Péter első levele


Magyarázó bibliafordítás
Fordította: Szűcs Sándor © 2006-2011.
Letöltés PDF-ben

ELSŐ FEJEZET

 1. Péter, Jézus Krisztus apostola, köszönti Isten szétszórt népét Pontuszban, Galáciában, Kappadóciában, Ázsiában és Bitiniában, akik e világot csak átmeneti otthonuknak tekintik.
 2. Az Atya kiválasztott bennünket arra, hogy Jézus Krisztus vére által magához fogadjon és eszközzé tegyen minket akaratának megvalósításában.
 3. Milyen csodálatos a mi Istenünk! Új életet adott nekünk, ingyen kegyelemből, Jézus Krisztus halála és feltámadása által,
 4. amelyben benne van a Menny elképzelhetetlenül gazdag öröksége – és amely már itt e földön megkezdődik a számunkra és a miénk lehet!
 5. Isten azonban nem csak az örökségére vigyáz, hanem az örökösökre is, és a hitük által befejezi bennük azt a teljes lényüket átformáló munkáját, amelyet az újonnan születéskor elkezdett bennük, hogy most, a mi napjainkban, miáltalunk mindenki számára nyilvánvaló legyen az igazság.
 6. Ha nehézségekbe ütköztök és elkeseredtek, gondoljatok mindig erre az örökségre, és ez segíteni fog átlendül a holtpontokon. Gondoljatok Isten kegyelmére és szeretetére, mert ez soha nem a körülményektől függ – csak így őrizhetitek meg a szívetekben lévő reményt és örömöt.
 7. És azt se felejtsétek, hogy a nehézségekben és a próbákban való helytállás két gyümölcsöt biztos terem az életetekben: egyrészt tisztítja és finomítja, másrészt pedig hitelesíti a hiteteket a világ előtt is. Mikor pedig Jézus Krisztussal találkozni fogtok, az ilyen hitet ő mindig nagyra fogja becsülni!
 8. Ti nem találkozhattatok Vele, mégis szeretitek Őt, nem láthatjátok, mégis hisztek Benne. Csak az ilyen szeretet és hit képes körülményektől független boldogságot adni az embernek,
 9. és ezzel teszitek teljessé Isten bennetek végzett munkáját!
 10. Tudjátok, hányan kutatták mindent feláldozva az Istennel való közösség útját-módját? Nem értették, csak beszéltek arról a csodáról, amit ti most átélhettek: hogy Isten kegyelmes és magához fogad érdemtelenül.
 11. Nem tudták, mikor fog elérkezni az a megígért kegyelem, amelyről a Szent Szellem nekik bizonyságot tett, csak várták, és prófétáltak róla.
 12. Ők már akkor ugyanarról beszéltek, amit ti csak most láttok beteljesedni, már akkor felétek szolgáltak, és olyan titkokat hirdettek ki már évszázadokkal korábban, amikről egészen addig az angyalok is csak vágyakoztak, hogy megismerhessék!
