz nektek Istenetek!
 4. Kérlek hallgassatok rám és vegyétek nagyon komolyan ezt a kijelentést! A győzteseknek nem kell félniük a haláltól, mert az nekik az Isten dicsőségébe való belépés küszöbévé válik majd!
 1. A pergamoni gyülekezet számára így szól az üzenetem: én vagyok Isten kijelentésének kétélű éles kardja,amely mindent legyőz!
 2. Jól tudom, hogy ott élsz, ahol a Sátán hatalmas templomot épített magának – te azonban mégis ragaszkodsz hozzám, és nem tagadtál meg engem akkor sem, amikor Antipászt kegyetlenül megölték a bennem való hitéért.
 3. Azonban van, amit fel kell hoznom ellenetek: vannak köztetek olyanok, akik Bálám tanítását hirdetik, aki megpróbálta elmosni a határokat az engedelmesség és a bűn között, hogy így csalja tőrbe Isten népét, akkor a bálványáldozati hússal meg a kultikus paráznasággal.
 4. Ők a nikolaiták követői közöttetek, akiket ti nem zártatok ki magatok közül, s ezzel beengedtétek a fertőzést a gyülekezetbe!
 5. Térjetek meg ebből azonnal, mert meglátogatlak benneteket ítéletemmel, de abban nem lesz köszönet!
 6. Kérlek hallgassatok rám és vegyétek nagyon komolyan ezt a kijelentést! A győzteseknek olyan táplálékot adok, amely megelégíti minden szükségüket, és a győzelem jeléül egy fehér kőre vésett új nevet, amelyet csak én ismerek, s az, aki kapja. Ez az új név egy új, dicsőséges élet kezdetét jelenti majd, amely Isten ajándéka!
 1. A thiatirai gyülekezet számára így szól az üzenetem: semmi nem rejthető el a szemeim előtt, és az én értékítéletem kiáll minden próbát!
 2. Mindent tudok rólad, szemeim előtt szeretsz, szolgálsz, küzdesz állhatatosan, és ezeket nagyra értékelem! Látom, ahogy növekedsz folyamatosan – ez ámulatos teljesítmény, kevés gyülekezet mondhatja el magáról! Gratulálok ezért nektek!
 3. Azonban vannak olyan dolgok is közöttetek, amelyekért nem tudok gratulálni! Megtűritek magatok között a Jézabel szellemiségét, amely megfertőzi a biblikus hitet mindenféle pogány szokással és erkölcstelenséggel. A többség tűri, a kisebbség pedig már tehetetlen!
 4. Pedig adtam időt nektek, hogy megtérjetek, de úgy tűnik, sokak számára már késő!
 5. Betegséggel büntetem meg azokat, akik ezt a bűnt behozták a gyülekezetbe, s mindazokat is, akik magukévá tették ezt a hamis szemléletet mindaddig, míg meg nem térnek!
 6. Emlékezzetek, mi történt Jézabel korában azokkal, akik elhagyták Isten útját a pogányságért: gyermekeik leprában pusztultak el, hogy ha másból nem, ebből tanulják meg, hogy Isten törvényeit nem lehet következmények nélkül lábbal taposni! Ha nálatok is ez lesz, csak azért, hogy minden gyülekezetnek intő jelként szolgáljon: én nem csak a felszínt, a motivációitokat és a titkaitokat is látom, és aszerint bánok veletek!
 7. A hűséges kisebbségnek viszont azt üzenem, hogy elég volt mindaz, amit emiatt el kellett szenvednetek, több terhet egyelőre nem engedek meg az életetekben!
 8. Viszont mindazt, amit kaptatok tőlem, tartsátok meg! Ha sikerül, óriási győzelem lesz: hiszen „csak” növekednetek kell tovább, úgy, ahogy eddig is tettétek!
 9. Csak törekedjetek a győzelemre, és legyetek az én tetteim követői, akkor hatalmat kaptok a pogányok felett,
 10. és ti fogtok uralkodni rajtuk a szeretet törvényével, s nem ők rajtatok a bűneik nyomásával.
 11. Ahogyan én megkaptam az Atyától az uralkodás örökkévaló és megmásíthatatlan jogát, úgy fogom ezt megosztani veletek, ha győztök!
 12. Kérlek hallgassatok rám és vegyétek nagyon komolyan ezt a kijelentést!

HARMADIK FEJEZET

 1. A szárdiszi gyülekezet számára így szól az üzenetem: Nálam van a megelevenítő Szentlélek, és én tartom kezemben a hét gyülekezet sorsát is. Tudok rólad is mindent. Tudom, hogy az a hír járja rólad, hogy életed virágkorát éled, pedig ez már csak a múlt emléke. Ma már csak árnyéka vagy önmagadnak, szinte halott.
 2. Ne aludj, amikor ébren kell őrködni, hanem légy résen és állj készen, mert ostromállapot van! A hamis biztonságérzet a halálodat jelenti!
 3. Emlékezz vissza, hogyan viszonyultál az evangéliumhoz a megtérésedet követően – és próbálj legalább ugyanolyan lenni újra! Vigyázz, mert olyankor látogatlak meg, amikor nem számítasz rá, és ha nem tanultál a múlt nagy kudarcaiból, és nem fogsz folyamatosan készenlétben állni, megint el fogsz bukni!
 4. Persze tudom, hogy ez nem mindenkinek szól: vannak olyanok, akik sohasem alszanak, amikor ébren kell állni. Ők felöltözhetnek majd a győzelem dicsőségébe, mert méltók rá.
 5. Az ő nevük mindörökre fel lesz jegyezve az Élet Könyvébe, és bizonyságot teszek mellettük majd az én Atyám és az ő angyalai előtt.
 6. Kérlek hallgassatok rám és vegyétek nagyon komolyan ezt a kijelentést!
 1. A filadelfiai gyülekezet számára így szól az üzenetem: én szent vagyok, és az igazságot képviselem. Nálam van az a kulcs és az a hatalom, amely minden ajtót képes kinyitni vagy bezárni.
 2. Előttetek azonban kinyitottam egy ajtót, amelyet senki emberfia be nem zárhat, mert jól gazdálkodtál azzal a kevéssel, amit adtam neked korábban, s most többet bízok rád! Amikor kicsi voltál és erőtlen, kitartottál mellettem, most tehát egy magasabb szintre léphettek.
 3. Győzelmet adok neked mindazokon, akik a Sátán oldalához csatlakoztak. Büszkék arra, hogy zsidókként Isten választott népéhez tartoznak, Istent azonban megvetik. Képmutatók és hazugok! Általatok fogom győzelmemet mindenki előtt bebizonyítani felettük.
 4. Mivel komolyan vettél engem, én is komolyan veszlek téged, és megsegítelek akkor, amikor majd a nagy nyomorúság eljön a világra.
 5. De légy készen, mert nagyon hirtelen fogok eljönni! Tartsd meg mindazt, amit kaptál tőlem, mert az elegendő a győzelemhez!
 6. A győzteseket pedig Isten mennyei Templomának tartópilléreivé teszem, amelyek hirdetik majd Isten nagy nevét és az Ő városának, Jeruzsálemnek a dicsőségét.
 7. Kérlek hallgassatok rám és vegyétek nagyon komolyan ezt a kijelentést!
 1. A filadelfiai gyülekezet számára így szól az üzenetem: én vagyok mindenek kezdete és meghatározója, aki az igazság mellett tanúskodik megkérdőjelezhetetlenül, és Isten teremő munkájának a kezdete:

15-16. Ismerem múltadat, jelenedet és a jövődet is! Távol építkeztél a forrástól, nem vagy sem forró gyógyvíz, sem hideg ivóvíz, hanem langyos víz vagy, amely erejét is, ízét is elveszítette, és az emberek csak kiköpik és kiöntik. Én is így teszek veled, mert magadban bíztál, és nem a forráshoz építetted lakóhelyedet!

