Timóteusnak írt első levél


Magyarázó bibliafordítás
Fordította: Szűcs Sándor © 2006-2011.
Letöltés PDF-ben

ELSŐ FEJEZET

 1. Pál, aki gondviselő Istenünknek és a megváltó Jézus Krisztusnak elhívott apostola,
 2. Timótesunak, mint fogadott fiamnak hit által: Istenünk kegyelme és békessége legyen veled Jézus Krisztus által.
 3. Amikor Efézusban elváltak útjaink, mivel nekem tovább kellett mennem Macedóniába, kértelek, hogy tegyél rendet a gyülekezetben, hogy ne hirdessenek tévtanokat Krisztusra hivatkozva,
 4. és ne mindenféle légből kapott kijelentések vagy régi nemzetségtáblázatok körül forgolódjanak a gyülekezet tagjai, amelyek csak arra jók, hogy vitákat és konfliktusokat szüljenek. Foglalkozzanak inkább a Biblia tanulmányozásával hit által!
 5. Isten kijelentésének célja ugyanis a hiteles élet, a tiszta lelkiismeret és képmutatás nélküli szeretet kiformálása mindannyiunk életében.
 6. De vannak olyanok, akiknek ez már nem is érték, sokkal vonzóbb számukra az üres filozofálgatás,
 7. és azt hiszik, hogy jó tanítók lesznek attól, hogy mindent túlbonyolítanak.
 8. Én nem mondom, hogy nincs értelme az ószövetségi törvények kutatásának és fejtegetésének – ha valaki biblikusan és korrekt módon teszi azt.
 9. A törvény alapvetően jó, és nem ellensége a keresztény embernek sem. Sőt, arra való, hogy leleplezze a bűnöket és a bűnösöket,
 10. mindazokat, amelyek egyértelműen bűnösek, és azokat is, amelyek jónak tűnnek ugyan, mégsem biblikusak.
 11. Az evangélium titkának megismertetését amúgy is kifejezetten énrám bízta Krisztus.
 12. Hálát is adok Jézus Krisztusnak, ami urunknak, hogy ilyen nagy dologra választott ki engem,
 13. pedig semmivel nem érdemeltem ki. Megtérésem előtt csak gyaláztam őt, üldöztem az övéit, de mivel sötétségben jártam, Isten megbocsátott nekem és kegyelmet nyertem.
 14. Azóta is ez a kegyelem árad rám szüntelenül Istentől a Krisztusba vetett hitemen keresztül.
 15. Szeretném, ha elfogadnád és bátran felvállalnád minden körülmények között, hogy Jézus Krisztus azért jött el a világba, hogy a bűnösöknek bocsánatot és egy új életet adjon ingyen ajándékul. Én vagyok erre az egyik legjobb példa!
 16. Aki tehát ismert engem megtérésem előtt, és látta azt a csodát, ahogy engem átformált Jézus Krisztus szeretete és hatalma, az már tudja, hogy senki nem reménytelen eset Isten számára.
 17. Dicsőítem is megváltó Uramat, akiben végre megismerhettem a láthatatlan és örökkévaló Istent.
 18. Timóteus fiam, szeretném nagyon nyomatékosan újból a szívedbe vésni, hogy a rólad szóló próféciáknak megfelelően harcold meg a hit nagy és szép harcát, és legyél ebben mindenki előtt élő példa!
 19. Ragaszkodj a hit által megismert igazsághoz, őrizd meg életed hitelességét, amelyet a lelkiismereted mindig igazolni fog, mert ezen a két területen már sokan buktak el.
 20. Legyen intő példa számodra Hümenaiosz és Alexandrosz, akikről levettem a kezemet, miután láttam, hogy a bűneikhez ragaszkodnak, hogy a saját átkaik térítsék észhez őket,és hajtsák vissza ahhoz a kegyelemhez, amelyet Krisztusban megismertek.