 1. A gondolkodásmódotokat hangoljátok hozzá Isten kijelentéséhez, legyetek józanok, hogy a nehéz körülmények között is helyes döntéseket tudjatok hozni, és legyetek teljesen biztosak abban, amit Isten Jézus Krisztusban nektek megígért.
 2. Isten fiait már nem a körülmények, a bűnös vágyak vagy indulatok határozzák meg, hanem a hitük, ezért a hitből fakadó cselekedetek jellemzőek rájuk – ti is eszerint éljetek!
 3. Isten szent, egy teljesen más értékrendben gondolkodik, mint a világ, ezért ti az ő értékrendjéhez és kijelentéséhez ragaszkodjatok, ne a magatokéhoz.
 4. Isten világosan kijelentette: „Nektek hozzám hasonlóvá kell formálódnotok!”
 1. Gondoljatok Istenre úgy, mint kisgyermek a saját édesapjára, és forduljatok hozzá ezzel a gyermeki mentalitással, mert ő soha nem fog elutasítani benneteket! Ő nem fog feltételeket szabni ahhoz, hogy megmentsen benneteket, és soha nem válogat köztetek, hanem mindenkit szeret, mindenkit vonz, és mindenkit ugyanazon igazság szerint fog megítélni a tetteiért.
 2. Legyen bennetek egészséges istenfélelem és hála, mert Isten nem aprópénzen váltott meg benneteket a bűn rabságából, és nem tét nélkül adott nektek új életet a hiábavaló és céltalan életmódotok helyett,
 3. hanem a számára legdrágábbat áldozta fel értetek, a saját fiát, a Jézus Krisztust! Ti az ő halála által éltek – ezt soha ne feledjétek el!
 4. Isten a teremtés kezdetétől azt tervezte, hogy minden ember a Vele való közösségbe kerülhessen, de a bűnbeesés után csak most jött el ennek az ideje és lehetősége Krisztus váltsága által,
 5. ha hisztek Jézus Krisztus által Istenben, aki feltámasztotta őt a halálból, és ezzel nektek is reményt adott arra, hogy a bűn és a halál legyőzése által ti is megérkezhettek Őhozzá.
 1. Ezért legyetek készen az Istennek való azonnali és kitartó engedelmességre és a képmutatás nélküli őszinte szeretetre egymás felé is. Szeressétek egymást akkor is, amikor nagyon nehéz, és szívetekből, cselekedetekkel, ne csak a szátokkal,
 2. hiszen ti is ugyanebből a szeretetből éltek. Isten Szent Szelleme él bennetek az újonnan születés és az Isten Igéjének való engedelmességetek által, ez pedig azt jelenti, hogy amit Isten kér tőletek, azt meg is tudjátok tenni, nem lehetetlen elvárások ezek.
 3. Ismeritek azt az ézsaiási képet: „Minden emberi élet olyan, mint a mezőn a fű, amely elszárad, és minden emberi siker és dicsőség csak ideig-óráig virágzó színfolt a réten,
 4. de amit Isten ad, az Ő beszéde és az Ő munkája örökkévaló.” Most pontosan erről az örökkévalóról van szó: Isten parancsairól, ígéreteiről és akaratáról!

