Tag Archive for: pszichológia

Féregtelenítés 2. A múlt férge

Láttuk, hogy a Biblia is azt tanítja, hogy ha helyes istentiszteletet akarunk bemutatni, akkor ehhez a TESTÜNKET – vagyis a tetteinket, döntéseinket, a valóságos életünket kell Istennek odaszánni – azonban ezt az ÉRTELMÜNK MEGÚJULÁSA ÁLTAL tudjuk csak megtenni! És tegnap beszéltünk arról is, hogy vannak bizonyos negatív gondolkodási minták – „férgek” – amelyek megrágják az „egészséges elmét”, és ebből torz döntések és tettek, illetve a sor végén torz jellem fog majd születni.

Ebben a sorozatban ezeket a gondolatférgeket vesszük sorra, és ma az elsővel, a MÚLT FÉRGÉVEL foglalkozunk pár gondolat erejéig.

Mindegyik ilyen féregnek van egy kulcs-mondata, pontosabban egy olyan mondatfoszlány, amely összefoglalja, és leggyakrabban ki is fejezi a probléma gyökerét.

Mit mond a MÚLT FÉRGE?

„Mi lett volna, ha…”

past

Sok ismerős sztori és érzés kísérthet:

– munkahelyi csőd: mi lett volna ha még többet túlórázok, ha még többet vállalok…

– válás: mi lett volna ha kedvesebb lettem volna, vagy valamilyen körülmény másképp történik…

– anyagi válság: ha nem ebbe, hanem abba fektettem volna a pénzem…

– kapcsolati problémák: neki kellett volna ezt vagy azt megtennie, akkor most nem itt tartanánk…

A példákat lehetne sorolni órákig.

Ez a féreg akkor lendül támadásba, amikor van egy negatív jelenlegi helyzet vagy eredmény, és ahelyett, hogy a jelenben keresnénk a megoldásokat és proaktívan, konstruktívan cselekednénk, hogy elmozdulhassunk egy pozitívabb irányba, megmerevedünk, és a múltban keresünk valamiféle MENTSÉGET a magunk számára.

Vagyis a múlt férge mindig akadályozza a JELENIDEJŰ MEGOLDÁST, és ehelyett a múltba temeti az áldozatát.

A felelősség azt jelenti, hogy megteszem, ami rajtam múlik – akkor is, ha nem minden múlik rajtam.

A múlt férge megpróbál kivonni a felelősség alól azzal, hogy keres valakit, valamilyen körülményt, akire vagy amire áttolhatja azt. És miközben mentséget, bűnbakot, rajta kívülálló okokat kereshet, amiket vádolhat a kudarcért vagy a sikertelenségért, aközben az a legrosszabb, hogy nem cselekszik a megoldásért! És sokszor ez a kezdeti időveszteség, ami a múlton való rágódással telik, csak tovább mélyíti és rontja a krízist, még nehezebbé téve az abból való kilábalást.

Ez a féreg megbénítja a jelent, mert állandóan a múltba kergeti vissza az embert.

Amit értenünk kell: a múlt férge mindig a bűntudatból táplálkozik, és mindig bűntudatot kelt! És ez a bűntudat azért negatív, mert megbénítja a jelenünket, és megfoszt a jó cselekvésének szabadságától! Ez ellen csak a kiengeszteléssel, vagyis a megbocsátással és az elengedéssel, illetve a felelősség felvállalásával lehet harcolni! Lezárom a múltat, megbocsátok – és ez sokszor nagyon radikális döntés a részemről – és az energiáimat máris a jövőépítésébe fektethetem, ami mindig a jelenidejű, pozitív, konstruktív cselekvésekből fog felépülni.

Mit mond a Biblia?

