A gyülekezetnövekedés titka: az imádság. Egy, két, három, öt órán át tartó imádkozásra gondolok. öt-tíz percnyi imádkozás csupán annyit jelent, mint egy szabadnap vagy mint egy rövid szabadságolás. Kitartóan imádkozzunk, és kiűzzük a Sátánt! Imaélet nélkül lehetetlen a Szentlélek teljességét átélni.

Ha legalább egy órát nem imádkozom, nem élem át Isten jelenlétét.

Ha tétlenül ülünk, az ördög nyugton hagy, de ha imádkozunk, nyugtalanná válik; ha pedig folyamatosan imádkozunk, a Sátán távozik, munkáját imádság által lerombolhatjuk. – Sokat imádkozzunk, hogy Isten munkálkodni tudjon az életünkben!

Ez az imaforma azt jelenti: a szent sátor szimbólumait végiggondolom, s ennek megfelelően imádkozom.

Az égőáldozati oltár

A szent sátor udvarába papok léphettek be abból a célból, hogy a rézoltáron égőáldozatot mutassanak be (2Móz 27,1–8). Ez lehetett bűnért való áldozat (vétekáldozat, jóvátételi áldozat, békeáldozat és hálaáldozat). – A rézoltár Krisztus áldozatának előképe: vérontás nélkül nincs áldozat, sem bűnbocsánat (Zsid 9,22). Papi nemzet vagyunk (1Pét 2,9), ezért odaléphetünk az oltárhoz.

A rézoltárnál hat formában imádhatjuk az Urat!

 1. „Jézus, véred által megtisztultam a bűntől. Köszönöm a bűnbocsánatot és a megigazulást.”
 2. „Uram, véred által Isten királyi uralma jött az életembe. A sötétségből a világosság országába vezettél. Királyságod a szívemben van; a Sátánt kiűzted, uralmát megtörted.”
 3. „Jézus, elvetted minden szomorúságomat. Te a szenvedésemet, betegségemet, gyengeségemet felvitted a keresztre, ahol hatástalanná tettél minden nyavalyát. A kereszten »kiütötted« a szomorúságot.”
 4. Feltekintek a keresztre: „Jézus, köszönöm, hogy megszabadítottál az átoktól. Te már megszabadítottál az átoktól. Amikor felmentél a keresztre, az átok is felkerült oda, mert meg van írva: »átkozott, aki fán függ«” (Gal 3,13).

„Megismeritek az igazságot, és az igazság szabadokká tesz titeket” – olvasom a Jn 8,32-ben. Az igazság ismeretében pedig el tudom fogadni, hogy Jézus átokká lett értem, az én átkomért. Az én átkomat hatástalanította, ezért áldott vagyok!

 1. Látom Jézust a kereszten függeni: ő magára vette a halálomat és a poklomat is. Feltámadást ajándékozott nekem, Isten királyságát. „Jézus, köszönöm véredet! Már most új teremtés vagyok. A régi dolgok elmúltak az életemben, teljesen új vagyok – minden reggel elmondom ezt. – Nekem már semmi közöm sincs az átokhoz. Jézusban teljes biztonsággal diadalmaskodom!”
 2. A Sátánnak azt mondom: „Legyőzött ellenség vagy!” – A Júda oroszlánja győzedelmeskedett! – Nekem nincs más dolgom, mint szabadon engedni az oroszlánt!

A rézmedence

A szent sátor udvarában – gondolatban – továbbmegyek a rézmedencéhez, amely a papok mosakodására szolgált, s amely a tisztulás, megszentelődés jelképe (vö. 2Móz 30,17–21).

Szenteld meg a gondolkodásomat! hadakozásunk fegyverei ugyanis nem testiek, hanem erősek az Isten kezében erődítmények lerombolására. Ezekkel rombolunk le minden okoskodást és minden magaslatot, amelyet az Isten ismeretével szemben emeltek, és foglyul ejtünk minden gondolatot a Krisztus iránti engedelmességre 2Kor 10:4-5

Szenteld meg a beszédemet! Mert sokat vétkezünk mindnyájan: de ha valaki beszédében nem vétkezik, az tökéletes ember, meg tudja fékezni az egész testét. Jak 3:2

Szenteld meg a vágyaimat! Levetve tehát minden gonoszságot, minden álnokságot, képmutatást, irigységet és minden rágalmazást, mint újszülött csecsemők a hamisítatlan lelki tejet kívánjátok, hogy azon növekedjetek az üdvösségre; mivel megízleltétek, hogy jóságos az Úr. 1Péter 2:1-3

Az arany lámpatartó

Képzeletben belépek a szentélybe, ahol balra tartok, a hétágú arany lámpatartóhoz (2Móz 25,31–40). Bent csak a mécsesek fénye világít. – A lámpatartó a Szentlélek jelképe. János apostol szerint Isten trónusa előtt „hét lámpás égett lobogó lánggal: az Isten hét lelke” (Jel 4,5).

