Tag Archive for: húsvét

Rendhagyó felkészülés a nagyhétre

Van egy rendhagyó nagyheti gyűjteményem egy jól ismert lelkipásztor imádságaiból. Csak az imádságaiból.

Protestánsként, főképp talán neoprotestánsként nem szoktunk imádságokat olvasni – ez amolyan katolikus, kicsit talán evangélikus “szokás”. Pedig érdemes lenne. Ez egy egészen másfajta csendesség, elmélkedés és istentisztelet, mint amit a manapság divatos keretekben megszoktunk. Meggyőződésem, hogy a protestantizmus sokat veszített, amikor a misztériumot száműzte a teológiájából és kegyességéből, ennek “pótlására” nem véletlenül született meg a karizmatikus mozgalom, egyfajta természetes válaszként a hiányra. Ez egy olyan szelete a keresztény életnek, amire nagy szükségünk van. Számomra meghatározók volt, hogy a megtérésem után szerzetesek szemlélődő imádságait és elmélkedéseit is olvastam, talán ezért tekintek kicsit elfogultan erre a “műfajra”.

Egyszóval, akinek van ideje megállni a rohanásban, csak olvassa végig ezeket az imádságokat. Lassan, nem rohanva, nem egy tableten a metrón utazás közben. Azt gondolom, egy egészen újszerű impulzust adhat így nagyhétre készülve.

Nagypénteki imádságok

Urunk, köszönjük neked azt, hogy miközben a világ fut, rohan a saját maga útján, mi ezen a péntek délelőttön megállhatunk csöndben a te szent színed előtt, és várhatunk a veled való találkozásra.

Köszönjük, hogy ilyen szent alkalmakat készítesz a számunkra, ahol megpihenhet a mi lelkünk, s kinyílhat a mi szívünk a te szavad előtt. Köszönjük a figyelmeztetést, hogy minden ember olyan, mint a mező virága, és mint a fű, vagy mint a lehelet, egy ideig látszik, s aztán eltűnik és nyoma sem marad. Köszönjük, hogy akik a te beszéded szerint élnek, s amit aszerint tesznek, az megmarad örökre.

Urunk, könyörgünk most azokért, akik ezen a héten álltak meg ravatal mellett. Különösen egy családért, ahonnan elhívtad azt, akit nagyon szerettek. Könyörgünk egy beteg kisgyermekért, akit operálnak, te légy az ő segítője, te vezesd az orvosok kezét, te könyörülj meg a családon, és tartsd meg az ő kicsiny életét!

Köszönjük Jézus, hogy miközben odaadtad az életedet értünk, aközben megtartottad és megtartod a mi életünket, ha hiszünk benned. Szeretnénk ma úgy figyelni rád Úr Jézus Krisztus, hogy megértsük, amit mondani akarsz nekünk.

Mindenható Istenünk, nézve ennek a világnak egyre sötétedő voltát, talán sokunk szívében ott van a vágy, hogy jó lenne nálad lenni már. Köszönjük, hogy még egyelőre itt tartasz minket, mert bennünk és rajtunk keresztül még sok tennivalód van. Arra kérünk most, hogy a te igéddel, amely nem tér vissza üresen, végezd el mindazt, amit mára elterveztél velünk!

Ámen.


Köszönjük Urunk, hogy akarsz világosságot adni arra a kérdésre nézve, hogy vajon eladunk téged, vagy engedjük, hogy megvegyél minket. Elfogadjuk a te váltságodat, s tesszük a te akaratodat.

Bocsásd meg Urunk, hogy annyira nem hisszük el, hogy nemcsak úgy lehet megtagadni téged, hogy letagadjuk azt, hogy ismerünk, hanem úgy is, hogy némák maradunk, és nem vagyunk engedelmesek neked! Isten, légy irgalmas nekünk, bűnösöknek, hogy ne eladjunk téged hallgatással vagy szóval vagy cselekedettel, hanem merjünk engedelmeskedni szavadnak, s örvendezzünk azon, hogy nem vagyunk többé gazdátlanok, ha hiszünk benned, hiszen te örök életre váltottál meg minket, a te véred által.

