Kolossé levél


Magyarázó bibliafordítás
Fordította: Szűcs Sándor © 2006-2011.
Letöltés PDF-ben

ELSŐ FEJEZET

 1. Pál, Jézus Krisztus apostola, akinek az a küldetés adatott, hogy Krisztus titkát mindenkivel megismertesse, és Timóteus, az ő szolgatársa,
 2. a Kolosséban élő keresztényeknek: Istenünk kegyelme és békessége legyen veletek Jézus Krisztus által!
 3. Imádságainkban mindig nagy hálával gondolunk rátok,
 4. mert rólatok mindig a Jézus Krisztusba vetett élő hit ereje és a testvérek iránti valóságos szeretet jut eszünkbe, és ez bátorít bennünket is.
 5. Tudjuk, hogy ti is az evangélium tiszta igazságából tanuljátok ezt a hitet és ezt a szeretetet, és éppen ez tartja meg bennetek a biztos reménységet minden körülmény között.
 6. A Krisztus megváltásáról szóló üzenet, amely már szinte mindenhová eljutott a világon, nagy növekedést adott és sok gyümölcsöt hozott a ti életetekben is attól a pillanattól kezdve, amikor elfogadtátok Isten kegyelmét.
 7. Hálásak vagyunk Epafrászért is, aki ebben Isten eszköze volt – nagyszerű munkása ő Krisztusnak, akinek a szíve valóban az Úrért és értetek ég.
 8. A legtöbb dolgot tőle tudjuk rólatok, nagyon sokat beszélt nekünk arról, hogy mennyire szeretitek az Urat és hogy szolgáltok neki.
 9. Azóta imádkozunk is értetek rendszeresen, hogy még tovább tudjatok növekedni Isten akaratának megértésében és megvalósításában,
 10. hogy tökéletesen beleilleszkedjetek Isten nagyszerű tervébe, és ezáltal a környezetetekben is áldások forrásává lehessetek az emberek számára.
 11. Mindehhez azonban Isten erejére van szükségetek, mert az dicsőíti meg Istent, ha minden körülmények között örömmel és kompromisszumok nélkül ragaszkodtok Hozzá.
 12. Soha ne feledkezzetek meg arról, hogy Istentől kaptátok a természetfeletti örökségeteket, és legyetek hálásak,
 13. hogy kiszabadított a bűn és a Sátán uralma alól bennünket, és már Jézus Krisztus uralma alatt élhetünk,
 14. aki megváltott bennünket és ezzel felmentette életünket az ítélet alól.
 15. Jézus az, aki megmutatta nekünk, milyen Isten, akit elképzelni sem tudnánk.
 16. Mert minden, ami a teremtett világhoz kapcsolódik, a föld és a csillagok, az élőlények és a szellemi lények, minden csak rajta keresztül értelmezhető és csak Vele együtt felel meg Isten teremtő akaratának.
 17. Jézus már a teremtés előtt is létezett, sőt, mindent általa teremtett az Atya.
 18. És amikor az egyház felépül, Ő az, aki a természetfeletti működését biztosítja, mint ahogyan az ember lelke és szelleme működteti a testét.
 19. Isten ugyanis úgy döntött, hogy benne, a Fiúban mutatkozik be a teremtett világ előtt, a Teremtő őbenne lép be a teremtett világba, hogy az megismerhesse alkotóját,
 20. és Jézusban adjon harmóniát és beteljesülést minden teremtménynek a kereszten kiontott engesztelő áldozatra való tekintettel.
 21. De hát tudjátok, miről beszélek! Hiszen ti is Istentől távol éltetek, nem törődtetek sem vele, sem a törvényeivel, motivációitok és tetteitek is bűnösek és önzőek voltak.
 22. De ez ma már nincs így! Mert elfogadtátok a Jézus halála által felkínált megváltást, és ez Isten számára elfogadhatóvá tett benneteket.
 23. Éppen ezért ne éljetek vissza ezzel az ajándékkal! Ragaszkodjatok az evangélium igazságához, kövessétek Isten akaratát, és töltsétek be a rátok bízott küldetést. amelynek én magam is követőjévé és hirdetőjévé lettem.
 24. Megmondom őszintén, én is sokat szenvedek ebben a küldetésben, de Isten kegyelme megtart benne, és nem keseredek el, sőt, örömmel tölt el, hogy tudom, az én szenvedéseim eszközzé válhatnak az egyház felépítésében.
 25. Ez az én feladatom, amit Isten rám bízott, hogy segítsek nektek minél jobban megérteni Isten kijelentését,
 26. azt a csodálatos titkot, amit oly régóta keres mindenki különféle vallásokban és praktikákban, de végre elérhetővé és megérthetővé vált mindazoknak, akik őszintén vágynak a válaszokra.
 27. A titok pedig Jézus Krisztusba van csomagolva! Mert Ő maga a válasz, aki az élő Istenhez valóban el tud vezetni bennünket.
 28. Ezért beszélünk mi állandóan róla! Minden ember felé az a küldetésünk, hogy az élete célba érkezzen Jézus Krisztus által.
 29. Ez éltet engem is, és ez motiválja minden tettemet – Isten pedig segít ebben az ő természetfeletti bölcsességével és hatalmával.

