A vetés és aratás törvénye


THEOLOGION BIBLIAISKOLA 29. LECKE

BŐ VÁZLAT!

Tematikusan fogunk haladni, nem a bibliai igék sorrendjében, ahogy szoktuk (35 igeszakasz!)

 1. TÖRVÉNYEK A VILÁGBAN:

Fizika, gravitáció, stb. Egyértelmű törvények!

Vetés és aratás törvénye – EZ IS egyértelmű:

1Mózes 8,22

Amíg csak föld lesz, nem szűnik meg a vetés és az aratás, a hideg és a meleg, a nyár és a tél, a nappal és az éjszaka.

 1. A MAGA FAJTÁJA SZERINT

Minden mag a maga fajtája szerint hoz gyümölcsöt

1Mózes 1,11-12

Azután ezt mondta Isten: Növesszen a föld növényeket: füvet, amely magvakat hoz, gyümölcsfát, amely fajtájának megfelelő gyümölcsöt terem, amelyben magva lesz a földön. És úgy történt. Hajtott tehát a föld növényeket: füvet, amely fajtájának megfelelő magvakat hoz, és gyümölcstermő fát, amelynek ugyancsak fajtájának megfelelő magva van. És látta Isten, hogy ez jó.

A maga fajtája szerint:

– a bátorítás bátorságot / a kritizálás bátortalanságot terem

– a kitartó imádkozás vetése imameghallgatást / választ terem

– az evangélium kitartó vetése megtérőket terem

– a hívő ember gyümölcse és egy másik hívő ember

– egy élő gyülekezet gyümölcse egy másik gyülekezet

 1. DE EZÉRT DOLGOZNI KELL! Nem elég csak álmodozni a nagy aratásról!

Prédikátor 11,4

Aki mindig csak a szelet figyeli, nem vet, és aki csak a fellegeket lesi, nem arat.

Példabeszédek 20,4

Nem szánt ősszel a rest, de ha majd aratni akar, nem lesz mit.   

Amennyit vetsz, annyit fogsz aratni! Ha egy óriási szántóföldön eldobálsz egy-egy magot, nem lesz belőle nagy aratás! — CÉLTUDATOS ÉS STRATÉGIAI VETÉS!

 1. A VETÉS RENDJE

Ézsaiás 28,24-29

Mindig csak szánt a szántóvető, ha vetni akar? Csak barázdálja és boronálja földjét? Nem úgy van-e, hogy ha elegyengette felszínét, kaprot hint vagy köményt szór, vagy vet sorban búzát vagy árpát a kijelölt földbe és tönkölyt a szélére? Így szoktatta őt rendre, erre tanította Istene. Mert nem cséplőszánnal csépelik a kaprot, és nem cséplőhengerrel nyomtatják a köményt, hanem bottal verik ki a kaprot, és pálcával a köményt. Talán szétzúzzák a kenyérgabonát? Nem csépelik azt vég nélkül; ha ráhajt is az ember cséplőhengerével és lovaival, mégsem zúzza szét. Ez is a Seregek URától származik. Csodálatos a terve, hatalmasan hajtja végre.

Isten munkamódszere:

– 100% vezetés + 100% engedelmesség

– 100% imádság + 100% munka (egyházatyák imádsága)

– csak Isten törvényeinek megfelelő munkamódszerek! (pl. evangélizáció közbenjárással és nem pszichológiai fogásokkal!)

IGESZERŰEN:

Róma 12,1

Az Isten irgalmára kérlek tehát titeket, testvéreim, hogy okos LOGIKUS = IGESZERŰ istentiszteletként szánjátok oda testeteket élő és szent áldozatul

PÉLDÁUL:

2Mózes 34,21-22

Hat napon át dolgozz, de a hetedik napon pihenj, még szántáskor és aratáskor is pihenj!

 1. CSAK AZ ELVETETT MAGBÓL LEHET ARATNI!

ARÁNYOSSÁG ELVE!

2Korintus 9,6

Tudjuk pedig, hogy aki szűken vet, szűken is arat, és aki bőven vet, bőven is arat.