MÁSODIK FEJEZET

 1. Utasítsatok el minden gonoszságot, bűnt, irigységet, képmutatást és negatív beszédet,
 2. és legyetek Isten kicsi gyermekei, akik Tőle várjátok azt, hogy tápláljon és erősítsen titeket, és a növekedést megadja nektek az Igén és a szeretetén keresztül,
 3. mivel ti már belekóstoltatok abba, mennyire jó Ő!
 4. Legyen Jézus Krisztus az életetek alapja, amelyre felépíthetitek az életetek házát és lelketek otthonát, mert bár lehet, hogy ezt az alapot sokan megvetették és kigúnyolták, mégis az egyetlen 100%-ig biztos alap!
 5. Ne kőből készült templomokban gondolkodjatok, hanem ti magatok épüljetek fel szellemi templommá, hiszen Ti vagytok Krisztus Testének testrészei! Nem kell papok közbenjárását keresnetek, mert Krisztusban ti valamennyien papok, azaz Isten emberei és szolgái vagytok, és már nem állatáldozatokat kell bemutatnotok az ószövetségi törvények alapján, hanem szellemi áldozatokat kell hoznotok az Újszövetség szabályai szerint!
 6. Higgyetek Isten kijelentésének: „Aki az Isten által adott alapra építi fel az egész életét és benne bízik, az nem szégyenül meg soha!”
 7. Nektek ez az alap, Jézus Krisztus a világ legnagyobb kincse és ajándéka, azok viszont akik elutasítják, csak elbuknak benne, megbotránkoznak és kritizálják. De jegyezzétek meg: Krisztus akkor is az üdvösség alapja, ha egyesek ezt nem hiszik el!
 8. Aki nem rendeli alá az életét Isten kijelentésének, annak Jézus Krisztus ítélő Bírájává lesz, és ez a szilárd alap nem megtartani, hanem összetörni fogja!
 9. Ti azonban Isten kiválasztott népe lettetek, királyi papság, akiket Isten azért hívott el, hogy hirdessétek szeretetét, üzenetét és tetteit minden ember előtt!
 10. Ti, akik régen a sötétségben éltetek, szellemi vakságban, és ma látjátok Istent az Ő világosságában, akik régen Istennel szemben álltatok, ma pedig mellette vagytok, akik régen legjobb esetben is csak vágyakoztatok Isten kegyelmére és jelenlétére, ma pedig már benne és általa éltek! Ti vagytok a hiteles tanúk – hát tanúskodjatok!
 11. Éppen ezért nyomatékosan kérlek benneteket, ne a testi meg világi vágyaitok betöltését hajszoljátok, mert ez mindig akadályozza a krisztusi elhivatásotokat,
 12. hanem éljetek példaképként a környezetetekben, hogy még ha gúnyolnának vagy vádaskodnának is, ha gyaláznának is benneteket, látva azt, ahogyan éltek, ők is megtérhessenek azon a napon, amikor Isten meglátogatja őket kegyelmével, s így ti jó cselekedeteitek lesznek Isten megmentő munkájának útkészítői!
 1. Istent az dicsőíti, ha betartotok minden olyan emberi törvényt és kötelezettséget, amely nem ütközik Isten törvényével.
 2. Legyetek példaadó állampolgárok, akik nem hoznak szégyent Istenre azzal, hogy emberi törvények ellen vétenek, hanem inkább úgy éljetek, mintha magát Istent szolgálnátok ezeken a területeken is!
 3. Isten ugyanis azt akarja, hogy a helyes és példás életviteletekkel némítsatok el minden emberi okoskodást, és a tetteitek győzzék meg az akadékoskodókat Isten jóságáról és igazságáról.
 4. Ti szabadok vagytok – de soha ne éljetek vissza a szabadságotokkal azáltal, hogy Istenre hivatkozva kibújtok a felelősségeitek és a kötelességeitek, mert ez negatív bizonyságtétel!
 5. Mindenkinek adjátok meg a tiszteletet és a nagyrabecsülést, tartsátok be az emberi törvényeket is, szeressétek az embereket és mindenben kegyen Istené a legelső hely az életetekben!
 6. Ha beosztottak vagytok, mindig legyetek tiszteletteljesek és engedelmesek a felettetek állóknak, de soha ne kényszerből vagy érdekből, hanem mindig szívből!
 7. Mondjatok le arról, hogy magatoknak szolgáltassatok igazságot, ha visszaélnek hatalmukkal veletek szemben azok, akik megtehetik, és bízzatok az Úrban, Ő majd igazol és felemel benneteket.
 8. Higgyétek el, ha tűritek a megaláztatásokat, és jó cselekedetekkel válaszoltok a benneteket ért igazságtalanságokra, az mindennél hatalmasabb bizonyságtétel lesz az evangélium igazsága mellett!
 9. Gondoljatok arra, hogy Krisztus is pontosan ezt tette értetek is, és Ő ezzel nem csak példát adott nektek, hanem Veletek is van, és megsegít ezekben a nehéz helyzetekben!
 10. Ő sem átkozódott, panaszkodott, vádaskodott vagy zúgolódott, amikor értünk szenvedett,
 11. nem viszonozta a rosszat rosszal, nem fenyegetőzött és nem élt azzal az isteni hatalmával sem, amivel élhetett volna, hanem rábízta az ő igazságát az Atyára, aki mindennél hatalmasabban igazolta is őt.
 12. Jézus ezáltal váltott meg bennünket a bűn hatalmából, mi az ő sebei által gyógyultunk meg – ezért a mi másokért hordozott szenvedésünknek is ugyanilyen értéke és értelme van! Legyetek ezen a téren is hűséges követői Krisztus Urunknak!
 13. Mert régen mi is csak önmagunkért éltünk, a pillanatnyi problémáink és önző kis céljaink között tévelyegve, de már nem ebben az állapotban vagyunk, mert megtértünk lelkünk pásztorához és gondviselőjéhez.

