Krisztus megoldása az életünkre – avagy az üdvösség ámulatos tartalma


THEOLOGION BIBLIAISKOLA 09. LECKE

„A kegyelem idején meghallgattalak, és az üdvösség napján megsegítettelek.

Íme, most van a kegyelem ideje! Íme, most van az üdvösség napja!”

2Korintus 6:2

A világ tele van szükségletekkel. Jézus Krisztusban azonban Isten MINDEN szükségünket kész betölteni. A keresztények sajnos ezt ritkán hiszik el, és egy leszűkített evangéliumot hirdetnek, amelyben a bűnök bocsánata szerepel, de azon túl sokszor más már nem fér bele, vagy csak mindenféle apró betűs kiegészítésekkel, hogy az nem vonatkozik minden korra, minden emberre vagy minden helyzetre. Pedig Isten Igéjében nagyon világosan le van írva:

Róma 8:32

Aki tulajdon Fiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért odaadta, hogyne ajándékozna nekünk vele együtt mindent?

1Timóteus 6:17

Azoknak pedig, akik e világban gazdagok, parancsold meg, hogy ne legyenek gőgösek, és ne a bizonytalan gazdagságban reménykedjenek, hanem Istenben, aki megélhetésünkre mindent bőségesen megad nekünk.

2Péter 1:3

Az ő isteni ereje megajándékozott minket mindazzal, ami az életre és a kegyességre való, azáltal, hogy megismertük őt, aki saját dicsőségével és erejével hívott el minket.

Ha körbenézünk a világban, akkor betöltetlen szükségeket látunk az érzelmek terén, az anyagiak terén, az egészség terén, a kapcsolatok terén – pedig Jézus Krisztus váltságművében ezekre is készen van a megoldás! Sok keresztény ember él Isten elkészített ajándéka és öröksége mellett, szegényen, szükségek között. Sok oka van ennek, a tanítás beszűkülésétől kezdve a hitünk beszűkülésén át a sokféle hamis teológiáig vagy a bibliai igazságokkal való visszaélésekig. Ezek azonban nem változtatnak a tényen: a mai egyház az üdvösség művének csak egy igen kis részét ismeri és használja. Ez a tanítás éppen ezért a megváltás tartalmát bontja ki. Tehát azt fogjuk áttanulmányozni a Biblia alapján, hogy MI az és HOGYAN vehetjük birtokba mindazt, amit Jézus Krisztus halála és feltámadása által örökségül megszerzett nekünk.

Először az elsőre szeretnék válaszolni, kilenc ellentétpárban a Biblia igéi alapján: mit vett el tőlünk a GOLGOTÁN – és mit adott érte cserébe nekünk a FELTÁMADÁSÁBAN. Még mielőtt hozzálátnék a felsoroláshoz, szeretnék valamit nagyon nyomatékosítani: ezek minden esetben CSERÉK – azaz valamit teljes egészében elvesz tőlünk, ami ránk volt jellemző, és valamit ad helyette, ami rá jellemző. Az óember meghal – az új feltámad. Nem egy kicsit ilyen is meg olyan is. MINDEN ESETBEN CSERÉRŐL VAN SZÓ!

Nézzük tehát ezeket a megváltói vagy üdvözítő cseréket – most csak röviden összegezve, majd a következő tanításokban egyet-egyet részletesen is áttanulmányozunk.

 1. Bűnbocsánat

Ez két dolgot is magában foglal: egyrészt megváltott bennünket a bűn állapotából, másrészt megszabadított bennünket a bűnös cselekedetektől, illetve azoknak a rabságától és kényszerétől.

Az Ézsaiás 53:5 ezt mondja:

A mi vétkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze. Ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen, az ő sebei árán gyógyultunk meg.

Jézus halálának az oka a mi bűnös állapotunk volt. Ezt a cserét a legteljesebben a Kolossé 1:19-22 mutatja be:

Mert tetszett az egész Teljességnek, hogy benne lakjék, és hogy általa békéltessen meg önmagával mindent, a földön és a mennyben, úgy, hogy békességet szerzett a keresztfán kiontott vére által. Titeket is, akik egykor Istentől elidegenedtek, és ellenséges gondolkozásúak voltatok gonosz cselekedeteitek miatt, most viszont megbékéltetett emberi testében, halála által, hogy mint szenteket, hibátlanokat és feddhetetleneket állítson majd színe elé.

Talán ez a legegyértelműbb következménye az üdvösségnek, ezzel van a legkevesebb problémánk. Ami van, azzal a Bűnből való szabadulás című tanításban már részletesen foglalkoztunk.