Ez minden területen így van!

– a tanulás / felkészülés terén (ha valaki orvos akar lenni, talán egy évtizedet is tanul érte)

– az imádkozás terén

– a misszió terén

A LEGTÖBBSZÖR EZ HIÁNYZIK! Aránytalanul akarunk aratni a vetésünkhöz képest, de ez nem működik, mert nem felel meg a vetés-aratás törvényének.

 1. Erről szól a TÁLENTUMOK PÉLDÁZATA IS

Máté 25,14-30

„Mert úgy van ez, mint amikor egy idegenbe készülő ember hívatta szolgáit, és átadta nekik vagyonát. Az egyiknek adott öt talentumot, a másiknak kettőt, a harmadiknak pedig egyet, kinek-kinek képessége szerint, és elment idegenbe. Az, aki az öt talentumot kapta, azonnal elindult, vállalkozásba fogott velük, és nyert másik ötöt. Ugyanígy az is, aki a kettőt kapta, nyert másik kettőt. Aki pedig az egyet kapta, elment, gödröt ásott a földbe, és elrejtette ura pénzét. Hosszú idő múlva aztán megjött ezeknek a szolgáknak az ura, és számadást tartott velük. Eljött az, aki az öt talentumot kapta, odavitte a másik öt talentumot, és így szólt: Uram, öt talentumot adtál át nekem: nézd, másik öt talentumot nyertem. Ura így szólt hozzá: Jól van, jó és hű szolgám, a kevésen hű voltál, sokat bízok rád ezután, menj be urad ünnepi lakomájára! Odament az is, aki a két talentumot kapta, és ezt mondta: Uram, két talentumot adtál át nekem: nézd, másik két talentumot nyertem. Ura így szólt hozzá: Jól van, jó és hű szolgám, a kevésen hű voltál, sokat bízok rád ezután, menj be urad ünnepi lakomájára! Odament hozzá az is, aki az egy talentumot kapta, és ezt mondta: Uram, tudtam, hogy kérlelhetetlen ember vagy, aki ott is aratsz, ahol nem vetettél, és onnan is gyűjtesz, ahová nem szórtál. Félelmemben elmentem tehát, és elástam a talentumodat a földbe: nézd, itt van, ami a tied. Ura így válaszolt neki: Te, gonosz és rest szolga, tudtad, hogy ott is aratok, ahol nem vetettem, és onnan is gyűjtök, ahova nem szórtam? Ezért el kellett volna vinned a pénzemet a pénzváltókhoz, és amikor megjöttem, kamattal kaptam volna vissza azt, ami az enyém. Vegyétek el tőle a talentumot, és adjátok annak, akinek tíz talentuma van! Mert mindenkinek, akinek van, adatik, és bővelkedni fog; attól pedig, akinek nincs, még az is elvétetik, amije van. A haszontalan szolgát pedig vessétek ki a külső sötétségre: ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás.”

SÁFÁRSÁG = gazdasági vezető / erőforrás-menedzser

A vetés KÖTELEZŐ!

Aki nem vet, hanem elás, az hitvány, sőt gonosz szolga Isten szemében! Mert a vetőmag létezésének a célja, hogy a szántóföldbe kerüljön, és ha nem oda kerül, akkor az céltévesztés – bűn!

– Ha a hívő ember nem növekszik – bűn (vagy az övé, vagy a vezetőié)

– Ha a gyülekezet nem evangélizál, bűn!

Stb.

 1. A VETÉS ÁLDOZAT

A vetés mindig áldozatba kerül:

Zsoltárok 126, 5-6

Akik könnyezve vetettek, ujjongva arassanak! Aki sírva indul, mikor vetőmagját viszi, ujjongva érkezzék, ha kévéit hozza!

(Kortörténeti magyarázat)

ALAPELV: 1Korintus 15,36

Amit vetsz, nem kel életre, míg előbb el nem rothad…

JÉZUS: János 12,24

Bizony, bizony, mondom néktek: ha a búzaszem nem esik a földbe, és nem hal meg, egymaga marad; de ha meghal, sokszoros termést hoz.

