Péter második levele


Magyarázó bibliafordítás
Fordította: Szűcs Sándor © 2006-2011.
Letöltés PDF-ben

ELSŐ FEJEZET

 1. Én, Simon Péter, Jézus Krisztus szolgája és apostola írom ezt a levelet nektek, akik hozzánk hasonlóan átéltétek azt, hogy a Jézus Krisztusban való hit átformálta az egész életeteket:
 2. Kívánom, hogy teljesedjetek be kegyelemmel és békességgel, és jussatok egyre mélyebbre a mi Urunk, Jézus Krisztus megismerésében!
 3. Mert Ő mindent a rendelkezésünkre bocsátott, amire nekünk szükségünk lehet a hétköznapi élethez éppúgy, mint Isten szolgálatához, s mindezeket a Krisztusba vetett hitünk által vehetjük birtokba, hogy az Ő dicsősége rajtunk megnyilvánuljon, és a nekünk adott küldetésnek eleget tudjunk tenni.
 4. Hihetetlenül nagy ígéreteink vannak, amelyeket Isten Jézus Krisztus által tett számunkra elérhetővé: egy új, mennyei identitást kaptunk, amely Jézushoz hasonlóvá formált bennünket, és ezáltal kikerültünk a pusztulás és az átkok béklyója alól, amelyet a bűnös indulatok és kívánságok szabadítanak rá a világra.
 5. Éppen ezért használjatok ki minden alkalmat arra, hogy a Krisztusba vetett hiteteket láthatóvá tegyétek az emberek előtt az életviteletekben és a tetteitekben. Ezt csak akkor tudjátok megtenni, ha a cselekedeteiteket Isten kijelentéséhez, azaz a Bibliához hangoljátok hozzá.
 6. Legyetek ezért a Biblia tanulmányozásában fegyelmezettek és kitartóak, hogy megérthessétek, mi az Isten akarata és terve veletek. Amit pedig megértettetek Isten akaratából, azt törekedjetek meg is élni.
 7. Az Isten szerinti életviteleteknek legyen része az emberek, és különösen a testvéreitek felé való szeretet, amely ne csak szavakból álljon, hanem mindig legyen őszinte és valóságos.
 8. Mert ha ezek lesznek egyre jobban jellemzőek rátok, akkor hitelesek lesztek Isten és az emberek előtt egyaránt, és a Krisztusban való hitetek sok gyümölcsöt fog hozni Isten dicsőségére.
 9. Ha viszont nem így éltek, hiteltelenek és terméketlenek lesztek, akiket Isten nem tud használni a vakságuk és a bűneik miatt.
 10. Ezért tehát ragaszkodjatok ahhoz az új identitáshoz és elhíváshoz, amit Krisztusban kaptatok, és éljetek annak megfelelően, mert amíg ezt teszitek, nem lesztek vesztesek és gyümölcstelenek,
 11. sőt, győztesen és dicsőségesen fogtok megérkezni a mi urunknak, Jézus Krisztusnak a mennyei uralmába.
 12. Tudom, hogy tisztában vagytok mindezekkel, de inkább elismétlem sokadszor is, minthogy megfeledkezzetek ezekről az igazságokról,
 13. hiszen nekem az a felelősségem, hogy emlékeztesselek és ébren tartsalak benneteket.
 14. Tudom, hogy nincs már túl sok időm, ezt a mi Urunk, Jézus is kijelentette nekem,
 15. éppen ezért szeretnék minden fontos igazságot átadni nektek, hogy a halálom után se vesszen feledésbe egyetlen kijelentés sem.
 16. Mert nem mi találtuk ki a Jézusról szóló történeteket, hogy elkápráztassuk az embereket mindenféle hihetetlen mesével, hanem ott voltunk, láttuk és átéltük mindet, egytől egyig!
 17. Ott voltunk, amikor megnyílt az ég, és az Atya Isten mindenki számára hallható módon megszólalt: „Jézus az én szeretett Fiam, akiben gyönyörködöm, és akiben megismerhettek engem!”
 18. Mi ott voltunk a Tábor-hegyen, ahol láttuk Jézus isteni dicsőségének leplezetlen megnyilvánulását.
 19. És mivel pontosan tudjuk, mit láttunk és mit hallottunk ott – Isten dicsőségét és hangját – jól teszitek, ha ti is ugyanilyen komolyan veszitek Isten kijelentését, amely olyan, mint amikor a sötétségbe bevilágít valami kiolthatatlan, vakító fényforrás.
 20. Tudnotok kell, hogy amit a Bibliában találtok, abból egyetlen mondat sem emberi kitaláció,
 21. mert nem emberektől származnak ezek a kijelentések és próféciák, hanem a Szent Szellem által szóltak és írtak Isten emberei minden időben. Ebből állt össze a Kijelentés.