MÁSODIK FEJEZET

 1. Kérlek, szervezd meg a közbenjáró imaszolgálatot és a szellemi harcot minden emberért,
 2. de különösen a vezetőkért. Adjatok hálát értük és támogassátok munkájukat imádságaitokkal, hogy ők Isten eszközei lehessenek felétek, akár gyülekezeti, akár városi vagy társadalmi pozíciókban vannak.
 3. Ez része Isten nagyszerű tervének,
 4. aki azt akarja, hogy minden ember üdvösségre jusson, és ezért minden szinten kész összehangolni mindent és felhasználni mindenkit.
 5. Ez a csodálatos üdvözítő terv pedig Jézus Krisztus személyében összpontosul, aki mindannyiunk számára összekötő kapoccsá lett
 6. azáltal, hogy életét adta értünk a golgotai kereszten.
 7. Én az erről szóló evangélium hirdetésére lettem kiválasztva.
 8. Azt akarom tehát, hogy amikor imádkoztok, akkor azt tiszta szívvel tegyétek, harag és kételkedés nélkül, mert az akadálya annak, hogy imádságaink célba jussanak Istennél.
 9. A hölgyek Isten jelenlétében Istennel foglalkozzanak, és ne a férfiak tetszését keressék az öltözködésükkel vagy a megjelenésükkel.
 10. Hívják fel az emberek figyelmét magukra istenfélő viselkedésükkel és a szolgálatkészségükkel.
 11. Az asszonyok tiszteljék férjeiket és vezetőiket,
 12. és ne törekedjenek arra, hogy a gyülekezetben ők irányítsanak, mert ezt ne nem legális Isten előtt, és nem is lesz áldott!
 13. A teremtés rendje szerint a férfi a családfő, és nem az asszony.
 14. Emlékezzetek, hogy a bűnbeesés is azzal kezdődött, hogy felborult az Isten által teremtett jó rend, és a feleség átvette az irányító szerepet.
 15. Isten meg is büntette ezért, de nem vetette el. Megtartja őt gyermekszüléskor, még ha fájdalommal kell is szülnie, és megsegíti őt, ha az asszony hűséges és engedelmes marad hozzá.

HARMADIK FEJEZET

 1. Ha valaki Isten szolgálatába szeretne állni, nagyszerű dolgot kíván.
 2. De ennek feltételei vannak! Presbiter csak az lehet, aki rendezett kapcsolatban él Istennel, nős, megfontolt és felelős gondolkodású, józan, a terhelést is jól bíró, becsületes életvitelű, vendégszerető és tanítható.
 3. Nem rabja semmilyen káros szenvedélynek, kapcsolataiban példás és nem anyagias mentalitású.
 4. Olyan ember lehet csak gyülekezeti vezető, aki a maga családját jól vezeti, gyermekeit meg tudja nevelni és kifejezetten szép, harmónikus családi életet él.
 5. Amíg ugyanis valaki kicsiben sem képes erre a családjában, a hozzá legközelebb állókkal, addig a gyülekezetben sem lesz alkalmas rá.
 6. Ne legyen frissen megtért, nehogy elbukjon tapasztalatlansága miatt, vagy nehogy gőgössé váljon amiatt, hogy túl hamar túl sokat bíznak rá.
 7. Elengedhetetlen, hogy a gyülekezeten kívüli embereknek is jó véleményük legyen róla, hiszen a gyülekezetet fogja képviselni a világban.
 8. Ugyanezek az elvárások a diakónusokra is érvényesek. Legyenek becsületes életvitelűek, legyen átlátszó az életük, tartózkodjanak a káros szenvedélyektől és az anyagiasságtól.
 9. Legyenek mindenki számára példaképek hitükben és istenfélelmükben.
 10. De őket is hitelesítenie kell a gyülekezetnek, hogy szolgálhassanak.
 11. Nagyon fontos, hogy a gyülekezetet képviselő férfiaknak milyen a feleségük! Egy rossz feleség tönkre tudja tenni a legnagyobb férfi szolgálatát is! Éppen ezért egy gyülekezeti vezető felesége legyen ugyanolyan tiszteletreméltó, mint a férje! Ne legyen pletykálkodó, és minden területen legyen hűséges társa és támasza férjének.
 12. A diakónusokkal kapcsolatban is követelmény a házasság, hogy kitűnjön, tudják-e a először a családjukat jó rendben vezetni és építeni.
 13. Akik pedig megfelelnek mindezeknek, és helyt állnak a szolgálatukban, azok megbecsülést szereznek maguknak a gyülekezetben, és Isten megdicsőíti saját magát a szolgálatuk által.
 14. Mindezeket abban a reményben írom neked, Timóteus, hogy nemsokára magam is meggyőződhetek mindezekről személyesen, amikor meglátogatlak.
 15. Amíg pedig ez meg nem történik, legalább tudod, mit és hogyan kell tenned, hogy azzal felépíthesd a rád bízott gyülekezetet.
 16. Emlékezz, a mi erőforrásunk Jézus Krisztusban van, aki emberré lett, végigélte az egész emberi életet és legyőzte a bűnt a testében is, az angyalok előtt is igazolta istenségét, és akinek tetteit szerte a világon hirdetik már minden nemzetnek. Emberek milliói hisznek benne, akit Isten felemelt maga mellé dicsőségesen.