Mi Jézus vetésének aratása vagyunk!

Ki a mi vetésünk aratása????

 1. ISTEN VETÉSE

Máté 13,18-23 (A magvető példázata)

„Ti tehát halljátok meg a magvető példázatát! Amikor valaki hallja a mennyek országának igéjét, és nem érti, eljön a gonosz, és elragadja azt, ami szívébe van vetve: ez olyan, mint akinél az útfélre hullott a mag. Akinél pedig sziklás talajra hullott, az hallja az igét, és azonnal örömmel fogadja, de nem gyökerezik meg benne, ezért csak ideig való, s amint nyomorúság vagy üldözés támad az ige miatt, azonnal eltántorodik. Akinél pedig tövisek közé hullott, hallja az igét, de e világ gondja és a gazdagság csábítása megfojtja az igét, és nem hoz termést. Akinél pedig jó földbe hullott, az hallja és érti az igét, és terem: az egyik százannyit, a másik hatvanannyit, a harmadik harmincannyit.”

Isten vetése az IGE – és ez mindenképpen termést hoz!

Ézsaiás 55,10-11

Mert ahogyan az eső és a hó lehull az égből, és nem tér oda vissza, hanem megöntözi a földet, termővé és gyümölcsözővé teszi; magot ad a magvetőnek és kenyeret az éhezőnek, ilyen lesz az én igém is, amely számból kijön: nem tér vissza hozzám üresen, hanem véghezviszi, amit akarok, eléri célját, amiért küldtem.

MITŐL FÜGG A TERMÉS?

– Hogy mi lesz a maggal!

JÓ HELYRE KELL VETNI!

A jó hely – ebben a példázatban – az engedelmes szív!

8/b. MÁSIK ÉRTELEMBEN:

Jeremiás 4,3

Ezt mondja az ÚR a júdaiaknak és a jeruzsálemieknek: Szántsatok fel új szántóföldet, ne vessetek a tövisek közé!

Mi a tövis közé való vetés?

– tradíciók közé

– olyan emberek felé való szolgálat, akik nem akarnak megtérni, s ezzel elvonnak minket a valóban éhezőktől (!)

 1. A KÉTFÉLE VETÉS – EGYETEMES NÉZŐPONT

Máté 13,25-30 – Búza és konkoly példázata

„Hasonló a mennyek országa ahhoz az emberhez, aki jó magot vetett a szántóföldjébe. De amíg az emberek aludtak, eljött az ellensége, konkolyt vetett a búza közé, és elment. Amikor a zöld vetés szárba szökött, és már magot hozott, megmutatkozott a konkoly is. A szolgák ekkor odamentek a gazdához, és azt kérdezték tőle: Uram, ugye jó magot vetettél a földedbe? Honnan van akkor benne a konkoly? Ellenség tette ezt! – felelte nekik. A szolgák erre megkérdezték: Akarod-e, hogy kimenjünk, és összeszedjük a konkolyt? Ő azonban így válaszolt: Nem, mert amíg a konkolyt szednétek, kiszaggatnátok vele együtt a búzát is. Hadd nőjön együtt mind a kettő az aratásig, és az aratás idején megmondom az aratóknak: Szedjétek össze először a konkolyt, kössétek kévébe, és égessétek el, a búzát pedig takarítsátok be csűrömbe.”

Kétféle magvetés van a VILÁGBAN: Istené és a Sátáné!

– A mi életünk válasz: vagy Istenét vagy az ördögét valósítjuk meg

– A mi szavunk visszhang: Vagy Istenét, vagy az ördögét ismételgetjük

 1. A KÉTFÉLE VETÉS – A SZEMÉLYES NÉZŐPONT

Galata 6,7-8

Ne tévelyegjetek: Istent nem lehet megcsúfolni. Hiszen amit vet az ember, azt fogja aratni is: mert aki a testének vet, az a testből arat majd pusztulást; aki pedig a Léleknek vet, a Lélekből fog aratni örök életet.

KÉTFÉLE VETÉS: testnek / szellemnek =

– Istennek / Sátánnak

– bűnnek / engedelmességnek

– a Lélek gyümölcsit vetjük / test cselekedeteit vetjük – Galata 5 – FELOLVASNI!