 1. Gazdagnak tartod magad, és a saját vagyonodban bízol, azt hiszed, hogy a világhírű ruhaipar valóban jelentőssé tesz, és hogy kórházaidban vissza tudod adni az emberek látását – azonban én úgy látom, hogy szűkölködő nyomorult vagy, akinek kilóg a feneke is a nadrágjából, és a szellemi vakságból semmilyen gyógyszer nem tud kigyógyítani.
 2. Azt tanácsolom neked, tanulj meg magad helyett inkább bennem bízni! Ha gazdagságra vágysz, tőlem kérj olyan értékeket, amelyek maradandók, ha ékes ruhára vágysz, keresd azt a fehér ruhát, amely az újonnan születés jelképe, és ha a szemléleted, a látásod akarod gyógyítani, akkor ne orvosokhoz szaladgálj, hanem hozzám!
 3. Ne csodálkozzatok, ha kemény eszközökhöz kell nyúlnom, hogy megváltoztassalak benneteket – ez is a szeretetem megnyilvánulása! Hívlak tehát: térjetek meg bűneitekből!
 4. Ott állok szíved ajtaja előtt, és dörömbölök rajta: gyere és nyisd már ki, hogy beléphessek, és átvehessem az életed felett a kormányzást.
 5. A győztesek velem együtt fognak majd uralkodni, s mindannyian az Atya Isten trónjánál kapunk majd helyet!
 6. Kérlek hallgassatok rám és vegyétek nagyon komolyan ezt a kijelentést!

NEGYEDIK FEJEZET

 1. Mindezek után így szólt az a mennyei hang, amely korábban is beszélt velem: Jöjj ide hozzám – és egy nyitott ajtóhoz vezetett – most megmutatom neked mindazt, amelyek a világban most is működnek láthatatlanul, és amelyek a világra várnak a közeljövőben.
 2. Ekkor újból magával ragadott Isten Szentlelke, és egy hatalmas trónt láttam, amelyen ült is valaki.
 3. Akit láttam, úgy ragyogott, mint a földi drágaköveken megcsillanó napfény, és az egész trónt egy csodálatos színekben pompázó szivárvány ölelte át.
 4. A nagy központi trón körül 24 kisebb trón állt, amelynek mindegyikén egy mennyei fejedelem ült ragyogó ruhában és koronával a fején.
 5. A trónból villámok törtek elő, és szinte kibírhatatlan hangorkán, előtte pedig hét gyertyatartó, amely a Szentlélek megjelenése volt.
 6. A trón előtti tér olyan volt, mintha ragyogó kristályokból álló üvegtenger lett volna, a trón körül pedig négy élőlény foglalt helyet.
 7. Az egyik oroszlánhoz, a másik bikához, a harmadik emberhez, a negyedik sashoz volt hasonló.
 8. Mind a négy élőlénynek hat-hat szárnya volt, s mintha mindenütt szemek lettek volna rajtuk. A lények éjjel-nappal folyamatosan dicsőítették Istent: „Szent az Úr, a mindenható Isten, aki örökkévaló!”
 9. Ezek az élőlények folyamatosan a trónon ülőt dicsőítették,
 10. a huszonnégy mennyei uralkodó is leborult, és koronáikat levéve a fejükről így szóltak:
 11. Téged illet egyedül a dicsőség, a tisztelet és a hatalom, mint mindenek teremtőjét és fenntartóját!

ÖTÖDIK FEJEZET

 1. A trónon ülő ekkor elővett egy könyvet, amelyen rengeteg írást láttam, és hét pecséttel volt lezárva.
 2. Egy hatalmas angyal ekkor hangosan elkiáltotta magát: Ki méltó arra, hogy ezt a könyvet kinyissa?
 3. Hiába várt, egyetlen jelentkező sem akadt. Sem a földön, sem a mennyben, de még a pokolban sem volt senki, aki ezeket a pecséteket feltörhette volna, hogy a könyvbe beletekinthessen.
 4. Én, mint külső szemlélő, ezen nagyon megdöbbentem, és keserves sírásra fakadtam.
 5. Ekkor azonban az egyik mennyei fejedelem hozzám fordult: Ne sírj, mert Jézus Krisztus, a Júda törzséből származó oroszlán, Dávid leszármazottja az, aki egyedül felnyithatja e könyvet!
 6. Ekkor megláttam Jézust, Isten Bárányát, a négy hatalmas mennyei élőlény és a trónok között. Ő volt az áldozati Bárány, aki mindenható és mindentudó, akiben Isten Szentlelke öltött testet.
 7. A Bárány odalépett a trónhoz, és átvette tőle a lepecsételt könyvet.
 8. Ebben a pillanatban a négy élőlény és a mennyei fejedelmek mind földre borultak a Bárány előtt, és immáron a Bárányhoz fordulva ezekkel a szavakkal folytatták a dicsőítést:
 9. Egyedül Te vagy méltó arra, hogy feltörd e könyv pecsétjeit, mert életedet és véredet adtam azokért, akiknek a neve ebben a könyvben szerepel!
 10. Minden népben megtaláltad azokat, akiket királyokká és papokká szenteltél önmagadban, hogy uralmad megvalósítói legyenek a földön.
 11. Ekkor megszámlálhatatlan mennyei lény kiáltotta egyszerre tele torokból:
 12. Méltó a megöletett Bárány, hogy benne legyen teljessé az erő, a gazdagság, a bölcsesség, a hatalom, a tisztelet, a dicsőség és az áldás.
 13. Erre minden teremtmény egyszerre válaszolta a föld minden zugából, a föld és a tengerek mélyéről: Istené, aki mindenek felett uralkodik, és a megöletett Bárányé az áldás, a tisztelet, a dicsőség és a hatalom mindörökké!
 14. A dicsőítést a négy lény zárta le, és mindenki leborulva imádta a Bárány Jézust.