Imádkozzunk olajért – hogy ne fogyjon ki az életünkből! Hogy világíthasson az életünk!

Imádkozhatunk, hogy Isten töltsön meg bennünket önmagával csordultig, hogy kiáradhasson belőlünk – mert kiáradni valami valahonnan csak akkor tud, ha előtte már színig töltötte azt!

A szent kenyerek asztala

A lámpatartótól jobbra haladok, a szent kenyerek asztalához (2Móz 25,23–30). A szent kenyerek, melyek a papok táplálékául szolgáltak, Jézus Krisztusra emlékeztetnek: ő az élet kenyere (Jn 6,35).

Itt így imádkozom: „Uram, köszönöm az Igét, s add, hogy naponta táplálkozzam vele!”

„A hit tehát hallásból van, a hallás pedig Krisztus beszéde (hrématosz Khrisztou) által” – olvassuk a Róm 10,17-ben. Isten személyesen szóló üzenetét hirdesse a lelkipásztor!

A görög nyelvnek két szava is van az „igére”. Az egyik a logosz, az írott ige. A másik a réma, a szóban kinyilatkoztatott ige. – Köszönetet mondok a logoszért, kérek és kapok az úrtól rémát, azaz személyesen irányított igét. Mindkettőnek meg kell lennie! Valósággal árad elmémbe Istennek abban a pillanatban hozzám szóló üzenete. (Felismerem pl. istentisztelet alatt, hogy az emberek különféle betegségekből meggyógyulnak.)

Az illatáldozati oltár

A szent kenyerek asztalától az illatáldozati oltárhoz lépek. Ezen nem állatokat áldoztak, hanem illatos füstölőszert égettek rajta, melynek kellemes illata Istenhez szállt fel (2Móz 30,1–10).

A jó illat a szentek imádsága, a keresztények hálaimája (Zsolt 141,2; Jel 8,3–4).

Az oltárnál a következőképpen imádom Istent, mint mennyei Atyámat:

„Uram, Te vagy

 • Jahve Jire – mindenről gondoskodóm (1Móz 22,14),
 • Jahve Nisszi – az én zászlóm, győzelmem (2 Móz 17,15),
 • Jahve Salom – az én békességem (Bír 6,24),
 • Jahve Rói – az én pásztorom (Zsolt 23,1),
 • Jahve Cidkénu – az én igazságom (Jer 23,6),
 • Jahve Sammá – az én templomom (Ez 48,35 – ott lakik az úr).”

És van egy másik ige is, ami ide kívánkozik: 2Kor 2:15Mert Krisztus jó illata vagyunk Isten dicsőségére mind az üdvözülők, mind az elkárhozók között. – Imádkozzunk, hogy legyen ilyen illatozó az életünk!

A szentek szentje

A legszentebb helyen állt a szövetség ládája (2Móz 25,10–22), melyet az engesztelés fedele takart be. A főpap évente egyszer áldozati vért hintett erre a fedélre. A vér Jézus Krisztus majdani, tökéletes áldozatáról beszélt.

A kegyelem ládája előtt tovább imádkozom Istenhez: „Köszönöm, hogy a vér által megszabadultam a törvény átkától és minden ószövetségi rituálétól. A Sátán bilincsei lehullottak rólam. örökkévaló igazságot adott nekem Jézus vére. Mivel az ő vére rajtam van, nem félek Eléd – a legszentebb helyre – lépni.”

A szentek szentjében minden imát elmondhatok az Atyának. Imádkozom feleségemért, fiaimért, gyülekezetemért, egyszóval mindenért. Imádságomnak ez a része több mint egy órán át tart.

Egyszer megkérdeztem Billy Grahamet, hogy milyen üzenetet hagyna hátra, ha azonnal meg kellene halnia. Némi gondolkodás után ezt válaszolta: „Először is, imádkozzatok; másodszor, imádkozzatok; harmadszor, imádkozzatok!”