Kérünk, tedd világossá mindnyájunk számára, hogy melyik oldalon állunk! Köszönjük Urunk a tanítást, az intést, a hívást. Köszönjük, hogy aki akár itt, most hozzád megy, s kinyitja a szívét előtted, azt te nem küldöd el magadtól, sőt annak világossá teszed: tudhatjuk azt, hogy nem veszendő holmin, ezüstön vagy aranyon váltattunk meg, hanem Jézus Krisztus hibátlan, szeplőtlen bárány életén és vérén. S köszönjük, hogy Jézus Krisztusnak vére megtisztít minket minden hamisságtól, ha neki megvalljuk a mi bűneinket.

Ámen.


Köszönjük Jézus Krisztusunk, hogy szent, tiszta és ártatlan életedet odaadtad mindnyájunkért. Köszönjük, hogy emlékezhetünk erre a te tettedre, amellyel megváltottad ezt a világot, s akik ezt a megváltást elfogadják, azok hozzád tartoznak, és azoknak örök életük van.

Köszönjük, hogy ma este újra lehetőséget adsz nekünk arra, hogy végiggondoljuk mindazt, miközben hallgatjuk, ami veled történt, hogy vajon velünk megtörtént-e az, hogy megismertünk téged, az egyedül igaz Istent?

Köszönjük, hogy a te igéd ma is élő és ható, és nem tér vissza üresen, hanem elvégzi, megcselekszi a te akaratodat. Szólj hozzánk Jézus Krisztusunk, mi figyelünk rád!

Ámen.


Urunk, bocsásd meg nekünk azt, hogy sokszor tagadjuk a mi tagadásainkat. Mindenfajta kifogást találunk és mondunk még neked is. Nem volt alkalmas az idő, nem figyeltek ránk. Most éppen nem azt kellett mondanom, s közben a szívünk mélyén számtalanszor tudtuk már, hogy megtagadtunk téged.

Jézus Krisztus, légy irgalmas nekünk, bűnösöknek! Légy irgalmas azért is, ha még mindig nem akarunk igazán tudni rólad, ha meg akarunk maradni csupán a vallásban, de nem kell az élő hit, az önmegtagadás, a Krisztus-követés, a magunk odaszánása. Könyörülj meg rajtunk, hogy megértsük, pontosan az ilyenekből lesznek a Krisztus-tagadók!

Köszönjük Urunk, hogy te nem tagadod meg önmagadat. Te hűségesen várakozol ránk, hívsz mindnyájunkat, keresel bennünket szüntelenül, és gazdag, el nem múló élettel akarsz megajándékozni.

Áldunk Jézus a golgotai keresztért, megtöretett testedért, kiontott véredért. Köszönjük, ha már hihetünk benned. Kérünk azokért, akiket te keresel szüntelenül, s nem akarnak találkozni veled! Kérünk azokért, akik most nyitják ki a szívüket, hogy behívjanak téged! Kérünk Urunk saját magunkért, mindnyájunkért, bánj velünk belátásod szerint, csak segíts, hogy megértsük a te akaratodat, s aztán engedelmesen megtegyük azt!

Könyörgünk Urunk azokért, akik szenvednek, akik a szenvedésüket a tiedhez hasonlítják. Bocsásd ezt meg nekik! De kérünk, hogy enyhíts fájdalmukon, a testi szenvedéseiken, és fordítsd a sötét órákban is a szívüket magadhoz!

Könyörgünk Urunk a gyülekezetünk betegeiért. Kérünk azokért, akik ezen a héten temették el szeretteiket, vagy szerettüket, legyél te az ő vigasztalójuk és bátorítójuk! Köszönjük, hogy azt mondod, hogy a reménység nem szégyenít meg.

Ámen.


Urunk Jézus, köszönjük neked azt, hogy nap mint nap magad elé engedsz minket. Köszönjük végtelen türelmedet. Urunk, hányszor hallottuk, halljuk a te hívásodat, és nem vesszük, nem veszünk komolyan. Áldunk, mert a te csodálatos szereteted melegében megolvadhat a mi mindenre hajlamos, hideg és kemény szívünk is.

