Timóteusnak írt második levél


Magyarázó bibliafordítás
Fordította: Szűcs Sándor © 2006-2011.
Letöltés PDF-ben

ELSŐ FEJEZET

 1. Pál, aki apostol Isten akaratából és Jézus Krisztus megbízásából,
 2. Timóteusnak, szeretett fiamnak az Úrban: légy áldott a mi Atyánk, és Urunk, a Jézus Krisztus nevében!
 3. Minden nap hálát adok érted, Timóteus, Istenemnek, akit elődeinkhez hasonlóan tiszta lelkiismerettel szolgálok,
 4. annyira szeretlek téged. Nagyon hiányzol nekem, gyermekem.
 5. Mindig előttem van az az őszinte, képmutatás nélküli hit, amely már nagymamádban Loiszban is élt, amely édesanyádra, Eunikére is jellemző volt, és ami benned is ugyanilyen tisztán ragyog.
 6. De nem győzöm ismételgetni neked: csavard egyre feljebb a benned élő tüzet Istenért, és teljesítsd ki életedben azokat a mennyei ajándékokat, amelyeket akkor kaptál, amikor kézrátétellel kirendeltünk téged a missziómunkára.
 7. Soha ne feledd, hogy bennünk nincs egy talpalatnyi helye sem a félelemnek, mert ránk az erő, a szeretet és a józanság jellemző!
 8. Soha ne szégyelld az evangéliumot hirdetni, se azt, hogy mentorod vagyok.
 9. Mert Isten hívott el erre a feladatra engem is és téged is, nem azért, mintha annyira nagyszerű vagy a legalkalmasabb emberek lennénk az Ő szolgálatára, hanem mert egyszerűen így döntött saját terve és akarata szerint már a világ teremtése előtt. Nagy titok a kegyelem működése, drága gyermekem!
 10. Ez a kegyelem azonban működik, és mindenki láthatja hatalmát, ahogyan Jézus Krisztus, ami Megváltónk legyőzte a halált és nekünk adta az örök életet az evangélium igazsága által.
 11. Ennek az evangéliumnak a szolgálatában állok én is, mint tanító és apostol,
 12. és ezért az evangéliumért szenvedtem már eddig is olyan sokat. De hiszem, hogy ez a szenvedés nem volt hiábavaló, hanem meghozza a maga gyümölcsét százszorosan!
 13. Mindent, amit a Jézus Krisztusról szóló hitről tőlem vettél át, megbízhatónak tarthatsz és nyugodtan tovább adhatsz, mert igaz és hiteles tanítások azok.
 14. Amit pedig Isten rád bízott, azt őrizd és használd bátran a benned élő Szent Szellem által Isten dicsőségére!
 15. Bizonyára tudod, hogy az ázsiai gyülekezetek elutasították azt az apostoli tekintélyt, amit Krisztustól kaptam, és elfordultak tőlem, köztük Fügelosz és Hermogenész is,
 16. sőt még Onéziforosz is, aki pedig sokszor látott vendégül házában. Az Úr bocsásson meg nekik.
 17. Emlékszem, amikor Rómában járt, mit meg nem tett, csakhogy találkozzon velem.
 18. Adja az Úr, hogy helyreálljon ő is, és a többiek is, mert hogy milyen nagy munkát végeztek az Úr nevében Efézusban, azt te is ugyanolyan jól tudod, mint én.