MÁSODIK FEJEZET

 1. Szeretném, ha tudnátok, hogy nem vagytok egyedül, hiszen én is rengeteget imádkozok értetek és a Laodiceában élőkért is, pedig a legtöbbetekkel még nem is találkoztam még személyesen.
 2. Azért imádkozom, hogy legyen erőtök és bátorságotok minden olyan akadályt lerombolni, ami az egységeteket gátolhatja, és hogy kompromisszumok nélkül tudjátok elkötelezni magatokat az Isten igazsága mellett. Ehhez persze a Krisztussal való nagyon mély és valóságos közösségre és ismeretre van szükségetek!
 3. Mert őbenne áll rendelkezésünkre minden mennyei ismeret és erőforrás.
 4. Ezt azért is írom ilyen nyomatékosan, nehogy valaki elszakítson benneteket Krisztustól valami hamis, megtévesztő tanítással.
 5. Bár még nem ismerjük egymást személyesen, mégis úgy érzem, nagyon közel álltok a szívemhez, és szeretnék mindig úgy gondolni rátok, mint akik között Isten akarata egyre jobban kiteljesedhet a hitetek és engedelmességetek által.
 6. Ezért ha elköteleztétek magatokat Krisztus mellett, akkor minden nap éljetek is hozzá méltóan és hűségesen!
 7. Mélyen és szilárdan gyökerezzetek meg őbenne, építsétek fel életeteket őáltala, növekedjetek és erősödjetek a hitetek és az engedelmességetek által, és maradjatok meg mindig a vele való függőségi kapcsolatban. Ha így éltek, higgyétek el, mindig lesz miért hálát adni, mert ez a Krisztusban való beteljesedés útja.
 8. Arra nagyon vigyázzatok, nehogy bárki eltorzítsa bennetek a bibliai igazságokat mindenféle tudományosnak tűnő elméletekkel vagy tradicionális szokásokkal. Isten igazsága mindig Krisztus-központú, és nem kor- vagy kultúrafüggő!
 9. Minden, ami Istenből megismerhető, Krisztusban lett kijelentve és bemutatva! Nincs más hiteles forrása az istenismeretnek,
 10. hiszen ti is csak őt megismerve találkozhattatok az élő Istennel.
 11. Jézus Krisztus által kerültetek be az Istennel való közösségbe és szövetségbe, és ennek már nem a körülmetélkedés a jele, hanem a megtérés, az életetek megváltozása.
 12. Amikor bemerítkeztetek, azzal éppen azt fejeztétek ki, hogy meghaltatok, mint bűnös emberek, és feltámadtatok, mint a bűn uralma alól megszabadult emberek. Mindez pedig azért volt lehetséges, mert hittetek Jézus Krisztusban, aki valóságosan magára vette mindannyiunk bűnét és meghalt, és akit Isten valóságosan feltámasztott a halálból. És a hitünk szerint ez történik meg velünk is.
 13. Emlékezzetek, milyen volt a szívetek és az életetek, mielőtt Krisztus megmentett volna titeket! És milyen most! Krisztus váltott meg mindannyiunkat, és ő változtatta meg az életünket!
 14. Minden terhet levett rólunk, minden adósságunkat kifizette, minden bűnünkre amnesztiát hirdetett, minden vádló szót elhallgattatott a golgotai kereszten, amikor meghalt helyettünk!
 15. Krisztusban Isten nyilvános és végérvényes győzelmet aratott a bűn felett, a sátáni erők felett, így rajtunk ezek már nem uralkodhatnak, és nekünk ezek már nem árthatnak!
 16. Éppen ezért ne hagyjátok, hogy belekössenek abba, mit hisztek és hogyan éltek. Ti Krisztusban szabadok vagytok, és nem az minősít benneteket, hogy milyen ceremóniákat tartotok meg vagy milyen vallási ünnepeket tartotok.
 17. Tudjátok, hogy ezek úgyis csak szimbólumok voltak, és csak addig volt szerepük, amíg Krisztusban minden általuk szimbolizált igazság valósággá nem vált. Tehát nem ezekben kell bízni, hanem Krisztusban!
 18. Ne foglalkozzatok azokkal se, akik valamiféle műkegyességgel teljesen másképp beszélnek és viselkednek a gyülekezetben, mint a hétköznapokban, se azokkal, akiknek a rajongása kánaáni hisztériában merül ki. Ne hallgassatok azokra sem, akik állandóan csak a szuperszellemi dolgokkal vagy a démoni világgal foglalkoznak, sem azokra, akik állandóan a látomásaikról beszélnek. Óvakodjatok a szellemi gőgtől, mert ez valóságos csapda minden komoly hívő ember számára!
 19. Inkább ragaszkodjatok Krisztushoz és a kijelentéshez, mert addig valóságosan is növekedni fogtok, nem csak a külsőségekben vagy a hangerőben!
 20. Rajtatok már nem evilági, emberi vagy tradicionális törvények uralkodnak.
 21. Miért korlátozzátok be saját magatokat mindenféle ostoba szabállyal és törvénnyel, hogy mit szabad vagy mit nem – azt is bőven elég megtartani, amit a Bibliában találtok leírva!
 22. Ennél felnőttebbeknek kellene már lennetek, mert az ilyen viselkedés még a gyerekkorhoz tartozik. Meg kellene tanulnotok végre különbséget tenni a lényeges és a lényegtelen dolgok között, mert így csak gúzsba kötitek magatokat.
 23. Lehet, hogy nagyon kegyesnek tűnik öltözködési vagy viselkedési szabályokból törvénykönyveket szerkeszteni és annak megfelelni, de a kegyesség lényege teljesen más! Ez csak arra való, hogy azok, akik kitalálják ezeket a szabályokat, és akik betartatják, jól érezzék magukat, és ezzel igazolják a saját nagyszerűségüket másokkal szemben. Csakhogy ez nem Krisztus útja, hanem szánalmas tévelygés!