Urunk, kérünk, bocsásd meg sokféle engedetlenségünket és tagadásunkat, szavainkat, amellyel nem vállaltunk téged, hanem vetettük a tagadás magvait, és arattuk az árulás gyümölcsét!

Bocsáss meg nekünk, kérünk, és légy bennünk a soha el nem apadó, örök életre buzgó víznek forrása, s aztán a belőled áradó szeretet hadd áradjon rajtunk keresztül ebbe a világba, amely olyan sóvárogva várja az Isten gyermekeinek a megjelenését!

Kérünk, Urunk, hogy szólíts meg minket, segíts, hogy tudjunk rád figyelni!

Urunk, úgy van az, ahogy énekeltük, hogy sokfajta földi jó és bűn, sőt földi örvény köt minket, s a végére majd összeroskadunk. De köszönjük azt, hogy akármilyen messzeségből, s akármilyen szívvel eléd állhatunk most.

Urunk, olyan nagy kegyelem a gyülekezet közössége, s az, hogy eljöttél ide közénk, te magad megállsz a középen, és azt mondod nekünk: békesség néktek. Urunk, ez a békesség kell nekünk. Valljuk, hogy e nélkül nem tudunk élni. Add hát nekünk, kérünk!

Ámen.


Édesatyánk, köszönjük neked a teljes bocsánatot, és az újrakezdés lehetőségét. Hálásak vagyunk azért, Urunk, hogy amikor feléd nyúlunk, akkor látjuk meg, hogy te már aláhajoltál felénk, hozzánk, ezért kereshetünk téged.

Köszönjük, hogy szólsz hozzánk, szeretetre méltó, érthető, s ami a legfontosabb, megváltó, szabadító szóval. Nagy szükségünk van arra, hogy megértsük: te törődsz velünk és megszabadítasz minket.

Kérünk, fogadj vissza minket! Kérünk, fogadj el minket, tékozló, tagadó gyermekeidet! Áldunk és dicsőítünk, Urunk azért, hogyha valaki téged megismer, Örök élete van annak.

Ámen.


Dicsőséges Urunk, Jézus Krisztus, alázatosan kérünk, segíts most úgy emlékeznünk kereszthalálodra, hogy annak a jelentősége egészen maivá és személyessé váljék a számunkra. Szabadíts meg minket minden üres szólamtól, minden semmitmondó gondolattól, és ajándékozz meg igével. Teremtő igével, amivel rendet teremtesz a fejünkben, a szívünkben, az életünkben, amivel a helyünkre állítasz minket, amivel újjáteremtesz bennünket.

Köszönjük, Jézus Krisztus, hogy haláloddal és feltámadásoddal éppen ezt tetted lehetővé. Kérünk, Urunk, hogy ne üres frázis maradjon, hogy miattunk, helyettünk és érettünk kellett, hogy meghalj a Golgotán. Tedd ma világosabbá, hogy közvetlen összefüggés van a mi nyomorult életünk és a te érettünk bemutatott keresztáldozatod között. Engedd, hogy annak minden haszna a miénk lehessen, és hittel azt el tudjuk fogadni.

Megvalljuk bűnbánattal, hogy miközben te nagy engedelmes voltál, aközben mi folyamatosan engedetlenek vagyunk veled szemben. Miközben te magadra vállaltad a mi bűnünket és büntetésünket is, aközben mi állandóan mentegetőzünk és bűnbakot keresünk. Miközben te feltétel nélkül megbocsátottál nekünk mindent, aközben mi kicsinyesen számon tartjuk egymás vétkeit.

Légy irgalmas nekünk, és beszélj velünk most ezen a délutánon úgy, hogy megérthessük, hogy magunkra vegyük, és megváltozzék az életünk. Hogy a miénk legyen az a békesség, az a bizonyosság, az a reménység, az az élet, amit kereszthaláloddal visszaszereztél nekünk.

Tegye Szentlelked személyessé, meggyőzővé az igét, és könyörülj meg rajtam is, hogy azt mondjam, amit te akarsz most nekünk üzenni.

Ámen.