NEGYEDIK FEJEZET

 1. A Szentlélek már régen kijelentette, az ószövetségi próféták idején, hogy az utolsó időkben rengeteg torzulás üti fel a fejét az Istenbe vetett kijelentés kapcsán, és sokan lesznek, akiket csalárd emberi tanítások vagy egyenesen démoni kijelentések fognak csapdába csalni.
 2. Olyanok is sokan lesznek, akik hiteltelen élettel fognak egyértelmű hazugságokat hirdetni, és mégis lesznek, akik hisznek majd nekik.
 3. Lesznek közöttük destruktív, családromboló szekták és mindenféle étkezési törvényeket istenítők.
 4. De ti tanuljátok meg, hogy semmi nem bűnös önmagában, amit Isten alkotott,
 5. ha biblikusan élünk vele és tiszta lelkiismerettel tudunk érte Istennek hálát adni, akkor mindent szabad nekünk tennünk és ennünk.
 6. Erre készítsd fel a rád bízottakat, és akkor gyümölcsöző lesz a szolgálatod a gyülekezetedben.
 7. Az istentelen, ostoba tanításokkal pedig ne is foglalkozz, kár rájuk időt pocsékolni, inkább koncentrálj Isten kijelentéseinek megismerésére és megvalósítására az életedben!
 8. Nem kell valamiféle szent aszkétizmust sem vállalnod Krisztusért, mert ő nem ezt várja el tőlünk, hanem az engedelmességet! Istent nem lehet egy kis önkéntes szenvedéssel kifizetni!
 9. A kijelentéshez ragaszkodj,
 10. mert annak van ereje és értelme.
 11. Tanítsd kompromisszumok nélkül a Biblia igazságait!
 12. Viselkedj mindig úgy, hogy senki ne tudjon belekötni fiatalságodba! Legyél példakép a gyülekezetben, mindenben, amit és ahogy teszel!
 13. Amíg meg nem érkezek, a te dolgod a tanítás és a prédikálás.
 14. Nagyon tudatosan szánj időt arra a saját magad fejlődésére! Tanulj és imádkozz, hogy a kirendelésedkor rád ruházott kegyelmi ajándékok egyre inkább kiteljesedhessenek az életedben!
 15. Legyen mindenki számára látható a folyamatos növekedésed és fejlődésed Krisztusban, mert ez a legjobb példaadás egy vezető részéről.
 16. Ragaszkodj mindezekhez a saját életedben is, és bátran hirdesd a gyülekezetben is!

ÖTÖDIK FEJEZET

 1. A nálad idősebbeket tisztelettel igazítsd helyre, mintha tulajdon édesapáddal beszélnél, a fiatalabbakat pedig kezeld úgy, mint szeretett öcsédet!
 2. Az idősebb asszonyokat tiszteld, mint édesanyádat, a fiatalabbakat pedig szeresd, mint húgaidat – tiszta lelkiismerettel, nehogy valamilyen szexuális vágy megrontsa a szívedet!
 3. Az özvegyekre különösen fordíts figyelmet!
 4. Ha látod, hogy az idős szülőket, különösen az özvegyeket, gyermekeik vagy unokáik magukra hagyják vagy elhanyagolják, figyelmeztesd őket kötelességükre, mert ez Isten rendtartása.
 5. Az özvegyekre különösen számíthatsz az imádságban, hiszen sokszor éjjel-nappal Isten rendelkezésére állnak.
 6. (……… HIÁNYZIK ………)
 7. Taníts ezekről is rendszeresen a gyülekezetben is, hogy mindenki tisztában legyen, mi Isten akarata!
 8. Arra pedig mindig legyél nagyon érzékeny, ha valaki a családjáról nem gondoskodik, mert az szégyent hoz a gyülekezetre és Krisztusra! Intsd meg és állítsd helyre az ilyen embereket, szeretettel, de határozottan.
 9. Az özvegyek közé azokat sorold, akik elmúltak már hatvan évesek és akik nem váltak el férjüktől.
 10. Aki tisztességesen nevelték fel gyermekeit és mindig vendégszeretők és önzetlenül segítőkészek voltak.
 11. A hatvan évnél fiatalabb özvegyeket még ne vond be a gyülekezeti szolgálatba, hiszen még férjhez mehetnek, ha akarnak.
 12. Kár lenne olyan fogadalomra kényszeríteni őket, amelyet csak megszegnének – Isten nem kötelezi erre őket.
 13. Azokat viszont megítéli Isten, akik visszaélnek özvegységükkel, és csak élősködnek másokon, pletykálkodnak és mások dolgaiba avatkoznak.
 14. A fiatalabb özvegyek tehát menjenek férjhez, szüljenek gyerekeket, ne váljon hiábavalóvá az életük férjük halála miatt. Kössék le magukat, hogy ne váljanak a Sátán kísértéseinek céltáblájává, mert ezzel csak okot adnak a Krisztus kigúnyolására.
 15. Nézd meg, már most vannak köztük olyanok, akiket a Sátán az ujja köré csavart és tönkre tett.
 16. Ha egy gyülekezeti tag családjában özvegyül meg valaki, a család támogassa az özvegyet, hogy a gyülekezet azok felé tudjon szolgálni, akik senki mástól nem remélhetnek segítséget.
 17. A vezetésben bevált presbitereidet pedig nagyon becsüld meg! Különösen, akik a tanításban és a prédikálásban szolgálnak.
 18. Már az ószövetségi törvények is megmondták, hogy méltó a munkás arra, hogy megfizessék és megjutalmazzák – ezért ne feledkezz meg munkatársaid honorálásáról!
 19. Ha pedig valaki megvádolná bármelyik munkatársadat vagy vezető társadat, ne adj hitelt a vádnak, míg legalább ketten-hárman meg nem erősítik. Védd a vezetőidet és a munkatársaidat.
 20. Ha pedig jogosan vádolták, mert valóban elbukott, intsd meg nyilvánosan, és légy segítsége életének helyreállításában. Ha pedig ez megtörtént, akkor feledkezz meg bűnéről, mert Krisztus is így tesz mindannyiunkkal.
 21. Kérlek, semmit ne tegyél részrehajlóan, mert ha senki sem tudná ezt rád bizonyítani, Isten és a szellemvilág előtt minden elrejtett motiváció is számon van tartva.
 22. Ne siesd el a munkatársak kirendelését és megbízását! Vállalj felelősséget azokért, akiket te állítasz szolgálatba.
 23. És vigyázz magadra is: a gyomorbetegségedre való tekintettel igyál rendszeresen egy kis bort.
 24. Ne félj a vádaskodásoktól, mert te Isten előtt számolsz el minden tetteddel, ahogy mindenki más is. A bor tényleg segíteni fog!