HATODIK FEJEZET

 1. Ekkor a Bárány feltörte a hét pecsét közül az elsőt. A négy trón körül álló lény erre mennydörgéshez hasonló hangon így szólt: Indulj!
 2. Egy fehér lovas vágtatott elő, kezében íjjal, fején koronával. Győztesen vonult ki, hogy Isten győzelmét beteljesítse.
 3. A második pecsét feltörésekor is elhangzott a kiáltás: Indulj!
 4. Ezúttal egy tűzvörös lovas vágtatott elő hatalmas karddal a kezében, akinek az volt a küldetése, hogy elvegye a az Isten védelmét jelentő békességet a földről, és az így kialakult káoszban az emberek egymást halomra öldössék.
 5. A harmadik pecsét feltörése után egy fekete lovas indult útnak, akinek mérleg volt a kezében.
 6. És hallottam, ahogy a trónon ülő így szól hozzá: a búzának és az árpának ettől kezdve tízszeres az ára! Az olajat és a bort azonban ne bántsd!
 7. A negyedik pecsét is lehullott a könyvről, és újból megszólalt az egyik lény: Jöjj, és indult te is!
 8. Egy hullasápadt lovas vágtatott ki, akinek a neve Halál, és akit a Pokol követett. Felhatalmazást kaptak, hogy a föld egynegyed részét kiirtsák karddal, éhséggel, járványokkal és vadakkal.
 9. Az ötödik pecsét feltörése után megláthattam azokat az oltár alatti térben, akik mártírhalált haltak Isten Igéjéért és a Jézus Krisztusba vetett hitükért.
 10. Ezek mindnyájan egy emberként kiáltották: Urunk, aki igazságos és bűngyűlölő vagy, meddig tűröd még a gonoszságot a világban?! Mikor fogod megítélni a világot, és mikor állsz bosszút értünk is?
 11. Ekkor a mennyei dicsőségbe öltöztették és türelemre intették őket, mivel még nem telt be azoknak a száma, akikre ugyanez a sors várt a hitükért. Isten tervének hajszálpontosan kell működnie!
 12. A hatodik pecsét feltörése után hatalmas földrengés támadt, a Nap is elsötétült, a telihold vérvörössé vált,
 13. és a csillagok sem fénylettek éjszaka. Rémisztő és fenyegető sötétség borult a földre.
 14. Az ég mintha fel lett volna csavarva, mint egy papírtekercs, a szigetek és hegyek rázkódtak és mozogtak,
 15. a földön élő emberek pedig eszüket vesztve menekültek. Nem számított már senkinek sem a rangja, a vagyona, a tehetsége – reményvesztetté vált mindenki.
 16. Már a halálhoz könyörögtek, mintha az egérutat adhatna a Bárány jogos haragja elől,
 17. mert ez a nap Isten Haragjának és bosszúállásának régen megprófétált napjává lett, ahol az ítélet a kezdetét veszi.

HETEDIK FEJEZET

 1. Ezután láttam négy hatalmas angyalt a föld négy égtájában, akik visszatartották a pusztító szélviharokat,

2-3. és láttam, hogy egy ötödiket, akinek a kezében egy pecsétnyomó volt. Így szól a négy égtájban állókhoz: Tartsátok vissza Isten ítéletének viharát, míg Isten minden gyermekét fel nem kutatom és meg nem jelölöm a homlokukon!

 1. És ekkor meghallottam, hányan lesznek azok, akiket így fognak megjelölni: összesen 144.000-ren, mindannyian Izráel népéből.
 2. Júda törzséből 12.000

Rúben törzséből 12.000

Gád törzséből 12.000

 1. Áser törzséből 12.000

Naftali törzséből 12.000

Manassé törzséből 12.000

 1. Simeon törzséből 12.000

Lévi törzséből 12.000

Issakár törzséből 12.000

 1. Zebukón törzséből 12.000

József törzséből 12.000

Benjámin törzséből 12.000.

 1. Mindezek után megszámlálhatatlan sok embert láttam, minden népből és nemzetből, akik a trón és a Bárány előtt pálmaágakat lengettek,
 2. és hangosan így kiáltottak: Az emberek üdvössége felett kizárólag az Atya és a Bárány rendelkezik!
 3. Ekkor minden résztvevő, a négy lény és a huszonnégy fejedelem ismét leborulva imádta Istent:
 4. Az áldás, a dicsőség, a bölcsesség, a hálaadás, a tisztelet, a hatalom és az erő Istenünké mindörökre!
 5. Ekkor megszólalt az egyik fejedelem tőlem: Tudod, kik ezek az emberek, akik ragyogó ruhában dicsőítik Istent?
 6. Fogalmam sincs – válaszoltam.

– Ezek elfogadták a Bárány váltságáldozatát, és megtalálták Jézus Krisztusban az üdvösséget!

 1. Ezért állhatnak Isten trónja előtt, és az Ő legközvetlenebb környezetében élhetnek és szolgálhatnak!
 2. Semmilyen nyomorúságban nem lesz részük soha többé,
 3. mert a Bárány, aki ott áll a trón mellett, mindenről gondoskodik, amire bármikor is csak szükségük lehet! Soha nem fognak éhezni vagy szomjazni, és többé semmilyen fájdalom vagy szomorúság nem éri el őket!

NYOLCADIK FEJEZET

 1. Amikor az angyal feltörte a hetedik pecsétet, fél órára néma csend lett a mennyben.
 2. Ekkor megláttam hét angyalt, akik Isten trónja előtt álltak, kezükben egy-egy aranytrombita.
 3. Egy másik angyal is megjelent, kezében arany füstölő volt, és füstáldozatot mutatott be a szentek imádságait jelképezve, akik a trón előtt álltak.
 4. A füstölőszer füstje a szentek imádságaival együtt betöltötte Isten trónját.
 5. Ekkor fogta az angyal a füstölőt, megtöltötte az oltár tüzéből és lehajította a földre. Ebben a pillanatban a földön hatalmas mennydörgés és égszakadás támadt, rengett a föld és dörögtek a villámok.
 6. A hét trombitás angyal pedig felkészült, hogy megfújják a hangszereiket, amint erre utasítást kapnak.
 7. Trombitált az első, és jégeső támadt, tűz vérrel keveredett, és a föld egyharmada felperzselődött teljesen.
 8. Trombitált a második angyal is, és egy hatalmas meteorit zuhant az óceánba, és a tengerek harmada is elpusztult.
 9. A tengeri élőlények harmada is elpusztult, és a hajók harmada is megsemmisült.
 10. A harmadik angyal is trombitált, és egy égő meteorit zuhant a földre, és megfertőződött a folyók és a források is harmada is.
 11. A földre hullott meteorit neve Méreg volt, mert megmérgezte az emberek sokaságát, akik a fertőzött víztől meg is haltak.
 12. Trombitált a negyedik angyal, és csapás érte a Nap és a Hold harmadát is, és elsötétült a csillagok harmada is.
 13. Ekkor azonban egy hatalmas, magányos sasmadarat láttam átrepülni a horizonton, amely hatalmas hangon így kiáltott: Készüljetek fel, mert az igazi csapások még csak ezután jönnek, mikor az utolsó három angyal is megfújja a trombitáját!