Úr Jézus Krisztus, köszönjük, hogy előttünk is felemelted most a fátylat a te örökkévaló, mindenható istenségedről. Bocsásd meg, ha nem így hiszünk benned, ahogyan kijelented magadat nekünk.

Köszönjük, hogy nem csupán megható emlék vagy gondolat számunkra kereszthalálod ténye, hanem üdvösségünk, új életünk ára. Engedd ezt is sokkal komolyabban és egészen konkrétan értenünk és hinnünk.

Köszönjük, hogy előttünk nyitottad meg a mennyet. Köszönjük, hogy nekünk lehet békességünk, mert a mi békességünk büntetését te szenvedted el. Köszönjük, hogy mi kapunk minden bűnünkre tökéletes bocsánatot az igazságos Istentől, mert ezeknek az ítéletét te szenvedted el.

Ajándékozz meg minket ezzel a hittel. Kérünk, vegyél el belőlünk minden ezzel kapcsolatos bizonytalankodást, fenntartást, minden rejtett lelki gőgöt, amivel még mindig magunkban bíznánk. Segíts el minket oda, hogy egyedül tőled várunk mindent, és tőled teljes bizalommal, hittel mindazt elfogadjuk, amit kínálsz.

Hadd legyünk így a te igazi tanítványaid, a mi Atyánknak gazdag gyermekei, akik így tudunk szolgálni ezen a világon.

Köszönjük, hogy ismered minden gondunkat, terhünket, nyomorúságunkat, félelmeinket és bűneinket. Adj választ kérdéseinkre, szabadulást a terhektől, erőt a gondokhoz, és örömöt abban az új életben, amelyben már nem magunknak, hanem neked akarunk élni.

Segíts ezért most ebben a csöndben is imádkozni!

Ámen.


Dicsőséges Urunk, Jézus Krisztus, köszönjük ezt a csendet, köszönjük, hogy téged ülhetünk most körül itt a gyülekezet közösségében. Segíts most elsősorban a kereszt evangéliumára figyelni. Segíts minket szent módon emlékezni arra, ami annak idején ott a Golgotán történt. Engedd meglátnunk dicsőséges uralkodásodat napjainkban is. Segíts minket reménységgel előretekinteni arra a napra, amikor meglátunk majd téged színről színre.

Dicsőítünk mindazért, amit kereszthaláloddal szereztél vissza nekünk. Áldunk azért, mert meghaltál a bűneinkért, és feltámadtál a mi megigazulásunkért.

Kérünk, te magad magyarázd nekünk most az Írásokat, és engedd megértenünk, hogy kereszthalálod és az életünk között közvetlen összefüggés van. Engedd, hogy megismerjük halálod és feltámadásod erejét, és tudjunk abból élni, és másokat is éltetni.

Beszélj velünk most ebben a csendben, és készíts az ünnep további részére is.

Ámen.


Jézus Krisztus dicsőítünk téged azért, hogy véred megtisztít minket minden bűntől. Kérünk, ébressz rá minket arra, ha minket is az osztozkodás tölt be, és nem az irántad való szeretet. Tudjuk, Urunk, hogy ha te tiszta ruhába öltöztetsz, és teljes szívünkből szeretünk téged, akkor is el kell végeznünk a napi tennivalóinkat, és szeretnénk a kötelességünket teljesíteni, és amíg ebben a testben tartasz, mindazt megtenni, ami a dolgunk. Engedd, hogy már itt most a veled való közösség töltsön be, és határozza meg minden cselekedetünket.

Segíts elmondani őszintén, hogy Jézusomra feltekintek a kereszt alatt, és tekints reánk te is, ahogy Péterre tekintettél a tagadása után. Legyen a te szelíd tekinteted feloldozás, bocsánat, bátorítás, békesség.

Segíts, hogy veled sokkal szorosabb közösségben járjuk a hétköznapok útját. Őrizz meg attól, hogy belemerüljünk a világba. Segíts ebben a világban, de tőled kapott erőkkel élni. Segíts ebben a világban, de az általad megszerzett tisztaságot őrizve élni.