 1. VETÉSFAJTÁK – az előző folytatása és előfordulásai az igében:

ALAPELV: MINDEN A MAGA FAJTÁJA SZERINT TEREM

Jakab 3,12

Avagy teremhet-e, testvéreim, a füge olajbogyót, és a szőlő fügét?

Jób 4,8

Ahogyan én láttam, a hamisságot szántók és a vészt vetők ugyanazt aratják.

Példabeszédek 22,8

Aki álnokságot vet, bajt arat…

Hóseás 8,7

Ha szelet vetnek, vihart aratnak.

Hóseás 10,12-13

Vessetek magatoknak igazságot, akkor hűséget arathattok! Szántsatok föl új szántóföldet, mert ideje, hogy keressétek az URat, míg majd eljön, és hullatja rátok az igazság esőjét. Bűnösen szántottatok, álnokságot arattatok, ettétek a hazugság gyümölcsét.

Filippi 4,8-9 (a pozitív beszédek vetése)

Egyébként pedig, testvéreim, ami igaz, ami tisztességes, ami igazságos, ami tiszta, ami szeretetreméltó, ami jóhírű, ha valami nemes és dicséretes, azt vegyétek figyelembe! Amit tanultatok és átvettetek, hallottatok és láttatok is tőlem, azt tegyétek, és veletek lesz a békesség Istene!

Kolossé 1,9-10 (a közbenjárás vetése)

Ezért tehát, attól a naptól fogva, amelyen ezt meghallottuk, szüntelenül imádkozunk és könyörgünk értetek, hogy tökéletesen ismerjétek meg az ő akaratát minden lelki bölcsesség és belátás révén, hogy élhessetek az Úrhoz méltóan, teljes mértékben az ő tetszésére, és teremjetek gyümölcsöt mindenfajta jó cselekedettel, és növekedjetek az Isten ismeretében.

 1. AMIKOR A JÓ VETÉSBŐL MÉGSEM LESZ ARATÁS

Ilyen is van.

Jeremiás 12,13

Búzát vetettek, de tövist aratnak, eredménytelenül fáradoztak. Szégyent vallanak termésükkel az ÚR lángoló haragja miatt.

Miért van ez? Isten haragja = ÁTOK miatt, aminek az oka mindig a bűnünk.

SOKSZOR azért élünk át kudarcokat, holott jó magokat vetettünk, mert közben más területen belevetettük a földünkbe a konkolyt is. (Jobb kézzel a búzát / ballal a konkolyt.)

A bűnös területek hatással lehetnek a nem bűnös területekre is az életünkben. PÉLDA: hiába vagy jó minden tantárgyból, kivéve egyet, amiből mindig megbuksz, addig nem adnak diplomát.

 1. A VETÉSÜNK „LEGJAVA” MINDIG ISTENÉ

5Mózes 14,22

Add meg a tizedet vetésed minden terméséből, ami a mezőn évről évre terem!

– Amid van, abból először mindig Istennek vess!

– A legjobb mag Istené – elsőszülöttek, „első zsenge” kifejezések! A tized nem a maradék, nem a selejt, hanem a legjobb. Miért? Mert Isten azt sokszorozza meg, amit neki adunk: vagy a legjobb magból lesz 30x60x100x-os, vagy a selejtből és a haszontalanból.

– Ez természetesen az aratásra is igaz – amit aratunk, abból is először Istennek adjunk!

Ezzel áttérünk a kifejezetten az aratással kapcsolatos igeszakaszokra és törvényszerűségekre:

 1. MINDIG LESZ ARATÁS, MERT ISTEN GONDOSKODIK RÓLA!

Jeremiás 5,24

Eszükbe sem jut, hogy féljék Istenüket, az URat, aki az őszi és a tavaszi esőt megadja a maga idejében, és biztosítja az aratásra rendelt heteket.

Ez fakad a vetés-aratás törvényéből – és Isten különösen ügyel arra, hogy elhozza az ARATÁS IDEJÉT — KAIROSZ IDŐ!