KILENCEDIK FEJEZET

 1. Amikor megszólalt az ötödik trombitaszó, megérkezett egy személy a földre, akinek hatalma volt megnyitni az alvilág kapuit.
 2. Amikor ezt megtette, hatalmas füst szállt fel onnan, és elsötétül a Nap, és a levegő is tele lett égett pernyével és korommal.
 3. Sáskák lepték el a földet, amelyek úgy viselkedtek, mint a skorpiók,
 4. de ezek a sáskák nem a növényeket támadták meg, hanem azokat az embereket, akiknek a homlokán nem volt ott Isten pecsétje.
 5. Azt a parancsot kapták, hogy ne öljék meg őket, hanem kínozzák őket öt hónapon keresztül, és ez a kínlódás hasonlítható ahhoz, amit egy skorpió marása okoz.
 6. Azokban a napokban a halál vágyott boldogsággá válik, mégsem lesz elérhető, mert nem fog megváltást adni ettől a szenvedéstől.
 7. Ezek a sáskák olyanok, mintha lovas katonák lennének, arcuk, mintha emberi arc lenne, fejükön pedig mintha korona volna.
 8. Sörényük mint az asszonyok haja, foguk mint az oroszlán fogai,
 9. a páncéljuk mintha vasból lenne, szárnyaik zúgása pedig olyan, mintha egy egész hadsereg morajlana, amikor harcba vonulnak.
 10. Farkuk is volt, a skorpióéhoz hasonló, fullánkjukban azzal a méreggel, amely azt az öt hónapos gyötrelmet okozza.
 11. Királyuk az alvilág angyala volt, akinek a neve Pusztító.
 12. Ez volt az első csapás az emberekre – ezután pedig még kettő következik.
 1. Amikor a hatodik angyal is megfújta a trombitáját, megszólalt egy hang onnan, ahol Isten trónja volt:
 2. Oldd el a négy angyalt a föld négy égtájáról, akiket eddig visszatartottam!
 3. Ekkor megindult a négy ítélő angyal, akik csak erre a jelre vártak, hogy megöljék a föld lakóinak egyharmadát.
 4. Seregük kétszázmillió lovasból állt,
 5. akik színes páncélt viseltek, „lovaik” feje az oroszlánéhoz hasonlított, szájukból pedig tűz, füst és kén ömlött.
 6. Voltaképpen éppen ezek ölték meg az emberek harmadát: a lovak szájából kiömlő tűz, füst és kén.
 7. Ezeknek a „lovaknak” a halálos ereje a szájukban és a farkukban volt – mert a farkuk olyan volt, mintha egy eleven kígyó lett volna egy olyan fejjel, amely megmarja az embereket, és ezzel öli őket.
 8. Így pusztul el tehát az emberek harmada. Akik pedig megússzák ezeket a csapásokat is, még mindig nem akarnak megtérni, hanem démonokat imádnak, tárgyakat istenítenek,
 9. és mindezek hatására csak még mélyebben megromlik a jellemük és az erkölcsük: gyilkolnak, szexuális fertőben élnek, lopnak, az okkultizmust és a mágiát gyakorolják.

TIZEDIK FEJEZET

 1. Ezután láttam, ahogy egy újabb hatalmas angyal szállt le az égből. Testét felhő takarta, fejét szivárvány vette körül, a lába pedig olyan volt, mint a tűzoszlop.
 2. Kezében egy megnyitott könyv volt. Jobb lábát a tengerre tette, a balt pedig a szárazföldre,
 3. felkiáltott olyan hatalmas hangon, mint ahogy az oroszlán ordít. Amikor elbődült, megszólalt a hét mennydörgés is, mindegyik egy saját üzenettel.
 4. Amikor le akartam írni, mi volt ezeknek az üzenete, az angyal rám szólt: Ezeket nem írhatod le, mert ezek Isten titkai!
 5. Ekkor az angyal, akit láttam leszállni az imént, felemelte jobb kezét az égre,
 6. és kijelentette Istennek, mint a világ teremtőjének a nevében, hogy véget ért a kegyelmi idő,
 7. és amikor majd megszólal a hetedik trombitaszó, beteljesedik Isten minden olyan próféciája és kijelentése, amely az utolsó ítéletre vonatkozott.
 8. Ekkor így szólt hozzám a kísérőm: Menj oda az angyalhoz, akit az előbb láttál, és kérd el tőle azt a könyvet, amelyet a kezében tart.
 9. Odamentem tehát hozzá, és elkértem tőle a könyvet. Ő így szólt hozzám: Tessék, de meg kell enned! Számodra nehéz és keserű teher lesz, de amikor hirdeted majd, az olyan lesz, mint a méz: vonzani fogja az embereket.
 10. Átvettem tehát a könyvet, és megettem. Számban édes volt, mint a méz, de amikor megettem, nagyon megfeküdte a gyomorom.
 11. Ekkor kijelentést kaptam: Ismét prófétálnod kell mindarról, amit itt láttál!

TIZENEGYEDIK FEJEZET

 1. Ezután láttam, ahogy egy újabb hatalmas angyal szállt le az égből. Testét felhő takarta, fejét szivárvány vette körül, a lába pedig olyan volt, mint a tűzoszlop.
 2. Kezében egy megnyitott könyv volt. Jobb lábát a tengerre tette, a balt pedig a szárazföldre,
 3. felkiáltott olyan hatalmas hangon, mint ahogy az oroszlán ordít. Amikor elbődült, megszólalt a hét mennydörgés is, mindegyik egy saját üzenettel.
 4. Amikor le akartam írni, mi volt ezeknek az üzenete, az angyal rám szólt: Ezeket nem írhatod le, mert ezek Isten titkai!
 5. Ekkor az angyal, akit láttam leszállni az imént, felemelte jobb kezét az égre,
 6. és kijelentette Istennek, mint a világ teremtőjének a nevében, hogy véget ért a kegyelmi idő,
 7. és amikor majd megszólal a hetedik trombitaszó, beteljesedik Isten minden olyan próféciája és kijelentése, amely az utolsó ítéletre vonatkozott.
 8. Ekkor így szólt hozzám a kísérőm: Menj oda az angyalhoz, akit az előbb láttál, és kérd el tőle azt a könyvet, amelyet a kezében tart.
 9. Odamentem tehát hozzá, és elkértem tőle a könyvet. Ő így szólt hozzám: Tessék, de meg kell enned! Számodra nehéz és keserű teher lesz, de amikor hirdeted majd, az olyan lesz, mint a méz: vonzani fogja az embereket.
 10. Átvettem tehát a könyvet, és megettem. Számban édes volt, mint a méz, de amikor megettem, nagyon megfeküdte a gyomorom.
 11. Ekkor kijelentést kaptam: Ismét prófétálnod kell mindarról, amit itt láttál!