Készíts minket az ünnepekre. Ajándékozz meg mindnyájunkat tőled való erőteljes igével. Hadd hangozzék itt is, és szerte ezen a világon a kereszt evangéliuma, ami sokaknak ma is bolondság, másoknak botránkozás, de azoknak, akik hisznek, Istennek ereje és Istennek hatalma.

Töltsd meg a szívünket azzal a bizonyossággal, hogy feltámadtál és élsz. Élsz és uralkodsz örökkön örökké, és nálad vannak a halálnak és a pokolnak kulcsai. Dicsőítünk téged ezért.

Könyörgünk azokért, akik félelmek közt és nélkülözve fognak ünnepelni. Mutasd nekünk, hogy kinek milyen nyomorúságán enyhíthetünk.

Könyörgünk azokért, akik még soha nem hallották a kereszt és feltámadás evangéliumát. Küldj hozzájuk hírvivőket, és add a szánkba és szívünkbe ezt az örömhírt.

Kérünk, segíts most is folytatni az imádságot, és segíts ezeket a napokat a veled való imádkozó párbeszédben eltölteni.

Ámen.

Húsvéti imádságok

Mindenható Istenünk, áldunk és dicsőítünk téged ezen a szép húsvét reggelen azért, hogy beteljesítetted ígéretedet, és nem hagytad Jézust a sírban, hanem feltámasztottad Őt a halálból. Urunk, dicsőítünk, hogy meghaltál a mi bűneinkért, és feltámadtál a mi megigazulásunkra, pontosan azért, hogy ne dicsekedhessék előtted egy test sem. Az ember megváltását te végezted el és nem mi.

Kérünk most, hogy Szentlelked által munkálkodj közöttünk és bennünk, hogy ne legyen üres a húsvétunk, hanem legyen ez szent és személyes találkozás veled, aki élsz és uralkodol örökkön örökké.

Urunk, dicsőítünk azért, hogy te győzedelmet vettél síron, halálon és poklon, sőt a kárhozaton is, s velünk is pontosan az a célod és a terved, hogy igazi, hívő keresztyénekké tegyél, ha még nem vagyunk azok. Kérünk, hogy cselekedj velünk ma délelőtt hatalmasan, hogy találkozzunk veled, a feltámadott Úrral!

Ámen.


Úr Jézus, amíg te meg nem szólítasz minket, amíg te nevünkön nem szólítasz minket, mi sem ismerünk fel téged, ahogy magdalai Mária sem ismert fel addig, amíg nem hitte el mindazt, amit te megmondtál.

Urunk, sokszor nem hisszük el, hogy ezért van a szívünk tele szomorúsággal, lemondással, a reménytelenség érzésével. Ezért félünk, és nem tudunk a halál, de az élet kérdéseivel sem mit kezdeni. Bocsásd meg, ha még húsvétkor is csak emlékeink foglalkoztatnak, és nem veled, az élő Úrral akarunk találkozni! Lépj most, kérünk, a téged megillető helyre, hogy sem élet, sem halál, sem a mi okoskodásaink, amelyek húsvétkor még inkább hajlamosak feltámadni, ne akadályozhassák meg a veled való személyes találkozást!

Kérünk, beszélj velünk ebben a csendben! Szólíts meg minket! Köszönjük, hogy vallhatunk neked a bűneinkről, s vehetjük majd a szabadulást és a szabadítást.

Köszönjük Jézus, hogy te nem vádolni akarsz minket, hanem nevünkön nevezni, vagy akár a bűneinket nevén nevezni, megbocsátani, megszabadítani, s aztán elküldeni szolgálni.

Úr Jézus, itt vagyunk a te színed előtt, bánj velünk belátásod szerint, kérünk!

Ámen.


Úr Jézus Krisztus, dicsőítünk azért, mert nem maradhattál a sírban. Örök isteni természeted legyőzte a halált, s kiszabadított minket a pokolnak, a bűnnek, a reménytelenségnek a rabságából.

Könyörülj rajtunk, Urunk, hogy az eddiginél világosabban lássuk, jobban értsük, és bátrabban higgyük ezt ma. Szólj hozzánk most úgy igédből, hogy az legyen meggyőző. Olyan sokféle kételkedés, fenntartás, hitetlenség rágja a mi húsvéti hitünket.