HARMADIK FEJEZET

 1. Feleségek, legyetek engedelmes mentalitásúak a férjeitekkel szemben, mert ha közülük valamelyik nem élne ugyanilyen engedelmes mentalitással Isten felé, akkor az, amit tőletek látnak, visszavezetheti őket a helyes útra, és így szavak nélkül, az életpéldátokkal érhettek el náluk pozitív változásokat.
 2. Figyeljetek az istenfélő, tiszta életmódotokra,
 3. nehogy az öltözködési divat, a sok külsőség, az, hogy hogyan néztek ki, fontosabbá váljon, mint a az Istennek való engedelmességetek, a családi kötelességeitek és a szolgálatotok.
 4. Isten az alázatos, engedelmes, nőies lelkű és gondolkodású asszonyokban gyönyörködik, és higgyétek el, ez fog a férjeiteknek is tetszeni.
 5. Ha megnézitek azokat az asszonyokat, akik Isten kezében naggyá lettek, mind ilyenek voltak: tisztelték a férjüket és gondot viseltek a családjukról,
 6. ahogyan Sára is tette Ábrahámmal. Legyen ő és a többi bibliai asszony a példakép előttetek, és ne a világi divatmagazinok nőideáljait kergessétek, mert azok általában nem illeszkednek Isten értékrendjébe.
 7. Ti pedig, férjek, legyetek megértőek, türelmesek és kedvesek a feleségeitekhez, tiszteljétek és becsüljétek őket, és mindig fejezzétek is ki a szereteteket feléjük, hogy ne csak tudják, hanem érezzék is azt, hogy Isten és emberek előtt is egyenértékűek veletek. És vigyázzatok, mert ha nem éltek rendezett kapcsolatban a házasságotokban, imádságaitok és szolgálatotok is akadályba fog ütközni, és nem lesz kedves Isten előtt sem!
 8. Mindent összegezve: legyetek egységben és közösségben, szeressétek, tiszteljétek és becsüljétek meg egymást!
 9. Soha ne fizessetek rosszal a rosszért, hanem mindig legyetek megbocsátóak és nagylelkűek, mert ezt tanultátok a mi Urunktól, Krisztustól, sőt, csak ezzel a mentalitással vehetitek birtokba ti magatok is Isten áldásait!
 10. Emlékezzetek a zsoltáros szavaira: „Ha örülni szeretnél az életnek, ha a boldogságot keresed és áldások között szeretnél járni, vigyázz a beszédedre, hogy ne legyen a szád a gonoszság forrása,
 11. fordulj el tetteidben is a bűntől, és cselekedd a jót,
 12. mert az Úr figyeli életedet, és téged megjutalmaz, a gonoszokkal pedig elszámol.”
 13. Ha ti érdek, ellenszolgáltatás és feltétel nélkül mindenkivel a jót teszitek, senki nem fog tudni belétek kötni.
 14. És ha ennek ellenére mégis gyaláznának és üldöznének benneteket, ti akkor is boldogok vagytok, mert jót tehettetek velük! A fenyegetésüktől pedig nincs félnivalótok, mert nagyobb az, aki megvéd és igazságot szolgáltat nektek, mint aki ellenetek támad!
 15. Csak tartsatok ki minden körülmények között Jézus Krisztus mellett, és minden pillanatban legyetek készek arra, hogy róla bizonyságot tegyetek és neki engedelmeskedve szolgáljatok az emberek felé!
 16. Ha pedig alkalmatok nyílik az evangélium örömhírét is megosztani, ezt mindig tisztelettudóan, jó lelkiismerettel tegyétek, soha ne fölényesen, kioktató módon vagy hiteltelen élettel, mert úgy nem lesz ereje a bizonyságtételeteknek. Az ellenetek felhozott igazságtalan rágalmakra pedig mindig az igazság cselekedeteivel válaszoljatok, a többit pedig bízzátok az Úrra, aki nem fog cserben hagyni benneteket!
 17. Ha pedig Isten bele is enged nehéz helyzetekbe, akár hosszabb ideig tartó nyomorúságokba, még mindig jobb közben Istennek engedelmeskedve a jót cselekedni, mint a bajokat csak további bűnökkel tetézni!
 18. Mert Krisztus is szenvedett, igazként a bűnösök helyett, hogy ezáltal megnyithassa előttünk az Istennel való közösséget. A bűn megölte őt, de Isten feltámasztotta!
 19. Amikor a teste halott volt, a szelleme szolgált azoknak az embereknek a szelleme felé is,
 20. akik Noé napjaiban elutasították Isten kegyelmét, és az özönvíz elpusztította őket. Akkor mindössze nyolc ember menekült meg, és Jézus szellemben a többinek is elérhetővé tette a megmenekülést.
 21. Most pedig felétek szolgál ugyanilyen szellemi módon, és a megtérésre és az Ő nevére történő bemerítkezés által ti is új életet nyerhettek Jézustól,
 22. aki most a mennyben uralkodik az Atya jobbján.