TIZENKETTEDIK FEJEZET

 1. Ekkor nagy jel tűnt fel az égen: egy asszony, aki Naphoz hasonlóan ragyogott, a fején pedig tizenkét csillagból álló korona volt, amely Izráelt jelképezi.
 2. Az asszony várandós volt, és már a vajúdástól szenvedve kiáltozott,
 3. amikor feltűnt egy másik jel is: egy hatalmas sárkány, amelynek hét feje, minden fején tíz szarva volt, és egy-egy korona rajta.
 4. Farka magával sodorta az ég csillagainak harmadát, amely a szellemi lények harmadát jelenti, akik fellázadtak Isten ellen, és levetette őket a földre. A sárkány már várta, mikor fog megszületni az asszony gyermeke, hogy azon nyomban elnyelje.
 5. Az asszony megszülte fiát, aki uralkodik majd minden nép felett. Isten pedig megóvta a fiút, aki elragadtatott a trónhoz a mennybe,
 6. az asszonynak azonban menekülnie kellett 1260 napon át.
 7. Ezután háború támadt a mennyben: Mihály arkangyal és a seregei szembeszálltak a Sárkánnyal és az ő seregeivel.
 8. A Sárkány nem maradhatott a mennyben, ezért levettetett a földre seregeivel együtt,
 9. ő az, aki kígyóként az emberi nem bukásáért felelős volt, akit ördögnek vagy Sátánnak hívnak, és aki megtéveszti az egész emberiséget, hogy őbenne higgyenek az emberek és őt szolgálják az élő Isten helyett.
 10. Hallottam, hogy kihirdették a mennyben: Most lett teljessé a mi Istenünk szabadító munkája, és minden hatalom, és uralom Krisztusban fog testet ölteni, mert száműzték a mennyből azt, aki folyamatosan csak vádolta és kárhoztatta az embereket Isten előtt.
 11. Ez a győzelem pedig azok által fog kiteljesedni, akik bizonyságtételükkel és a bibliájukkal akár a mártírhalálig is hűségesek maradtak Krisztushoz.
 12. Ez a mennyben örömünnep, a földnek azonban a pusztulás kezdete. Mert a Sátán fékezhetetlen gyilkosként ront rá az emberekre, hogy a lehető legnagyobb pusztítást végezze közöttük azalatt, ami még hátra maradt az idejéből.
 13. Miután a Sárkány a földre száműzetett, az asszonyon akart bosszút állni, aki a gyermeknek életet adott,
 14. de az asszonynak a nagy sas szárnyakat adott, hogy biztonságos helyre menekülhessen, és hogy a Sátán elől rejtve tudjon felkészülni mindarra, ami vár rá.
 15. A Sátán ekkor áradást gerjesztett, hogy a víz elmossa az asszonyt,
 16. de a föld az asszony segítségére sietett, és elnyelte azt a hatalmas vízáradatot, amelyet a Sátán támasztott.
 17. A Sárkány nagyon gyűlölte az asszonyt, ezért összegyűjtötte hatalmas seregeit, és felvonult az asszony és utódai ellen, mert Isten igazsága mellettük állt.
 18. A Sátán serege a tengerparton sorakozott fel.

TIZENHARMADIK FEJEZET

 1. Ekkor láttam, hogy a káosz tengeréből előjön egy szörnyű fenevad, amelynek hét feje volt, minden fején tíz szarvval, a szarvak megkoronázva, és az egész telefirkálva istenkáromlásokkal. Ez az antikrisztus.
 2. Ez a vadállat leginkább a párduchoz hasonlított, a lába mint a medvéé, a hangja mint az oroszláné, a Sárkány pedig adta neki az erejét, az uralkodói felhatalmazást és a természetfeletti hatalmát.
 3. Láttam, hogy az egyik feje halálos sebet kapott, mégis felgyógyult. Az egész fölt szeme előtt történt ez meg, és emiatt mindenki csodálta őt.
 4. Az emberiség a Sárkány imádatát választotta, aki a végrehajtó hatalmat átadta a tengerből feljött szörnynek, és senki nem mert szembeszállni velük.
 5. A szörny minden üzenete hazugság és istenkáromlás volt, és bármit megtehetett negyvenkét hónapon keresztül.
 6. Káromolta is Istent és az ő népét folyamatosan.
 7. Óriási hadsereget épített fel, amellyel Izráel ellen vonult, hogy legyőzze Isten népét, és ezzel minden nép és nemzet fölött megszerezze a világuralmat.
 8. Az a célja, hogy mindenki őt imádja a földön, akinek a neve nincs beírva a Bárány Könyvébe a teremtés kezdete óta.
 9. Ne felejtsétek el mindezeket, amikor majd látjátok majd megtörténni!
 10. Mindenkinek az Isten akarata által kijelölt utat kell végigjárnia: kinek a börtönt, kinek a halált. Ehhez óriási hitre és kitartásra lesz szükség mindenki részéről!
 1. Később egy másik szörny is előjön ugyanerről a helyről. Ennek a fenevadnak csak két szarva van, és hasonlít a Bárányhoz – de úgy beszél, mint a Sátán!
 2. Ez a második gyakorolja az első teljes hatalmát az ő nevében, és meg tudja győzni az embereket, hogy imádják az antikrisztust, aki természetfeletti módon felgyógyul a halálos sebéből.
 3. Nagy csodákat fog tenni, még tüzet is leparancsol az égből az egész világ szeme láttára.
 4. Megtéveszti az embereket hatalmas jelekkel és természetfeletti képességeivel, amelyeket az antikrisztus nevében fog majd cselekedni, és mindenhonnan a halálos sebéből felgyógyult antikrisztus protréja fog majd visszaköszönni, amit az embereknek imádniuk kell.
 5. Megeleveníti az antikrisztus képmásait, és mindenkit megölet, aki nem rendeli alá magát neki maradéktalanul és azonnal.
 6. Minden élő embert totális kontroll alá von majd, hogy teljes mértékben ellenőrzése alatt tarthasson mindenkit, minden téren.
 7. Senki nem fog tudni vásárolni, dolgozni, élni, aki nem lesz része ennek a rendszernek. Ez lesz az antikrisztusi birodalom kiteljesedése.
 8. Legyetek tehát észnél! Az antikrisztus felismerhető lesz a jeléről, amely a 666-os szám.

TIZENNEGYEDIK FEJEZET

 1. Láttam a Bárányt a Sion-hegyén, s körülötte az elpecsételt 144.000, akiknek a homlokán ott volt Isten neve, mint tulajdonosuké.
 2. Hallottam egy robajlásnak tűnő hatalmas hangorkánt a mennyből, majd mintha hárfák szólaltak volna meg.
 3. Ez a 144.000 egy teljesen új éneket énekelt a négy lény és a huszonnégy mennyei fejedelem előtt – ez volt az ő dicsőítésük, akikért Isten a legmagasabb váltságdíjat fizette ki.
 4. Ezek az emberek szűzek maradtak egész életükben, és a Bárány Jézus első vonalas seregévé lettek,
 5. a beszédükben és a jellemükben is feddhetetlenek voltak.
 6. Ekkor megláttam, hogy egy újabb angyal tűnt fel a horizonton, és az evangéliumot hirdette ki a világ minden lakójának.
 7. Hatalmas hangon ezt mondta: Tiszteljétek Istent, és adjátok át az első helyet az életetekben neki, ezzel dicsőítve Őt, mert eljött az ítélet pillanata! legyetek készen, hogy megálljatok Teremtő istenetek színe előtt!
 8. Ezután egy másik angyal szólalt meg, bejelentve az üdvtörténelem újabb jelentős eseményét: Elesett Babilon, legyőzetett Isten ellensége, aki féktelen erkölcstelenségével elzüllesztette az egész emberiséget!
 9. Egy harmadik angyal így szólt: Eljött az ideje a végleges döntésnek! Ha az antikrisztushoz való tartozást választjátok, és mellette kötelezitek el magatokat, és magatokra veszitek az ő jelét,
 10. akkor Isten megitat majd benneteket haragjának borával, amelyet az Ítélet Napjára tett félre!
 11. A bűnt választók gyötrődésére sosem lesz megoldás, mert önmagukat juttatják Isten haragja alá azok, akik az Antikrisztust választják.
 12. Ezek olyan idők, amikor minden józanságotokra szükségetek lesz!
 13. Ekkor megszólalt egy hang a mennyből: Áldottak azok, akik a Jézus Krisztusba vetett hitükért halnak meg! A Szentlélek ezt mondta: Bevégzik küldetésüket, és tetteik bizonyságul és áldozatul mögöttük sorjáznak majd, mint egy diadalmenet!