Ennek a cserének a teológiai következménye az Istennel való megbékélésünk és a mi igazzá nyilvánításunk. Ezzel kapcsolatban a 2Korintus 5:21-ben ezt olvassuk:

Mert azt, aki nem ismert bűnt, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk őbenne.

Ez egy óriási horderejű csere: Isten ítélőszéke előtt nincs többé kárhoztatásunk – mert Krisztus elhordozta a kárhozatunkat is! Milyen öröksége van az igazaknak Isten előtt? Olvassuk el az Ézsaiás 54:17-et is:

Egy ellened készült fegyver sem lesz jó szerencsés, és minden nyelvet, mely ellened perbe száll, kárhoztatsz: ez az Úr szolgáinak öröksége, és az ő igazságuk, mely tőlem van, így szól az Úr.

Ez a megigazultak öröksége, amelyről a Kolossé levélben is olvashatunk:

Kolossé 2,13-14

És titeket is, akik halottak voltatok vétkeitekben és bűnös valótok körülmetéletlenségében, ővele együtt életre keltett megbocsátva nekünk minden vétkünket. Eltörölte a követelésével minket terhelő adóslevelet, amely minket vádolt, eltávolította azt az útból, odaszegezve a keresztfára.

 1. Testünk feltámadása

Hogy megérthessük, mit jelent ez a csere, az ószövetségi törvényt kell idéznünk, amit az Úr Jézus életével és halálával betöltött, azaz teljessé tett. Az 5Mózes 19:21 írja: Életet életért, szemet szemért, fogat fogért, kezet kézért, lábat lábért! Ha valakinek a szeme világa veszett el miattam, akkor nekem is meg kellett vakulnom, ha valaki meghalt miattam, nekem is meg kellett halnom. Jézus mindegyik ilyen párosba önként behelyettesítette önmagát: az én szemem helyett az ő szemét, az én kezem helyett az ő kezét, az én életem helyett az ő életét adja. Nekem kellene fizetnem, ez a bérem, ezt érdemlem – mégis ő fizetett helyettem.

Ez a csere a fizikai életre és halálra vonatkozik. Jézus nagyon is valóságosan, szörnyű kínok között, fizikailag is meghalt. A váltsághalál nélkül az ateista embereknek nincs reménysége a halál után. Nekünk azonban van: a test feltámadása sajátosan keresztény tanítás, amit Jézus megváltása tesz lehetővé.

Pál apostol részletesen tanít erről az 1Korintus 15. részébena, amelyből most csak néhány igaverset idézzünk:

Ha csak ebben az életben reménykedünk a Krisztusban, minden embernél nyomorultabbak vagyunk. Ámde Krisztus feltámadt a halottak közül, mint az elhunytak zsengéje. Mert ember által van a halál, ember által van a halottak feltámadása is. Mert ahogyan Ádámban mindnyájan meghalnak, úgy a Krisztusban is mindnyájan életre kelnek. (19-22.versek)

 1. Örök élet

A Róma 6:23 mondja:

Mert a bűn zsoldja a halál, az Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet Krisztus Jézusban, a mi Urunkban.

Nagyon éles ellentét van a zsold és az ingyenes ajándék helyett. A zsold vagy a bér az, amiért megdolgoztunk, vagy amit a tevékenységünkkel kiérdemeltünk. A zsoldot és a bért kiérdemeljük. Az ingyenes ajándékot azonban nem lehet kiérdemelni.

Az örök élet olyan ajándéka az üdvösségnek, amelyről a legtöbb ember csak a temetőben, egy számára fontos és szeretett személy halálakor szokott gondolkodni. Pedig az örök élet nem a halállal kezdődik, hanem a megtéréssel! AZ örök élet ugyanis egy állapotot jelent: amikor bekerülünk az Istennel való életközösségbe, újonnan születünk és új teremtéssé válunk. Az örök élet azt jelenti: mennyi élet – mennyei dimenziójú, mennyei minőségű és természetfeletti erejű élet.

 1. Fizikai gyógyulás és helyreállás

Ézsaiás 53:4-5

A mi betegségeinket viselte és a mi fájdalmainkat hordozta … az ő sebei árán gyógyultunk meg.

Mit jelent ez Jézus szolgálatában? Olvassuk el a Máté 8:16-27-et, nagyon érdekes részletet fogunk itt meglátni ezzel kapcsolatban:

Amikor este lett, sok megszállottat vittek hozzá, ő pedig szóval űzte ki a tisztátalan lelkeket, és minden beteget meggyógyított, hogy beteljesedjenek az Ézsaiás próféta által mondottak: „Erőtlenségünket ő vette el, és betegségeinket ő hordozta.”