NEGYEDIK FEJEZET

 1. Jézus testi szenvedéséből azt mindenképpen megtanulhatjuk, hogy az Istennek való engedelmesség kiszakít a bűn állapotából és rabságából, de ez a megtisztulás mindig harcokon és fájdalmakon keresztül fog megtörténni!
 2. Így viszont megtanuljuk azt, hogy nem éri meg újra a bűnt választani, és sokkal inkább megbecsüljük Isten kegyelmét és azt az új életet, amit Tőle kaptunk.
 3. Zárjatok le minden világi, bűnös és istentelen befolyást az életetekben,
 4. akkor is, ha ezek miatt a régi barátaitok gyaláznak, gúnyolnak vagy elfordulnak tőletek.
 5. Nem nektek kell igazságot szolgáltatnotok, mert az élő Isten előtt számot fognak adni minden szavukért és tettükért.
 6. A régen meghalt emberek is ismerték az Isten kegyelméről szóló kijelentést, amely a cselekedeteiket megítélte, hogy a lelkük megmenekülhessen.
 1. Jézus második eljövetele pedig már igen közel van, ezért legyetek készen! Legyetek bölcsek és megfontoltak, és minden döntéseteket imádságba ágyazva hozzátok meg!
 2. Kitartóan hordozzátok és szeressétek egymást, ne engedjétek, hogy a bűn közétek álljon, és mindig jusson eszetekbe, hogy a szeretet és a megbocsátás minden bűnnek ki tudja venni a romboló erejét.
 3. Legyetek vendégszeretők, de ez ne csak a kedvesség megjátszása legyen, hanem a szívetek valóságos indulata.
 4. Szolgáljatok egymás felé az Istentől kapott szellemi ajándékaitokkal, mert azokat mindig sáfárkodásra kapjátok, hogy használjátok és hogy gyümölcsöket teremjetek általuk.
 5. Ha valaki bizonyságot tesz vagy prédikál, Isten erejével tegye. Ha valaki szolgálatot vállal, úgy végezze, mint aki magának az Úrnak szolgál. Csak abban fog megjelenni Isten dicsősége, amit teljes szívvel és teljes odaadással vállaltok fel Jézus Krisztusban – és tudatosan törekedjetek erre, hogy mindenki felismerje az Urat tiáltalatok!
 1. Barátaim! Soha ne lepődjetek meg és ne akadjatok ki azon, hogy akár mindezek ellenére is kemény próbák közé kerültök.
 2. Gondoljatok arra, hogy ha Krisztus szenvedéseihez hasonló helyzetbe kerültök, és megálltok abban, akkor a Krisztus felemeltetéséhez és dicsőségéhez hasonló módon fogtok ti is kimenekülni és felemeltetni ezekből a próbákból és nyomorúságokból!
 3. Isten megáld benneteket akkor, ha Krisztusért gyalázatot kell elviselnetek, ha Krisztusért terheket kell elhordoznotok, Isten Szellemének dicsősége megnyugszik rajtatok és ereje megerősít benneteket!
 4. De ez a Krisztusért ért szenvedésre vonatkozik, nem azokra a jogos büntetésekre és átkokra, amelyek azért érhetnek benneteket, mert a bűnt választjátok. Soha kár és baj ne érjen benneteket azért, mert loptok, csaltok, hazudtok, mert az ilyenek nem Isten dicsőségét, hanem a bűn jogos büntetését jelenítik meg rajtatok.
 5. Ha viszont keresztényként szenvedsz Jézus miatt, akkor dicsőítsd Istent, mert nem késik a szabadításával és elemel téged, örömöt és áldást ad ezért osztályrészül!
 6. Isten elkezd munkálkodni, először mindig az övéi között.
 7. De ha a vallásos hátterű emberek megmentésével ennyire nehéz dolga van, mi lesz azokkal, akik a bűnök mélységeiben járnak!
 8. Ti azonban minden körülmények között maradjatok hűségesek az Úrhoz, és csak azzal törődjetek, hogy amit Isten rátok bízott, azt megtegyétek – a többi dolga.