MÁSODIK FEJEZET

 1. Timóteus fiam, te soha ne hagyd el magad, hanem folyamatosan fejlődj és erősödj abban a szolgálatban, amelybe az Úr Jézus beállított.
 2. Amit én tanítottam neked, azt tanítsd tovább olyan embereknek, akik maguk is alkalmasak arra, hogy tovább adják, mert ez a tanítványság útja.
 3. Vállald hozzám hasonlóan az evangélium miatti küzdelmeket is, mint Krisztus katonája.
 4. Tudod, hogy a katonák nem tehetik meg, hogy elhagyják magukat és visszatérnek a civil életbe, mert akkor képtelenek lennének a harcokban győzni.
 5. Vagy ha valaki benevez egy versenyre, nem fog tudni győzni sem akkor, ha nem készül fel rá a tőle telhető legjobb módon, vagy ha nem tartja be a verseny szabályait.
 6. Ha pedig a mezőgazdaságot hozom fel példának, akkor gondolj arra, hogy olyan vagy, mint a földműves, aki keményen dolgozik a termésért, de az első lesz, aki élvezi munkája gyümölcsét.
 7. Gondol át mindezeket, és hiszem, hogy megérted belőle Isten üzenetét a számodra.
 8. Mindig legyen üzeneted középpontjában Jézus Krisztus feltámadása, aki Dávid leszármazottja, mert ez az evangélium lényege.
 9. Engem is ezért az evangéliumért vertek bilincsbe – de szerencsére Isten üzenetét nem lehet bilincsbe verni vagy börtönbe zárni.
 10. Én ezért az evangéliumért mindent hajlandó vagyok elviselni, csakhogy minél többen meghallhassák a Jézus Krisztusról szóló örömhírt. Ez megér minden áldozatot!
 11. Isten garanciát vállal arra, hogy aki Krisztusért meghal, az Krisztussal élni is fog,
 12. aki őhozzá hasonlóan vállalja a megaláztatást, az őhozzá hasonlóan uralkodni is fog. De ha megtagadjuk őt, ő is megtagad minket
 13. és ha hűtlenek leszünk hozzá, ő is elfordul tőlünk, mert igazságossága nem engedi, hogy akár a mi bűneinket is elnézze és következmények nélkül hagyja.
 14. Az evangélium alaptanításait erősítsd mindenkiben, és óvd őket, hogy hiábavaló szópárbajokat vívjanak, főleg addig, amíg az alapokkal nincsenek tisztában.
 15. Legyél mindenben megbízható, mint akire lehet számítani és építeni, és úgy hirdesd Isten Igéjét, hogy abba ne lehessen belekötni.
 16. Aki pedig csak kötözködni akar, megtérni azonban ne, azzal ne is foglalkozz.
 17. Az ilyenek csak fertőznek és rombolnak, mint valami ragályos kór. Hümenaiosz és Filétosz is ezek közül való, vigyázz velük!
 18. Azt hirdetik, hogy a halottak feltámadása már megtörtént, és csak összezavarják a hívőket is. Ne engedd őket szóhoz jutni a közösségben!
 19. Legyen szolgálatod alapja ez: „Számon tartja Isten azokat, akik követik Őt, és az ilyenek nem tűrik meg maguk között a bűnt!”
 20. Gondold meg: egy háztartásban vannak olyan edények, amelyek a család személyes használatára valók, abból esznek és isznak, és nagyon nem mindegy, mennyire tiszták. És vannak olyan edények is, amelyeket csak mosogatáshoz vagy takarításhoz használnak.
 21. Tudom, hogy te az első fajtához, a személyes használatra szánt edényekhez vagy hasonló, akikről azonban az előbb beszéltem, csak a szennyvíztartókhoz hasonlíthatók.
 22. Timóteus, még fiatal vagy, ezért óvva figyelmeztetlek, hogy tartsd távol magadtól a fiatalság kísértéseit! Legyen életed középpontjában Isten igazsága, a hit, a szeretet gyakorlása és a békesség építése mindazok között, akik felé szolgálsz.
 23. Még egyszer mondom: a hiábavaló hitviták és meddő szócséplések elől térj ki, mert az csak időpocsékolás, és ha elfajulnak, még az egyébként jó emberi kapcsolatokat is csak megrontják.
 24. Isten szolgájához ez nem méltó. Ne rivalizálj senkivel, hanem légy mindenkivel szemben nyitott és nagyvonalú, légy kész mindenkitől tanulni és maradj mindig türelmes és szelíd.
 25. Neked eszközzé kell lenned abban, hogy általad sokan megtérjenek,
 26. és felébredjenek végre abból az ördögi megtévesztettségből, amelybe a bűn bezárta őket.