TIZENÖTÖDIK FEJEZET

 1. Ekkor megláttam egy újabb fantasztikus látomást a mennyben: hét angyalt, akik az utolsó hét nagy csapásért voltak felelősök. Ők tették teljessé isten Ítéletének munkáját.
 2. Láttam valamit, ami leginkább kristály-tengerhez volt hasonlítható, amely lángokban állt, és azt láttam, hogy akik győzelmet arattak az Antikrisztus felett és megtagadták az ő kultuszát, azok ott álltak e tenger partján Isten hárfásaival,
 3. és Mózes dicsőítő énekét énekelték istennek: „Csodálatos a Te teremtő munkád, Istenünk, igazságosak és megkérdőjelezhetetlenek döntéseid és tetteid, Te vagy minden nemzet királya felett uralkodó király!
 4. Ki ne tisztelne és dicsőítene Téged, hiszen egyedül Te vagy, aki ezt megérdemled! Minden nép eléd áll majd, és leborulva imád, amikor végre mindenki előtt kétségbevonhatatlan ténnyé lesz, hogy Te vagy az egyetlen Úr, és kizárólag a Te ítéleted mérvadó!

5-6. Ezek után felnyílt a bizonyságtételek sátrának ajtaja a mennyben, és előlépett az a hét angyal, akik bevégzik Isten ítéletét a világon. Ragyogó ruházatuk és méltóságuk jelei voltak rajtuk, hogy egyértelmű legyen magas pozíciójuk.

 1. A trón körül álló négy lény egyike ekkor átadott a hét angyalnak egy-egy aranykelyhet, amelyekben az Isten bűnt sújtó haragja és ítélete volt rejtve.
 2. A szentély ekkor már megtelt Isten dicsőségének megnyilvánulásával, és megszűnt minden további tevékenység ott, míg mind a hét csapás be nem következett.

TIZENHATODIK FEJEZET

 1. Ekkor meghallottam, hogy egy hatalmas hang így szól a hét angyalhoz: Induljatok, és teljesítsétek a küldetéseteket! Töltsétek ki isten bűnt megítélő haragjának kelyheit a földre, hogy ezáltal lezáródhasson az emberiség történelmének ezen fejezete!
 2. Az első angyal csapása a földet sújtotta: súlyos fertőzés sújtott mindenkit, akin az antikrisztus bélyege volt, és akik az ő kultuszát követték.
 3. A második angyal csapása a tengert sújtotta: a víz vérvörössé változott, és minden tengeri élőlény kipusztult belőle.
 4. A harmadik angyal csapása a folyókat és a forrásokat sújtotta, így azok is vérvörössé változtak, és ott is elpusztult az élővilág.
 5. Ez az angyal ekkor megszólalt: Minden, ami most történik igazságos, akkor is, ha ez ellen lázadna minden bűnös ember lelke! Isten igazságos ítélete zajlik éppen, amelyet előre kijelentett!
 6. A tengerek és folyók vérré válása emlékeztessen minden bűnöst arra, hogyan ontották isten szentjeinek vérét!
 7. Ekkor az oltár felől is hang hallatszott: Isten minden tette az igazságából fakad!
 8. A negyedik angyal csapása a Napot sújtotta, és olyan erőssé vált a napsugárzás a földön, hogy mindenki gyötrődött fájdalmában és tehetetlenségében.
 9. A hőség óriási pusztítást okozott, amiért persze a bűnösök megint csak istent vádolták, és még mindig nem eszükbe sem jutott megalázkodni és megtérni a Mindenható Isten erődemonstrációja hatására.

10-11. Az ötödik angyal csapása az antikrisztus székhelyét és trónját sújtotta: uralkodása összeomlott, vezetői a nyelvüket rágták fájdalmukban kínjaik és sebeik miatt, Istent vádolták és gyűlölték, de a bűneikből még mindig nem akartak megtérni.

 1. A hatodik angyal csapása az Eufrátesz folyót sújtotta, amely teljesen kiszáradt, és ezzel megnyitotta az utat a távol-keleti birodalmak hódító seregei előtt.
 2. Láttam, hogy a Sátán, az antikrisztus és a hamis próféta ekkor ellentámadásba kezdett, és gonosz démonok seregei keltek életre szavukra.
 3. Ezek a démoni seregek aztán elindultak, hogy mindenhová eljussanak szemfényvesztő csodáikkal é ígéreteikkel, hogy hatalmas hadsereget toborozzanak az emberiség történelmének utolsó és döntő jelentőségű ütközetéhez.
 4. (Nagyon gyorsan és nagyon váratlanul fognak mindezek bekövetkezni, tehát készen kell állnotok!)
 5. És öszegyűjtötték hadseregüket Armageddon síkságában.
 6. Ekkor a hetedik angyal is kitöltötte kelyhét, és az ő csapása a levegőt sújtotta. Ezek után a trón felől megszólalt a hatalmas hang: Végre megtörtént mindaz, amelyet isten elrendelt!
 7. Ebben a pillanatban olyan világrengés rázta meg az egész földet, amelyre soha nem volt még példa,
 8. Jeruzsálem is három részre szakadt, és az összes Isten ellen lázadó város megsemmisült Babilonnal az élén.
 9. Eltűntek a szigetek és a hegyek,
 10. és negyven kilós jégdarabok zuhogtak az égből, agyon sújtva az embereket. Ehhez fogható csapást nem látott még senki – de az emberek még mindig nem akartak megtérni, és gyűlölték tovább Istent.