MÁSODIK FEJEZET

 1. Persze hamis próféták és tévtanítók mindig voltak, akik Istenre hivatkozva valótlan és hazug dolgokat hirdettek és tanítottak. Közöttetek is voltak és lesznek is ilyenek, akik a Kijelentéssel ellenkező dolgokat akarnak tudatosan vagy tudatlanul becsempészni. Ezek az emberek az élő Istennel találják majd szembe magukat, aki sohasem tűri el a saját Kijelentésének meggyalázását.
 2. Sok ember fog felülni ezeknek a tévtanításoknak, akik megvetik és lenézik majd a bibliai igazságokat, mert azt hiszik, hogy ők valamiféle magasabb rendű tudás birtokosai lettek.
 3. Megpróbálnak majd meggyőzni benneteket az igazukról – de tudjátok, hogy az ilyenekre Isten ítélete vár.
 4. Mert Isten az angyaloktól sem tűrte el az ellene való lázadást, hanem a mélybe vetette őket,
 5. nem tűrte a lázadást és az istentelenséget az ősi világban sem, és amikor ítéletet tartott az özönvíz által, csak Noét mentette meg családjával abból a korból, aki egyedül hűséges maradt Őhozzá.
 6. Nem tűrte Szodoma és Gomora istengyalázó magatartását sem,
 7. viszont nem engedte, hogy az igaz is együtt pusztuljon a bűnösökkel, és Lóthot kimentette az ítélet pusztító tüzéből.
 8. Mert aki Lóthoz hasonlóan szereti az Urat, és olyan környezetben él, ami Szodomához hasonlítható, annak a lelke fáj és sír akkor, amikor Istenét gyalázzák és megvetik a körülötte élő istentelen emberek.
 9. De Isten kimenti gyermekeit az ilyen lélekőrlő helyzetekből, és velük lesz, hogy meg tudjanak állni a kísértések és próbák között, a bűnösöket pedig elszámoltatja tetteikért.
 10. Különösen azokat fogja meglátogatni Isten az ítéletének tüzével, akik az Ő istenségét gyalázzák meg. Annyi ember van, aki saját magát isteníti, és nem fél az élő Istennel gúnyolódni,
 11. holott ilyesmire még a bukott angyalok sem vetemedtek soha, akik sokkal hatalmasabbak az embereknél. Istennel szemben azonban csak a bűnös ember tud ennyire tiszteletlen és gyalázatos módon viselkedni.
 12. Az ilyen emberek ostobábbak az állatoknál is – de a sorsuk sem lesz más, mint azoké, akiket egyszerűen levágnak a mészárszéken. Ennyi az életük értéke, ha Istent gyalázzák.
 13. És csak saját maguk tehetnek minderről, mert nem Isten gonoszsága a büntetésük, hanem a saját gonoszságuk következménye és bére. Mert akik boldogan fürödnek a gonoszságban és a mocsokban,
 14. akiknek a szeme és a szíve szexuális fertővel van telítve, akik telhetetlenül harácsolnak és kihasználják a gyengéket, akik pénzért mindenre képesek, azok mind az átok gyermekei!
 15. Az ilyenek, lehet hogy nem is tudják, de mindenféle bálványistennek és sátáni szellemnek szolgálnak, akik a rabságukban tartják őket,
 16. és még Bálám szamara is bölcsebb náluk.
 17. Az ilyen emberek hasonlóak a kiszáradt forráshoz, amelynek legfeljebb medre van, de éltető víz egy cseppnyi sincs már bennük, vagy mint azok a gyorsan tovatűnő párafelhők, amik egy kis ideig látszanak, de az első szélben semmivé lesznek.
 18. A nagy szájuknál és fellengzős beszédüknél több nem is telik tőlük. Persze ez arra elég, hogy a hozzájuk hasonlókat is bűnre csábítsák, de akik őket követik, velük együtt fognak elveszni.
 19. Az ilyenek hirdetnek szabadságot, igazságot, győzelmet – de csak a rabság, a hazugság és a pusztulás lesz osztályrészük, nekik maguknak is, és követőiknek is.
 20. Ha pedig valaki egyszer Jézus Krisztus által üdvösséget nyer, és megtér ebből az állapotból, de valami miatt ismét eltávolodik az Úrtól, hát tudjátok meg, hogy az ezerszer rosszabb és reménytelenebb lesz attól, amilyen bármikor is volt korábban.
 21. Ezért nehogy elforduljatok attól az Úrtól, aki megmentett benneteket és kihozott a bűn rabságából, és megvessétek azt az Istent, akit egyszer már megismertetek és elfogadtatok,
 22. mert akkor olyanok lesztek, akikről azt mondja a közmondás: „mint a kutya, aki a saját hányását nyalogatja, vagy mint a disznó, amely a saját mocskába hempereg.”