Ha valaki bűnnel, betegséggel, depresszióval, félelemmel vagy bármilyen testi-lelki nyomorúsággal is küszködik, a Biblia arra hívja, hogy fordítsa a tekintetét Jézusra, aki szenvedett azért, hogy nekünk ne keljen! Egyre inkább meggyőződésem, hogy az a nyomorúság, amely a bűn miatt van az ember életében, kiűzhető, mert azt elhordozta Jézus a kereszten. Ami azért jön, mert „az én nevemért üldöznek és nyomorúságot kell elszenvednetek”, ahhoz pedig megadja az erőt Jézus. Emlékezzünk, ez is csere: valamit elvesz, hogy valami mást adjon helyébe. Elveszi a testünket gyötrő betegségeket, és ad helyette helyreállást. Ennek természetesen megvannak a maga biblikus szabályai – nem minden betegséget gyógyít meg Isten ebben az életben, hiszen a testünk romlandóság alá van vetve, amelyből majd csak a megdicsőült test ad szabadulást – de hát ez is a megváltás cseréje és áldása! Azonban az átkok és ördögi munkák miatt ránk jövő betegségektől Krisztus váltsága már e testben is 100%-os gyógyulást ad! (Erről is lesz szó a bibliaiskolában egy nagyon részletes, több mint száz igeverset átívelő tanításban.)

 1. Átkok helyett áldás

Ezt a Galata 3:13-14-ben olvassuk:

Krisztus megváltott minket a törvény átkától, úgy, hogy átokká lett értünk – mert meg van írva: „Átkozott, aki fán függ” – azért, hogy Ábrahám áldása Jézus Krisztusban a pogányoké legyen, és hogy a Lélek ígéretét hit által megkapjuk.

Íme tehát a csere: minden átok, amelynek jogosan ránk kellett volna szállnia, Jézusra szállt, és minden áldás, ami Őt illette volna, most minket illet.

Mit jelent Ábrahám áldása, ami most a miénk, pogányoké? Az 1Mózes 24:1-ből világosan kiderül: Ábrahám élemedett korú, öreg ember lett, és az ÚR mindennel megáldotta Ábrahámot. Persze van egy különleges ígérete és áldása is Ábrahámnak, ez is a mi áldásunkká lett: Nagy néppé teszlek, és megáldalak, naggyá teszem nevedet, és áldás leszel. (1Mózes 12:2) Ez is érvényes lett Krisztusban ránk is, Istennek ez a terve a gyülekezettel: hogy nagy néppé legyen, hogy betöltse az egész földet a végső határáig azáltal, hogy áldássá lesz mások számára.

Ez egy nagyon nagy és fontos téma, egy egész hónapot fogunk tölteni a bibliaiskolában azzal, hogy ezt a témát részletesen áttanulmányozzuk.

 1. Szűkölködés helyett bővölködő élet

A 2Korintus 8:9-et olvassuk:

Mert ismeritek a mi Urunk Jézus Krisztus kegyelmét; hogy gazdag létére szegénnyé lett értetek, hogy ti az ő szegénysége által meggazdagodjatok.

Ezt a 9:8-ban így folytatja Pál apostol:

Az Istennek pedig van hatalma arra, hogy minden kegyelmét kiárassza rátok, hogy mindenütt mindenkor minden szükségessel rendelkezzetek, és bőségben éljetek minden jó cselekedetre.

Fantasztikus igevers! Az eredeti görög szövegben a TELJES és a MINDEN szó ötször, a BŐVÖLKÖDÉS szava kétszer fordul elő, egyetlen igeversben! Ezek a kifejezések jellemzik azt, hogy Istennek mire van hatalma, mit készített el nekünk Krisztusban!

Az anyagi szükségeink betöltésének három lehetséges szintje van: elégtelenség – elégség – bőség. Jézus nem azért vállalta helyettünk a kereszthalál kínját, hogy elégedetlenségben és elégtelenségben éljünk, még csak nem is azért, hogy épphogy szinten tudjuk tartani magunkat – hanem hogy bőségben éljünk. Mert a bőségnek a jellemzője a túlcsordulás, csak a bőség elég arra, hogy mások is gazdagodhassanak miáltalunk!

 1. Ő elviselte a szégyent – hogy mi dicsőséget kaphassunk

Ézsaiás 53:3 ezt prófétálja Jézusról:

Eltakartuk arcunkat előle, megvetett volt, nem törődtünk vele…

A zsoltárok 69:8, az egyik legszebb messiási zsoltár így szól:

Mert érted vállaltam gyalázatot, érted borítja szégyenpír arcomat.