TIZENHETEDIK FEJEZET

 1. Ekkor odalépett hozzám az egyik angyal a hét közül: Jöjj velem, megmutatom, mi lesz a sorsa Babilonnak, amely a bűn fertőjének fellegvárát jelképezi!
 2. Mert onnan indult ki az a szellemi rák, amely aztán a föld összes nemzetét megrontotta és pusztulásba döntötte a bűnt istenítő pogány kultuszával.
 3. A Szentlélek ekkor elragadott egy sivatagba, ahol egy asszonyt láttam egy vörös fenevadon lovagolni, amely tele volt istenkáromlással, és hét feje, s minden fején tíz szarva volt. Az asszony volt az antikrisztusi kultusz, a vörös szörny pedig a Sátán maga.
 4. Az asszony is vörösbe volt öltözve, ékszerekkel volt díszítve, és kezében aranykehely volt – de ebben a kehelyben a saját bűneinek eszenciája volt.
 5. A homlokára volt írva a neve: A Hatalmas Babilon, aki romlásba taszította az emberiséget!
 6. Láttam, hogyan részegedik meg ez az asszony a szentek kiontott vérétől, és nekem még a lélegzetem is elállt félelmemben és döbbenetemben.
 7. Amikor látta ezt az angyal, megkérdezte tőlem: Miért csodálkozol? Ne félj ettől a látomástól, mert megmagyarázom, mit jelent.
 8. A szörny, amelyet láttál, a Sátán. Az alvilágból jött és a kárhozatba tart. Mindazok, akik nem szerepelnek az Isten választottjainak névsorát tartalmazó könyvben, akik azelőtt nem akartak hinni semmiféle isten létezésében, a saját szemükkel fogják majd látni, hogyan fog majd testet ölteni a Sátán a szemük láttára!
 9. Nagyon józanoknak kell maradnotok, mikor mindezek megtörténnek! A szörny hét feje hét világi vezetőt jelent, akik hatalmas országok felett uralkodnak.
 10. Öt már elesett, a hatodik épp most uralkodik, a hetedik majd a jövőben fog feltűnni, és nem is lesz hosszú életű az uralkodása.
 11. A szörny ennek a hét gonosz uralkodónak az egysége – belőle táplálkoznak és őt testesítik meg. De a vége a kárhozat lesz, mert már legyőzetett!
 12. A tíz szarv tíz királyt jelent, akik csak akkor kapnak felhatalmazást az uralkodásra, amikor az antikrisztus elfoglalja helyét a világuralom csúcsán. Ők az antikrisztusi birodalom vezetői testülete – de idejük rövid, a végük pedig bukás!
 13. Ezek mindannyian a halálukig elkötelezett szolgái az antikrisztusnak.
 14. A Bárány ellen fognak harcolni, a Bárány azonban legyőzi őket, mert ő minden hatalom felett áll!
 15. Majd így folytatta az angyal a magyarázatot: Az a tenger, amelyen az antikrisztus erkölcstelen kultusza lovagolt, maga a világ – a világban élő emberek tömegei.
 16. Aztán az egész antikrisztusi birodalom meghasonlik önmagával, és ez fogja bevezetni a saját bukását is.
 17. (……. HIÁNYZIK ……….)
 18. Az erkölcstelen asszony, amely a fenevadon lovagol – vagyis amely az antikrisztusi kultuszon uralkodik, a világ akkori központja lesz.

TIZENNYOLCADIK FEJEZET

 1. Ezek után egy újabb angyal érkezett a mennyből, akinek hatalma és dicsősége betöltötte az egész horizontot,
 2. és kihirdette a világban: Elpusztult végre a nagy Babilon, a Sátán földi székhelye, ahol nem csak az emberek, de már minden élőlény átitatódott a démoni gonoszsággal!
 3. Féktelen és erkölcstelen kultusza megfertőzte az egész világot, és pusztulásba taszította minden nemzet társadalmi és gazdasági elitjét.
 4. Egy hang szólalt meg a mennyből a városban élő hívőkhöz: hagyjátok el ezt a várost, választottaim, amíg nem késő, ne sújtson benneteket is a várost sújtó ítélet tüze!
 5. Mert eljött az ideje annak, hogy Isten véget vessen a gonoszság fékezhetetlen tombolásának!
 6. Meg kell fizetnie mindazért, amit tett Isten ellen és amit nem tett meg Isten mellett – és az ár, amibe a bűnnel kötött szövetsége kerül, elképzelhetetlen magas lesz!
 7. Amilyen magasra emelte őt gőgje és elvakultsága, olyan mélyre fog hullni Isten ítélete alatt!
 8. Egyetlen szempillantás alatt és egyszerre éri őt minden csapás: a halál, a depresszió, az éhínség, a tűz, amely elégeti – mert Isten megítéli Babilont ezen a napon.
 9. Sírni és gyászolni fog ezen a napon minden nemzet, amely szövetségbe lépett vele, mert nyilvánvalóvá válik, hogy a vesztessel kötöttek szövetséget!
 10. Döbbenten és rettegéssel fogják végignézni, ahogyan az antikrisztusi birodalom fővárosa egyetlen óra alatt megsemmisül.

11-13. A gazdaság összeomlik, és minden elveszíti az értékét: sem a tárgyak, sem a javak, de már az emberek sem fognak érni többé semmit.

 1. Minden olyan dolog, amelybe addig az emberek a boldogságuk és a boldogulások reményét vetették, egy pillanat alatt foszlik szét nyomtalanul,
 2. és akik ebben bíztak, kifosztva és kiüresedve nem tudnak majd mihez kezdeni értelmetlenné és tartalmatlanná vált életükkel.

TIZENKILENCEDIK FEJEZET

 1. Mikor mindezek megtörténtek, a menny, amely eddig figyelte a földi történéseket, hatalmas örömujjongásban tört ki: istenünké a dicsőség és a hatalom mindenkor!
 2. Igazak és igazságosak tettei, és nagy dicsőséget szerez neki az, ahogyan elbánt az antikrisztus birodalmával!
 3. Isten dicsősége egyetlen pillanatra sem halványulhat el!
 4. Ekkor újra leborult a trón körül álló négy lény és a huszonnégy mennyei fejedelem, hogy kifejezzék az isten iránt tiszteletüket.
 5. Egy hang pedig hozzátette a trón felől: Minden ember dicsérje és magasztalja Istenünket!
 1. Ezek után hatalmas tömeget hallottam, akik így dicsérték Istent: Dicsőség istennek, aki uralkodik mindörökké!
 2. Örüljünk és ünnepeljünk, mert elérkezett a Bárány menyegzői ünnepe, mivel felkészült a menyasszonya!
 3. Felvette gyönyörű hófehér menyasszonyi ruháját – ez a ruha pedig a szentek hitből fakadó cselekedetei! Ezek alkotják a menyasszony, a gyülekezet ékességét!
 4. Így szólt hozzám az angyal: Boldogok azok, akik hivatalosak erre a menyegzőre, mert ez a világtörténelem legnagyobb ünnepe!
 5. Ekkor le akartam borulni az angyal előtt, hogy kifejezzem imádatomat, de ő megelőzött engem, és nem engedte: Ne tedd! Egyedül Isten előtt borulj le, mert az imádat csak őt illeti! Én csak egy vagyok Isten szolgái közül, olyan, mint te is!
 1. Ekkor megnyílt az égbolt, és megjelent Jézus Krisztus vakító ragyogásban egy hófehér lovon. Hű és Igaz, aki igazságosan ítél és győz,
 2. szeme mint a tűz, amely mindent lát és mindent megpróbál, fején pedig győzelmi koronája.
 3. Vérrel átázott ruhába volt öltözve, a neve pedig így szólt: Isten testet öltött önkijelentése.
 4. Hatalmas mennyei hadsereg követte őt, mind vakító öltözetben.
 5. Beszéde olyan volt, mint a kétélű pallos, amely ellen nem lehet védekezni: ezzel győzte le a nemzeteket, és ezáltal uralkodik felettük.
 6. Ruhájára és övére ez van írva: „Ő uralkodik minden földi uralkodó felett!”
 7. Ekkor egy hatalmas és ragyogó angyal tűnt fel, aki nagy hangon így kiáltott: Készüljetek, mert kezdődik Isten győzelmének örömünnepe!
 8. Ez az ünnep pedig abból fog állni, hogy megsemmisítitek a Sátán minden seregét, és legyőzitek ellenségeiteket!
 9. Ekkor egymásnak rontott a két hatalmas hadsereg, Krisztus és a Sátán seregei Armagedon völgyében,
 10. és foglyul esett az antikrisztus és a hamis próféta is, és mindenki legyőzetett, akin a gonoszság jelei rajta voltak! A két vezér élve bevettetett a űz Tavába,
 11. seregeiket pedig megölte Krisztus kardjával, amely az Isten kijelentésének hatalma volt.