Pál apostolnak van egy gondolatsora, amit én nagyon szeretek, de sokáig én magam sem éreztem a súlyát. Azt hiszem, már említettem ezt a szakaszt egy korábbi fejezetben:

„…de egyet teszek: ami mögöttem van, azt elfelejtve, ami pedig előttem van, annak nekifeszülve futok egyenest a cél felé, Isten mennyei elhívásának a Krisztus Jézusban adott jutalmáért.”
Filippi 3,15

Mi volt Pál „mögött”?! Vajon hány embert ölt meg, amikor üldözte a keresztényeket. Hány ártatlan nő vagy akár gyermek megkínzását látta, hány keresztény haláláért volt közvetlenül felelős?! És hogy tudott ezután aludni?! Nem kísértették a sikolyok, a könyörgések, a kiáltozások, a vér szaga vagy látványa?! Nem gondolta vajon át ezerszer is, hogy nem így kellett volna élnie, hogyha visszamehetne a múltba, mennyi mindent másképp tett volna…

De nem tehette meg! Nem változtathatta meg a múltat. Ezért rendezte azt Isten előtt, embertársai előtt, a háta mögé vetette, és nekifeszült a jelen feladatainak, hogy a jövő másképpen nézzen ki, mint a múlt kudarcai!

És nagyon érdekes a következő igevers, amivel folytatja Pál:

„Akik tehát tökéletesek vagyunk, így gondolkozzunk, és ha valamit másképpen gondoltok, azt is kijelenti majd Isten nektek;”

ÍGY GONDOLKOZUNK – mert nagyon jól tudta Pál apostol is, hogy ez egy gondolkodási szokás!

A tökéletesség pedig érettséget jelent a bibliai görögben, ha emberről van szó – és máris a kis tréningünk, illetve mostani sorozatunk témájánál vagyunk, a Biblia verseiben is szó szerint megfogalmazva!

Kérlek, ha időd engedi, olvasd át még egyszer ezt a részt, mert nagyon fontos alapelveket találsz benne! És sok erőt kívánok ahhoz, hogy mindent a hátad mögé vess, ami akadályoz az előtted állók megcselekvésében! Légy résen, és ne engedj a múlt férgének!

Olvass tovább

Féregtelenítés 1. Gondolkodásunk féregtelenítése

(Részlet a 365 napos Lelki diéta című tanulmánysorozatból, ami elérhető innen: www.apcsel29.hu/365nap)

„Az Isten irgalmára kérlek tehát titeket, testvéreim, hogy okos istentiszteletként szánjátok oda testeteket élő és szent áldozatul, amely tetszik az Istennek; és ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek: mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes.”
Róma 12:1-2

A „testünket” az „értelmünk” határozza meg! A tetteink kiindulási pontja a gondolkodásunk, a hozzáállásunk. A betegségeink nagyobbik része pszichoszomatikus, vagyis nem szervi probléma, hanem gondolkodásbeli, érzelmi, lelki vagy kapcsolati rendellenesség következménye (ebből a szempontból ez mind ugyanaz)!

A Biblia is azt tanítja, hogy ha helyes istentiszteletet akarunk bemutatni, akkor ehhez a TESTÜNKET – vagyis a tetteinket, döntéseinket, a valóságos életünket kell Istennek odaszánni – azonban ezt az ÉRTELMÜNK MEGÚJULÁSA ÁLTAL tudjuk csak megtenni!

Ez a lényeg!

Hogyan kell tehát odaszánni Istennek a testünket, az életünket?

A gondolkodásunk megújítása által!

Az életünket alapvetően a gondolkodási mintáink határozzák meg! Kutatók bebizonyították, hogy a döntéseink 90-95%-át gondolkodási mechanizmusok és minták alapján hozzuk meg. Vagyis tíz döntéshelyzetből kilencszer nem állunk meg gondos mérlegelésre, nem kérünk tanácsot, nem írjuk le az előnyöket és hátrányokat felsoroló listát, hogy ésszerűen és megfontoltan döntsünk, hanem rutinból, „gondolkodás nélkül” döntünk. Vagyis egy rögzült gondolkodási megoldás-rendszert alkalmazunk, bízva abban, hogy beválik.

Ahogy gondolkozol, olyanná válsz!

Mert a gondolataid, a gondolkodás-módod meghatározza a beállítottságodat, az érzelmi világodat, az önértékelésed, a világhoz és a kapcsolataidhoz való hozzáállásodat, a teljesítményedet – egyszóval mindent. Még az Istennel való kapcsolatodat is. Azt is bizonyították már elégszer, hogy az apakép alapvetően meghatározza az ember istenképét, akkor is, ha megtért és újonnan született keresztényről van szó, akkor is, ha csak egy vallásos témájú véleményalkotásról Istennel kapcsolatban. Egyszerűen arról van szó, hogy a gondolkodási szokásainkba beleillő részleteknek fogunk jelentőséget tulajdonítani, öntudatlanul is.