HARMADIK FEJEZET

 1. Ha tehát kereszténynek valljátok magatokat, éljetek is úgy, mint valóban krisztusi emberek! Legyen számotokra fontos az, ami Krisztusnak fontos,
 2. és az Isten értékrendjét, törvényeit és akaratát valósítsátok meg az életetekben, ne a sajátjaitokat!
 3. Hiszen ti saját akaratotokból döntöttetek úgy, hogy átadjátok életetek vezetését Krisztus által Istennek, hogy Ő rendelkezzen veletek.
 4. Csak így lehettek részesei Krisztus dicsőségének is.
 5. Számoljatok tehát fel minden olyan hidat az életetekben, amelyen keresztül Isten terve és akarata bennetek zátonyra futhat: szexuális bűnöket, becstelenséget, motivációs torzulásokat, kapzsiságot. 6. Minden, ami Isten elé kerül az életünkben, bálvánnyá lesz, és Isten jogos haragját váltja ki.
 6. Ismeritek ezeket a régi életetekből, hisz ti is ilyenek voltatok, de ez már megváltozott! Ezek már nem uralkodhatnak rajtatok!
 7. Éppen ezért tisztítsátok ki az életetekből a gyűlöletet, az indulatosságot, a rosszindulatot, az istenkáromló és a negatív, kritizáló, vádaskodó beszédeket!
 8. Ne csaljátok meg egymást és ne hazudjatok egymásnak, mert ezek nem méltók egy keresztény emberhez.
 9. Legyen jellemző rátok, hogy egyre becsületesebb és tisztább az életetek, hiszen ahogy növekedtek az istenismeretben, úgy kell növekednetek az életszentségben is.
 10. Ne a különbözőségeitekkel törődjetek! Már nem az számít, hogy kinek milyen a bőrszíne, milyen a családi vagy kulturális háttere, milyen körülmények között él vagy milyen társadalmi pozícióban van, hanem Krisztus számít, aki összeköt bennünket!
 11. Legyetek tehát mindig nyitottak, befogadók, megbocsátók, jószívűek, alázatosak, szelídek és türelmesek, mert az ilyen mentalitás illik Isten gyermekeihez!
 12. Ha konfliktusok alakulnak ki közöttetek, rendezzétek. Ha bocsánatot kell kérni vagy adni, legyetek mindig az elsők! Mindenkihez viszonyuljatok úgy, ahogyan Krisztus viszonyul tihozzátok!
 13. És minden tettetek mozgatórugója a szeretet legyen, még véletlenül se a vallásos képmutatás vagy a megfelelni akarás!
 14. Krisztus megelégedést és békességet tud adni nektek, ha egységben és szeretetben éltek egymással, mert ez Isten akarata veletek. Ha pedig ez megvalósul, mindig lesz miért hálát adni Istennek!
 15. Legyen a beszédetek is krisztusi: gazdagítsátok, bátorítsátok és tanítsátok egymást, beszéljetek és énekeljetek Istenről és Istennek, és mindaz, amit mondtok, mindig legyen összhangban a szívetekkel, az érzéseitekkel, a gondolataitokkal!
 16. Minden, amit mondtok vagy tesztek, legyen olyan, mintha maga Jézus mondta vagy tette volna, hogy felismerje belőle és dicsőítse miatta a világ az Atyát, a mi Istenünket!
 17. Szeretnék a családi élettel kapcsolatban is adni néhány tanácsot: a feleségek tiszteljék és kövessék férjeiket, mint Isten képviselőjét a családban, mert ez fakad a teremtés rendjéből.
 18. A férjek pedig szeresség feleségüket, és fejezzék is ki a szeretetüket a törődésükkel.
 19. A gyermekek pedig legyenek engedelmesek a szüleik felé, mert a harmóniában élő család az, amelyben Isten örömét leli és amelyet meg is tud áldani.
 20. Különösen felhívom az édesapák figyelmét arra, hogy bátorítsák és motiválják is gyermekeiteket, ne mindig csak fegyelmezzék, hogy gyermekeik egészséges önértékeléssel növekedjenek fel.
 21. Munkahelyeteken nyújtsatok kiváló munkát, mintha maga Isten lenne a főnökötök, és neki tartoznátok elszámolással!
 22. Bármibe is kezdtek, ne az emberi elvárásoknak akarjatok megfelelni, hanem mindig Isten elvárásai szerint cselekedjetek, akár látnak benneteket, akár nem, akár megjutalmaznak érte, akár nem,
 23. tudván, hogy Isten látja és értékeli a becsületes munkát és életvitelt, és bőségesen megjutalmaz érte.
 24. Ha viszont valaki lop, csal, hazudik, és így akar boldogulni, az készüljön fel arra, hogy ezeknek a keserű gyümölcseit fogja majd learatni – mert ez felel meg Isten igazságosságának!