HUSZADIK FEJEZET

 1. Láttam, hogy egy angyal érkezett a mennyből, kezében az alvilág kulcsaival és egy hatalmas lánccal.
 2. megragadta a legyőzött sárkányt, a Sátánt, és ezer évre megkötözte.
 3. Börtönbe zárta és a zárat lepecsételte, hogy ebben az ezer éves időszakban teljesen hatástalanítsa minden munkáját az emberek között.
 4. Ezután trónokat láttam, amelyek azokra vártak, akik életüket adták hitükért és Urukért, akik nem voltak hajlandóak behódolni sem az antikrisztusnak, sem a kultuszának. Krisztus az ő ezer éves uralkodásának minden méltóságát és dicsőségét megosztotta ezekkel az emberekkel.
 5. Ez volt az első feltámadás, amikor a nagy nyomorúság mártírjai keltek életre, hogy osztozzanak Urukkal ebben az ezer éves dicsőséges uralkodásban.
 6. Boldogok ezek az emberek, mert nekik már nem árt többé a második halál, hanem Isten és Krisztus papjaiként már az örökkévalósághoz tartozhatnak.
 1. Amikor azonban ez az ezer év letelik, a Sátánnak lesz még egy rövid időszaka, mert szabadon engedik a börtönéből.
 2. Elmegy, és még egy hatalmas megtévesztő hadjáratba kezd, hogy új sereget gyűjtsön magának, amellyel újból megpróbálja megdönteni Isten uralkodását.
 3. A Sátán seregei körbevették Jeruzsálemet, de isten tüzet bocsátott rájuk az égből, és elpusztultak mind.
 4. A Sátán pedig belevettetett a Tűz Tavába, ahol az antikrisztus és a hamis próféta is szenvedett, és ahonnan nincsen kijövetel soha.
 5. Ezután megláttam Isten trónját, akinek a jelenlétében eltűnt minden más.
 6. Láttam, hogy minden ember, aki bármikor is élt, ott áll a trón előtt, és különböző könyvek nyittatnak ki. Volt egy különleges könyv, az Élet Könyve, amelyben mindenkinek minden tette rögzítve volt, és minden ember a cselekedeteik szerint lett akkor megítélve.
 7. Minden halott feltámadt akkor, és megállt isten színe előtt, hogy megítéltessen az élete.
 8. Ezek után a halál és a kárhozat szintén a Tűz Tavába került.
 9. Ha valakit nem találtak beírva az Élet Könyvébe, az is a Tűz tavába került.

HUSZONEGYEDIK FEJEZET

 1. Mindezek után megmutatta nekem az angyal az Élet Vizének folyóját, amely csodálatosan szép, és a Bárány Trónjánál van a forrása.
 2. A város közepén áll az Élet Fája – a Krisztus golgotai keresztje, amely folyamatosan termi a gyümölcsét, és levelei a népek gyógyítására szolgálnak.
 3. Ebben a városban nincs többé semmilyen bűn és átok, hanem csak Isten és a Bárány dicsősége tölti be,
 4. szolgái imádják őt, és mindig jelenlétében élnek, immáron teljesen közvetlenül, mint a teremtés kezdetén, amikor a bűn még nem rontotta meg az isten és az ember közötti kapcsolatot.
 5. Nem lesz többé ott éjszaka és sötétség, mert isten dicsőségének ragyogása minden homályt végérvényesen eloszlat a világban.
 1. Mindezek befejezéseként ezt mondta nekem az angyal, aki végigkísért ezen a mennyei látomás-sorozaton: amit most láttál és hallottál, igaz, megmásíthatatlan és nagyon is valóságos. Hirtelen fog elkezdődni, és sokkal hamarabb, mint gondoljátok!
 2. Boldog és áldott az az ember, aki komolyan veszi mindezeket a próféciákat, mert Krisztus váratlan eljövetele nem fogja felkészületlenül találni.
 3. Én, János, aki mindezeket láttam,hallottam és leírtam, ekkor leborultam az angyal előtt, hogy imádjam őt, de nem engedte:
 4. Mondtam már neked: kizárólag istenedet imádd! Én is csak egy vagyok a szolgái között, nem nagyobb sem nálad, sem azoknál, akik megtartják isten beszédeit.
 5. Mivel mindezeknek a kezdete már a küszöbön áll, ne tedd fel a polcra ezt a könyvet, hanem hirdesd az úton-útfélen, mert életbevágóan fontos az üzenete!
 6. Aki bűnös akar maradni, azt a bűnébe fogja belebetonozni isten Igéje, aki viszont elfogadta isten kegyelmét, az éljen is aszerint!
 7. Váratlanul fogok megérkezni – mondja az Úr – és mindenkivel aszerint fogok cselekedni, amilyen állapotban majd találom őt!
 8. Én vagyok mindenek elkezdője és bevégzője, a Kijelentés első és utolsó betűje!
 9. Boldogok, akik üdvösséget nyernek Isten Krisztusban nyújtott kegyelmének elfogadása által, mert ehetnek az Örök Élet Fájáról és Isten jelenlétében élhetnek!
 10. De mindazok, akik a kegyelmet ellökték maguktól, és a bűneikhez ragaszkodtak, kívül rekednek.
 11. Én, Jézus vagyok az, aki rendelkeztem arról, hogy mindezek a kijelentések ismertek legyenek minden gyülekezet előtt.
 12. A Szentlélek és a gyülekezet, mint Krisztus teste ezért így szólít most mindenkit: Jöjjetek és térjetek meg! Aki szomjazik a bűnbocsánatra és a kegyelemre, csak nyújtsa ki a kezét érte, és fogadja el tőlem!

18-19. De halljátok meg a figyelmeztetést: ha valaki megmásítja azt a kijelentést, amely tőlem származik, akár hozzá tesz, akár elvesz belőle, isten ítélete fogja sújtani!

 1. Tehát ne felejtsétek: nagyon hamar jövök! Álljatok készen!
 2. Az Úr Jézus kegyelme legyen veletek!