HARMADIK FEJEZET

 1. Azt tudnod kell, hogy nehéz idők előtt állunk.
 2. A világ egyre gonoszabb lesz, az embereket egyre inkább csak a pénz érdekli, saját magukat istenítik és mindenki mást lenéznek, lázadnak Isten ellen, a szüleik ellen és minden tekintélyt megpróbálnak lerázni magukról, hálátlanok és rosszindulatúak lesznek.
 3. Az őszinte, feltétel nélküli szeretet és a megbocsátásra való készség kihal belőlük, megfékezhetetlenekké válnak, akik semmiféle kontrollt nem tűrnek meg maguk felett, és ha valami nem sikerül, akkor mindig másban keresik a hibát, mindig másokat vádolnak és rágalmaznak.
 4. Önzetlenül jót tenni egyre inkább képtelenek lesznek, ha érdekük vagy vágyuk úgy kívánja, még barátaikat és családjukat is elárulják és elhagyják, elbizakodásuknak semmi nem vethet gátat.
 5. Sokan közülük úgy csinálnak, mintha vallásos emberek lennének, hivatkoznak akár Istenre is, de Istent nem ismerik, és a hitet, az engedetlenséget már nem vállalják. Üres színjáték a vallásosságuk, aminek semmi tartalma és semmi hatása nincs. Fordulj el az ilyenektől, és koncentrálj inkább mindig azokra, akik keresik Istent és szomjazzák az igazságot!
 6. Mert az ilyen álszent képmutatók (akikről az előbb beszéltem, nem az istenkeresők) nem elégszenek meg azzal, hogy maguk így élnek, még hirdetni is fogják ezt az életmódot, és kivetik hálóikat a törékeny asszonyokra, azokra, akik amúgy is megterheltek és gyöngék.
 7. Az ilyen emberek hivatkoznak az igazságra, de azt sohasem ismerték meg.
 8. Ilyen volt régen Jannész és Jambrész is, akik szembeszálltak mindazzal, amit Mózes Isten nevében hirdetett és tanított, de emlékezz, mi lett a sorsuk! Ostoba és hiteltelen emberek az ilyenek,
 9. tiszavirág életű önjelölt guruk, akik mindig nagy nyilvánosság előtt buknak le és szégyenülnek meg.
 10. Te azonban Timóteus úgy tanítasz, hogy magad is tanulsz, követésre méltó vagy, mert magad is követőjévé lettél az én tanításomnak, életmódomnak, motivációimnak, hitemnek, szeretetemnek, kitartásomnak,
 11. és kitartottál mellettem akkor is, amikor engem üldöztek Antiókhiában, Ikónumban vagy Lisztrában. Ha tudnád, mennyi mindent kellett elszenvednem az Úr Jézus nevéért! De minden börtönből megszabadított az Úr, minden szorult helyzetből kimentett és minden harcomban győzelmet adott. Dicsőség ezért Neki!
 12. Tudd azt, hogy akik rálépnek arra az útra, amin én is járok, ugyanúgy üldözni fogják, mint engem. Ez együtt jár Jézus Krisztus követésével – Ő maga is beszélt erről többször.
 13. Mert Isten ellenségei is munkálkodnak, hogy minél több embert a kárhozatba rántsanak magukkal együtt.
 14. Te azért ragaszkodj és mélyedj el abban, amit tanultál, és erősödj meg mindazokban az igazságokban, amelyekről bizonyosságot szereztél, nem feledve, hogy kitől tanultad,
 15. hiszen gyermekkorodtól kezdve Isten beszédén nőttél fel és beléd ívódott az az igazság, amely az üdvösséget hordozza minden ember számára a Krisztus Jézusba vetett személyes hit által.
 16. Ne feledd, hogy a teljes Szentírást olvasd és hirdesd, ne csak egyes részeit, mert az egész egyben alkalmas eszköze Istennek a tanításra, a valóság és az igazság feltárására és az eltévelyedett életek helyreállítására, a vallásos élet valódi tartalommal való megtöltésére,
 17. hogy mindenki, aki Istenhez tartozik, felkészült és alkalmas legyen arra, hogy az Úr használja őket uralmának építésére.

NEGYEDIK FEJEZET

(…….. HIÁNYZIK ……….)