Kétféle ember van – a gondolkodási szokásait tekintve.

Az egyiknél a folyamat ez: GONDOLATOK > ÉRZÉSEK > DÖNTÉSEK > TETTEK.

Vagyis a gondolkodási mód, az „elménk” irányultsága határozza meg az érzéseinket, az érzéseink a döntéseinket, és a döntéseinkből fakadnak majd a tetteink.

A másiknál ez a képlet így néz ki: ÉRZÉSEK > DÖNTÉSEK > TETTEK.

Itt hiányzik az elme, a gondolkodás mint kiindulási pont. Ez az érzelmileg labilis ember, aki mindent a pillanatnyi érései alapján dönt el. Ez az ÉRETLEN személyiség!

Emlékszem egy gyerekkori élményemre, amikor egy óriási vihar kellős közepén bementünk a Balatonba, jó messzire a parttól, hogy ugráljunk a hullámokon. Esett az eső, viharos szél volt, villámlott – és egyszer csak bevillant, hogy a víz vezeti az áramot, a Balaton elég jelentős vízfelület, hogy vonzza azt, tehát bele fog csapni a villám a vízbe, és mi porrá égünk. És mi eszeveszett kiabálás közepette rohantunk ki a vízből. Persze pár évvel később megtanultuk, hogy ha ez meg is történik, a víz ellenállása elnyeli a villám energiáját, így nem sültünk volna meg, ha belecsap a villám a Balatonba – de mivel hiányzott az információ, ezért a sor elején az érzelmek álltak – a pánik – és ezek határozták meg a tetteinket. Az információ azonban csak a gondolkodás egy kicsiny szelete. Egészen másképpen néz ki ez, amikor nem egy ilyen gyerekes példára gondolunk, hanem arra, hogy ha kihívással szembesülünk az életben, a munkahelyen vagy a gyülekezetben, a helyes gondolkodási minták nélkül például bepánikolhatunk, ami miatt mindenből kimaradunk, és nem növekszik sem a szakmai tudásunk, sem a tapasztalatunk. Ez pedig egyfajta lelki-szellemi stagnálásba dönt bennünket. A sor elejéről hiányzott a helyes gondolkodásmód, amely nem ijed meg a feladattól, hanem mérlegel, és ha úgy látja, hogy reálisan megvalósítható, akkor elvállalja a feladatot – akkor is, ha ez áldozatba kerül, felelősséggel jár, és esetleg a kudarc lehetőségét is magában foglalja.

Mindezek ellenére most egy olyan sorozatot szeretnék elkezdeni, ami a gondolkodó emberekre jellemző – azonban hibás, megújítást igénylő „elmét” szeretné „feljavítani”. Az olyan embert ugyanis, akit a gondolkodása irányít, megtámadhatják bizonyos férgek. Ezek olyanok, amik felemésztik a normális, reális, konstruktív és előre mutató gondolatokat, és eltorzítják a személyiséget. Ezekből aztán helytelen döntések és tettek születnek.

Egy nagyszerű előadás-sorozatot hallgattam végig dr. Tapolyai Emőkétől, és a tőle tanultak alapján szeretnék a következő másfél hétben egyfajta gondolkodás-megújító sorozatot végigvenni. Ezeket a negatív gondolkodási mintákat fogjuk áttanulmányozni, hogy a probléma felismerése után „féregtelenítsük” az értelmünket és a lelkünket, hogy okos istentiszteletként Istennek szánhassuk az életünket is végre!

Nyolc ilyen gondolat-féregről lesz szó:
– a múlt férge
– a jövő férge
– a tökéletesség férge
– nagyító féreg
– értéktelenítő féreg
– követelőző féreg
– gondolatolvasó féreg
– vádoló féreg

Biztosan lehetne ennél többet is találni, de mire végére érünk ennek a kis sorozatnak, remélhetőleg mindenkiben kifejlődik egyfajta érzékenység az ilyen ártó gondolat-férgek ellen, és már önállóan is ki tudja lakoltatni majd őket az elméjéből.

FOLYTATÁSA KÖVETKEZIK!

Olvass tovább