Kérünk, jöjj velünk is szembe az úton, mint azokkal a meglepett asszonyokkal az első húsvét reggelén, és te, az élő Úr, győzz meg minket arról, hogy micsoda az igazság. Könyörülj rajtunk, hogy ne a feltámadás lehetőségét vitassuk, hanem egészen valóságosan találkozzunk veled, a feltámadottal, és a te hatalmas és kegyelmes jelenléted győzzön meg minket arról, hogy élsz és uralkodsz mindörökké.

Kérünk, te magad szólj hozzánk most az igén keresztül. Olyan nagy szükségünk van vigasztalásodra, bátorításodra. Annyira nagy szükségünk van megalapozott reménységre. Olyan sok szörnyűség vesz körül minket, és személyes életünkben is vannak megoldhatatlannak látszó problémák.

Könyörülj rajtunk, és segíts ma valóban felemelni a tekintetünket önmagunkról, bajainkról, kétségbeejtő tényekről tereád, akinek adatott minden hatalom mennyen és földön, akinek ma is minden lehetséges, még az is, ami az embereknek lehetetlen.

Állj meg itt a középen, és ajándékozz meg minket is azzal a békességgel, azzal a bizonyossággal, azzal az örömmel, amit a te első tanítványaid kaptak tőled a maguk kétségbeejtő helyzetében az első húsvétkor. Köszönjük, hogy ismersz minket, s egyedül te tudod kielégíteni minden szükségünket.

Hajolj hozzánk közel, minket pedig segíts, hogy merjünk hinni, és mindazt, amit kínálsz, bizalommal elfogadni.

Ámen.


Valóban ezért könyörgünk most mindenekelőtt feltámadott Urunk, hogy a gyönge hitben biztass minket. Bocsásd meg, hogy sokszor még egymás gyönge hitét is tovább gyengítjük. Bocsásd meg, ha nincs bennünk olyan bizonyosság, ha nem élnek bennünk olyan igék, amikkel tudnánk egymást bátorítani, vigasztalni, állhatatosságra, megállásra serkenteni.

Köszönjük, hogy kegyelmesen ezt teszed velünk. Köszönjük azt a gyöngéd szeretetet, ahogy megálltál a tieid között az első húsvétkor. Köszönjük, hogy egyetlen szemrehányó szavad nem volt, de tele volt a kezed ajándékokkal, és osztottad, szórtad nekik, és megváltozhatott az életük. Ajándékozz meg minket is azzal, amire most a legnagyobb szükségünk van.

Adj nekünk hitet, bocsánatot, szabadulást sokféle megkötöző erőtől. Adj nekünk is békességet, küldetést, és adj engedelmes szívet, hogy a küldetésünket végezzük, és ne pótcselekvésekkel tékozoljuk el az életünket. Adj nekünk bizonyosságot, hadd merjünk ráállni igédre és ígéreteidre. Hadd merjünk bízni benned, akié ma is minden hatalom mennyen és földön. Taníts meg így imádkozni. Így hozzuk eléd most mindnyájan gondjainkat. Így hozzuk eléd nehéz embereinket. Kérünk, add bizonyságát annak, hogy előtted ma is felpattannak a zárak, és te a bezárt ajtókon is szabadon közlekedsz.

Köszönjük, hogy ilyen nevetségessé tetted most számunkra a pecséteket, a köveket, az őrséget, mindenféle emberi spekulációt és okoskodást. Köszönjük, hogy te mindennek felette vagy, és miközben gyötrődünk, hogy vajon van-e megoldás és milyen megoldás a megoldhatatlanra, aközben nálad már kész van a szabadulás. Olyan, amilyet szem nem látott, fül nem hallott, és amit az ember fantáziája el sem képzel. Taníts meg minket így imádkozni, így várni azt, hogy te cselekszel, és kérünk: cselekedjél. Támassz minket valóban új életre, és erősíts meg abban. Használj minket abban, hogy másokat is hozzád tudjunk vezetni.