NEGYEDIK FEJEZET

 1. Akik pedig vezetői pozícióban vagytok, éljetek hatalmatokkal úgy, hogy az a rátok bízottak boldogságát és boldogulását szolgálja, hiszen ezért kaptátok a hatalmatokat istentől, aki benneteket is el fog számoltatni azzal, hogy éltetek vele.
 2. Az imádkozásban és közbenjárásban pedig legyetek kitartóak, és keressétek mindenben Isten tervét és céljait.
 3. Kérlek imádkozzatok értünk is, akik az evangéliumot hirdetjük, hogy Isten hatalma kísérje szolgálatunkat és bizonyságtételünket,
 4. amikor az üdvösségről másoknak beszélünk.
 5. Nagyon ügyeljetek arra, hogy akik kívülről figyelik az életeteket, azoknak minden szavatok és tettetek pozitív bizonyságtétel legyen istenről, és látva benneteket kedvet kapjanak ők is a Krisztus követésére! Ragadjatok meg minden lehetőséget arra, hogy Jézussal minél többeket megismertethessetek!
 6. Legyen az üzenetetek pozitív, bátorító és erőteljes, és soha ne éreztessétek senkivel, hogy ti többek vagytok náluk csak azért, mert megtértetek! ha kérdeznek valamit tőletek, válaszoljatok konkréten és becsületesen.
 7. Elküldöm hozzátok Tükhitoszt, egyik kedves munkatársamat, aki majd élő szóban kiegészíti mindazt, amit levelemben írtam nektek.
 8. Elmond nektek mindent részletesen is a helyzetünkkel és szolgálatunkkal kapcsolatosan, és hiszem, hogy ez is csak bátorításul és megerősítésül fog szolgálni nektek.
 9. Onézimosz is vele fog tartani, aki közületek származik. Fogadjátok őket nagys szeretettel és gondoskodjatok róluk!
 10. Üdvözöl benneteket Arisztarkhosz is, valamint Márk, Barnabás unokaöccse. Kérlek vegyétek komolyan azokat a dolgokat, amelyekről majd beszél nektek.
 11. És Jusztusz is velük tart majd. A zsidó származásúak közül ők azok, akik sokat segítettek nekem a missziómunkában.
 12. Köszönt benneteket Epafrész, aki szintén kolossébeli, és aki rengeteget imádkozik értetek, hogy tudjatok növekedni lelkiekben.
 13. Tanúsítom, hogy rengeteg dolgozott értetek, a laodiceaiakért és a hierápoliszi testvérekért.
 14. Lukács doktor és Démász is üdvözöl benneteket.
 15. Adjátok át a mi köszöntésünket a laodiceai hívőknek és a Nimfa házánál lévő kis gyülekezetnek is.
 16. Feltétlenül gondoskodjatok arról, hogy ezt a levelünket a laodiceai gyülekezetben is felolvassák, illetve amit nekik írtam, azt ti is olvashassátok!
 17. Üzenem Arkhipposznak, hogy amit rábíztam, azt mindenképpen végezze hűségesen!
 18. A befejező sorokat a saját kezemmel írom – kérlek ne feledkezzetek meg rólam sem, és imádkozzatok énértem is. isten kegyelme legyen veletek!