HATODIK FEJEZET

 1. A beosztottak becsüljék és tiszteljék főnökeiket, mert az elégedetlenkedés és lázadás soha nem jó bizonyságtétel Krisztusról.
 2. Akiknek pedig hívő keresztény a főnökük, vigyázzanak, ne éljenek vissza ezzel, hanem sokkal inkább dolgozzanak úgy, mint akik nem csak a kötelességüket végzik, hanem mint testvérüknek, a tőlük telhető maximumot nyújtják, már csak szeretetből is.
 3. A tévtanítókat azonnal állítsd le,
 4. és ne adj teret a meddő és szőrszálhasogató vitának sem a gyülekezetben!
 5. Sokan vannak, akik a gyülekezetet a saját torz személyiségük gyakorlópályájának tartják, de te erre soha ne adj lehetőséget senkinek! Sem érdekből, sem hiúságból ne engedj senkit szolgálni, mert ez nem méltó Krisztushoz!
 6. Talán az egyik legnagyobb bizonyságtétel ebben a világban az elégedett, boldog hívő ember.
 7. Mert bennünket is megkísért ennek a világnak a gyűjtögető, élvhajhász szemlélete, pedig mi már tudjuk jól, hogy meztelenül születtünk, meztelenül is fogunk meghalni – az élet értelme tehát nem a tárgyak felhalmozásában van.
 8. Ha van mit ennünk, van ruhánk és tető a fejünk felett, már nincs miért panaszkodni. Legyen a hálás mentalitásunk üdítő példa a többi ember előtt!
 9. Ne felejtsétek, hogy eddig mindenki elbukott, aki a pénzbe vetette a hitét!
 10. Persze nem önmagában a pénz rossz, hanem annak az imádása! Amikor valakinek az életében Isten helyét elfoglalja az anyagiasság, elkönyvelhető a bukása.
 11. Te pedig Timóteus, mint Isten kiválasztottja, őrizd meg magad mindezektől! Ami rajtad múlik, mindent tegyél meg azért, hogy Isten örömét lelje benned!
 12. Harcold meg a rád bízott harcokat hittel, és győzni fogsz! Ragaszkodj az elhívásodhoz, amelyre számos tanú előtt kötelezted el magad!
 13. Tartsd meg Krisztus parancsolatait hűségesen,
 14. és amikor Krisztus újra eljön, megjutalmaz téged Istened, aki uralkodik mindenek fölött.
 15. (…. HIÁNYZIK …..)
 16. Övé az örökkévalóság, aki elérhetetlen az emberek számára, mégis egészen közel jött hozzánk Krisztusban. Övé a tisztelet és minden hatalom örökké! Ámen!