 1. AZ ARATÁS MINDIG ÜNNEP

2Mózes 34,22

Tartsd meg a hetek ünnepét, amikor búzád első termését aratod; és a betakarítás ünnepét is az esztendő fordulóján!

 1. ARASS MÁSOKRA VALÓ TEKINTETTEL!

3Mózes 19,9-10

Amikor földetek termését learatjátok, ne arassátok le egészen a mező széléig, és az aratás közben elhullottat ne szedjétek föl. Szőlődet se böngészd végig, és a szőlődben lehullott szemeket ne szedd föl. Hagyd ott azokat a nyomorultaknak és a jövevényeknek. Én, az ÚR, vagyok a ti Istenetek!

5Mózes 24,19

Ha learatod aratni valódat a mezőn, és ott felejtesz egy kévét a mezőn, ne menj vissza fölvenni. Legyen az a jövevényé, árváé és özvegyé. Így megáldja Istened, az ÚR, kezed minden munkáját.

 1. AZ ARATÁSBÓL IS MUNKA

Példabeszédek 10,5

Aki nyáron gyűjt, az eszes fiú, de aki aratáskor alszik, az szégyellni való.

Aratás mindig lesz – csak nem mindenki vesz részt benne. Aki nem vet ÉS aki dolgozik az aratásban, az kimarad belőle!

Máté 9,35-38

Jézus bejárta a városokat és a falvakat mind, tanított a zsinagógáikban, hirdette a mennyek országának evangéliumát, gyógyított mindenféle betegséget és erőtlenséget. Amikor látta a sokaságot, megszánta őket, mert elgyötörtek és elesettek voltak, mint a juhok pásztor nélkül. Ekkor így szólt tanítványaihoz: „Az aratnivaló sok, de a munkás kevés: kérjétek tehát az aratás Urát, hogy küldjön munkásokat az aratásába.”

Isten hív bennünket, hogy arassunk!

Ott is, ahol nem mi vetettünk:

János 4,34-38

Jézus ezt mondta nekik: „Az én eledelem az, hogy teljesítsem annak akaratát, aki elküldött engem, és bevégezzem az ő munkáját. Vajon nem ti magatok mondjátok-e, hogy még négy hónap, és jön az aratás? Íme, mondom nektek: emeljétek fel a szemeteket, és lássátok meg, hogy a mezők már fehérek az aratásra. Az arató jutalmat kap, és begyűjti a termést az örök életre, hogy együtt örüljön a vető és az arató. Mert ebben az esetben igaz a közmondás, hogy: más a vető, és más az arató. Én elküldtelek titeket, hogy azt arassátok, amiért nem ti fáradtatok: mások fáradoztak érte, ti pedig az ő munkájukba álltatok be.”

Nekünk nem a saját veteményünket kell gondoznunk, hanem Isten országát!

Erről beszél Pál is a korintusiaknak: én vetettem, Apollós öntözött, más majd arat… nem ez számít, hanem hogy Isten terve megvalósuljon

+ Fülöp Samáiában vet – Péter és János arat

 1. KÖZELEG ISTEN VÉGSŐ NAGY ARATÁSA

Jelenések 14,15

Egy másik angyal jött ki a templomból, és hatalmas hangon kiáltott a felhőn ülőnek: „Ereszd neki a sarlódat, és arass, itt az aratás órája, mert beérett az aratnivaló a földön.”

Emlékezzetek a búza és konkoly példázatára ebben a kérdésben is:

Máté 13,25-30

A szolgák erre megkérdezték: Akarod-e, hogy kimenjünk, és összeszedjük a konkolyt? Ő azonban így válaszolt: Nem, mert amíg a konkolyt szednétek, kiszaggatnátok vele együtt a búzát is. Hadd nőjön együtt mind a kettő az aratásig, és az aratás idején megmondom az aratóknak: Szedjétek össze először a konkolyt, kössétek kévébe, és égessétek el, a búzát pedig takarítsátok be csűrömbe.”

[box type=”info”]

Letöltés PDF formátumban

[/box]