Köszönjük, hogy így hozhatjuk eléd egyházunknak a gondjait és jövőjét. Így könyöröghetünk hozzád népünkért és hazánkért. Így könyörgünk azokért, akik nélkülöznek kenyeret, igét, reménységet, egészséget, barátot. Lépj közel, feltámadott Urunk, azokhoz, akiknek leginkább szükségük van rád, és használj ebben minket is.

Segíts ezt az ünnepet igazán megszentelt módon és hasznosan eltöltenünk, s maradjon meg bennünk az ünnep utáni hétköznapokban is a benned meglelt bizonyosság, örvendezés, reménység, békesség.

Ámen.


Jézus Krisztus, dicsőítünk téged sok csodádért, de különösen legnagyobb csodádért, feltámadásodért. Áldunk, hogy önként letetted az életedet a golgotai kereszten, és aztán felvetted húsvétkor, beteljesítve mindazt, amit az írások rólad mondtak.

Bűnbánattal valljuk meg, hogy sokszor mi sem hisszük az erről szóló híradást. Kérünk, győzz meg te magad itt, ma, most személyesen, hogy mindaz igaz, amit a Szentírásban erről olvasunk!

Kérünk, Szentlelked által legyél itt közöttünk, és te magad magyarázd nekünk az írásokat! Köszönjük, hogy nekünk, első húsvét utáni embereknek is adni akarsz igazi, valóságos, hazavihető ajándékokat. Kérünk, hogy szólj bele életünkbe úgy, hogy megnyitod bezárt értelmünket, szívünk ajtaját! Urunk, neked van erre hatalmad. Csak neked van hatalmad erre. Kérünk, szólj hozzánk, és segíts, hogy meghalljuk a te szavadat!

Urunk, kérünk vedd el a szívünkből a legnagyobbtól való félelmet, a halálfélelmet! Könyörülj meg rajtunk, hogy szűnjenek a kétségeink, és változzanak át a félelmeink benned való reménységgé és örömmé, feltámadott Urunk! Áldunk azért, hogy neked van hatalmad ezt a változást végbevinni mindnyájunkon. Ma is erre a változásra, változtatásra vágyunk és várunk.

Ámen.


Urunk, megvalljuk azt őszintén, hogy a mi szívünk sokszor ugyanúgy tele van félelemmel, mint a tanítványoké volt. Félünk a múltban elkövetett bűneink következményétől, félünk a jelen eseményei miatt, félünk attól, ami a jövőben történhet velünk. Annyiféle fortélyos félelem munkál bennünk.

Áldunk és dicsőítünk azért, hogy ma nekünk mondtad: „Békesség néktek!” Hisszük és valljuk, ha te adsz békességet, akkor az maradandó, romolhatatlan és igazi. Sőt a végén reménységgé változik a félelem, és hitté a hitetlenség, általad.

Kérünk, hogy mozdíts a szívünk állapotán, és mozdítsd meg a lábunkat is, hogy induljunk engedelmesen arra, amerre te mutatod! Kérünk, segíts nekünk, hogy újra és újra elmondhassuk a jó hírt, meghaltál a kereszten, s feltámadtál, hogy mi igazakként állhassunk a mindenható Isten színe elé.

Köszönjük Urunk, hogy itt van előttünk a kenyér és a bor, a szent jegyek, s emlékezhetünk arra, és komolyan vehetjük azt, hogy a mi megvallott bűneinket te megbocsátod, és eltörlöd a mi álnokságainkat.

Kérünk arra Urunk, hogy hadd vigyünk magunkban haza téged! Hadd legyen a mi életünk a tied! Köszönjük a békességet, amit kínálsz. Köszönjük, hogy adsz célt, értelmet, életet, szolgálatot, s adod a te Szentlelkedet, aki által mindez végbemehet bennünk. Telepedj meg a mi életünkben, kérünk! Szabadíts meg sokféle régi csüggedésünktől, és szabadíts fel minket a húsvéti bizonyosságra!

Áldunk biztatásodért, feltámadott Jézus: „Én élek, ti is élni fogtok!” Segíts el minket szentebb életre, szent életre, a te békességed, személyed és Lelked által!

Ámen.

Clasped hands on troubled man