ÖTÖDIK FEJEZET

 1. A következőket a presbitereknek írom:
 2. gondoskodjatok a rátok bízott gyülekezetről, nem kényszerből vagy hivatalból – hanem hivatásból!
 3. Nem uralkodnotok kell rajtuk, hanem vezetnetek őket a saját példátok által. Legyetek követhetők, akik után érdemes beállni a sorba!
 4. Jézus Krisztusnak, a Gyülekezet Urának tartoztok elszámolással, ezt soha ne felejtsétek el!
 5. Őrizzétek ti is a helyes tekintélyi rendet: az ifjabbak legyenek engedelmesek a tapasztaltabbaknak. Legyetek egymás felé mindannyian alázatosak, és vigyázzatok, mert a vezetőkre leselkedő egyik legnagyobb kísértés a gőg, Isten azonban az ilyen vezetőket nem akarja használni, míg meg nem térnek.
 1. Alázzátok meg magatokat Isten előtt, hogy Ő felemelhessen benneteket!
 2. Minden problémátokkal és gondotokkal bátran forduljatok Őhozzá, és Ő vagy segít az elhordozásukban, vagy leveszi rólatok, ahogyan Ő azt a ti érdeketekben jónak látja.
 3. Legyetek józanok, hogy nehéz helyzetekben is helyes döntéseket hozhassatok, és legyetek résen, mert a Sátán, mint ordító oroszlán körülöttetek jár, hogy félelmet gerjesszen és ezzel kiragadjon benneteket Isten oltalmából.
 4. Álljatok ellene hittel, tudva azt, hogy ő már csak ordít, de rajtatok hatalma már nincsen!
 5. A kegyelmes Isten pedig minden szenvedések között meg fog tartani benneteket, a próbák által felkészít, megerősít és felépít benneteket,
 6. hogy az Ő örökkévaló dicsősége általatok legyen nyilvánvalóvá az emberek között!
 1. Ezt a bátorító levelemet Szilvánusz testvérem által küldöm hozzátok.
 2. Köszönt benneteket a babiloni gyülekezet, és Márk, aki Krisztusban fiammá lett.
 3. Isten békessége őrizzen meg benneteket a Jézus Krisztusban.