HARMADIK FEJEZET

 1. Drága testvéreim, ez más a második levelem, amit nektek írok, hogy emlékeztesselek benneteket mindazokra a fontos igazságokra, amelyekről hallottatok, és amelyekben életetek van,
 2. nehogy eltérjetek attól, amit a próféták és a mi urunk, Jézus Krisztus tanítottak és rátok hagytak.
 3. Ne lepődjetek meg, hogy az utolsó időkben sokan fognak gúnyt űzni Isten kijelentéséből, miközben ők maguk nagyon hiteltelenül és szégyenteljesen élnek.
 4. Kötözködni fognak mindennel, ami a Bibliába le van írva,
 5. mert vakok lesznek Isten munkáját akár a teremtésben, akár maguk között bármiben is felismerni.
 6. Nem tudják sem felfogni, sem elhinni azt, hogy Isten teremtő szava által áll fenn a világ,
 7. és ugyanez a szó lesz az, amely majd az ítéletet is ki fogja hirdetni a bűnös világ felett.
 8. Ti azonban ne aggódjatok semmi felől. Isten nincs alávetve az idő korlátainak, és időben fog cselekedni,
 9. nem marad adósotok semmivel. Betölti ígéreteit, és elhozza az Ítélet Napját is, csak még vár türelmesen, mert tele van a szíve szeretettel, és minél több embert szeretne kimenteni a pusztulásból a megtérés által.
 10. De előbb-utóbb eljön majd az Ítélet Napja is, váratlanul és kiszámíthatatlanul, és akkor mindennek vége lesz. Tűzben fog elpusztulni ez az egész világ.
 11. Csak Isten gyermekei kerülhetik el ezt a végső ítéletet!
 12. Testvéreim, nagy titkot árulok el: azzal, hogy mindent megtesztek az emberek megmentéséért, és hirdetitek az evangéliumot, hogy minden ember megtérhessen, siettetni tudjátok mindezek eljövetelét, és a bűn végső legyőzését,
 13. hogy végre létre jöhessen az a bűn nélküli, igazságra épülő új világ, amelyet Isten megígért.
 14. Ezért tehát testvéreim, éljetek a hitetekkel és reménységetekkel egybehangzó hiteles keresztény életet, hogy amikor mindezek bekövetkeznek, felkészülten és félelem nélkül várjátok Uratok megjelenését.
 15. Azt pedig, hogy még erre várni kell, fogjátok fel lehetőségként, amely arra adatott, hogy addig is mentsük az embereket a biztos pusztulásból az evangélium hirdetése által.
 16. Szeretett testvérem és apostoltársam, Pál erről sokat és részletesen írt már leveleiben. Lehet, hogy néhol kicsit bonyolultan fogalmaz, de soha ne a hibát keressétek abban, amit nem értetek, hanem inkább igyekezzetek megtartani mindent abból, amit már megértettetek.
 17. Ti barátaim, mindenről tudtok, amit Isten a jövőben tervez és tenni fog, épp ezért nem kell meglepődnötök semmin, ami majd történni fog. Készüljetek tehát, hogy az események, a körülmények és az istentelen emberek el ne sodorjanak benneteket az igazságtól, amihez megalkuvás nélkül ragaszkodjatok.
 18. Legyen gondotok arra, hogy napról-napra erősödjetek és növekedjetek a mi urunk, Megváltó Jézus Krisztusunk megismerésében és akaratának követésében. Övé a dicsőség most és mindörökké.