Mi emberek önkéntelenül kerüljük azt, hogy megszégyenítsenek bennünket. Sokan inkább meghaltak, minthogy szégyenben maradjanak. Jézus azonban ezt is vállalta helyettünk, hogy nekünk ne kelljen többé szégyenkeznünk, ahogy az 1Péter 2:6 mondja:

aki hisz benne, nem szégyenül meg.

Talán megfigyeltük már, aki szégyelli magát, az lesüti a szemét, nem tiszta a tekintete. Jézus azonban felemeli a tekintetünket, és ragyogóvá teszi a szemünket! Az Ő dicsősége lehet a mi arcunkon.

 1. Újember az óemberért cserébe

Mivel ez is egy önálló tanítási téma, csak a legfontosabb igeverseket idézem itt:

Róma 6:6-8

Hiszen tudjuk, hogy a mi óemberünk megfeszíttetett vele, hogy megsemmisüljön a bűn hatalmában álló test, hogy többé ne szolgáljunk a bűnnek… Hiszen tudjuk, hogy Krisztus, aki feltámadt a halottak közül, többé nem hal meg, a halál többé nem uralkodik rajta.

Efézus 4:22-24

Vessétek le a régi élet szerint való óembert, aki csalárd és gonosz kívánságok miatt megromlott; újuljatok meg lelketekben és elmétekben, öltsétek fel az új embert, aki Isten tetszése szerint valóságos igazságban és szentségben teremtetett.

Kolossé 3,9-10

Ne hazudjatok egymásnak, mert levetkőztétek a régi embert cselekedeteivel együtt, és felöltöztétek az új embert, aki Teremtőjének képmására állandóan megújul, hogy egyre jobban megismerje őt.

Az óember a régi, bűn állapotában veszteglő, és ezért bűnös cselekedetekkel jellemezhető régi emberi természetünket jelenti, amely Krisztusban meghalt, és helyette az újember, a Krisztus indulata, a bennünk élő Szentlélek irányítja az életünket.

 1. Őt elutasították – hogy bennünket elfogadjanak

Ézsaiás 53:3 és 8.

Megvetett volt, és emberektől elhagyatott… de kortársai közül ki törődött azzal, hogy amikor kiirtják a földön élők közül, népe vétke miatt éri a büntetés?!

Az elvetettséget úgy írhatnánk le, hogy az embert nem akarják és nem szeretik. Nem tudom, hányan éltük már át ezt az érzést. Amikor egy csoporton kívül vagyunk, és senki nem akarja, hogy oda bekerüljünk. Nincs ránk szükség, levegőnek tartanak minket, kortársaink közül senkit nem érdeklünk már. Teréz anya mondta: „a legrosszabb betegség az, amikor az embert nem szeretik.”

Bennünket azonban befogadnak, mert Krisztus által belépőnk van két helyre azonnal: az egyik a mennyek országa, a másik pedig a gyülekezet. Nem kell többé kitaszítottnak éreznünk magunkat, mert Isten elfogadott engem, és az övéi is elfogadnak és befogadnak engem. Koinóniát kaphatok ajándékba: egy vertikálisat az élő Istennel, és egy horizontálisat sok-sok nagyszerű emberrel, akiket ezután testvéreimnek szólíthatok.

A befogadás krisztusi jellemző, amely megdicsőíti Istent – olvassuk el a Róma 15:7-et:

Fogadjátok be tehát egymást, ahogyan Krisztus is befogadott minket az Isten dicsőségére.

Jézus elutasítottságának van még egy nagy volumenű következménye. A golgotán az Atya is elutasította őt, és teljesen magára hagyta, hogy bennünket többé ne kelljen egyetlen pillanatra sem magunkra hagynia Istennek! Jézust elhagyta az Atya, hogy cserébe velünk lehessen minden napon a világ végezetéig – ahogyan ezt Jézus a Máté 28:18-20-ban, a nagy misszióparancsban ki is jelenti:

…íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig.

 1. A Szentlélek ajándéka

Az Ószövetségben Isten Szentlelke csak egy-egy kiválasztottra szállt le, és általában csak egy meghatározott feladatra vagy céllal. Azonban Krisztus váltságműve nyomán a Szentlélek, vagyis Isten személyes jelenléte a meghasadt kárpiton keresztül szimbolikusan is kitört a Szentek Szentjéből, és elérhetővé vált minden ember számára – ez a pünkösd üzenete. A szentlélek eljövetele Jézus Krisztus váltsághalálának egyik legnagyszerűbb következménye.

Titusz 3,4-7

De amikor megjelent a mi üdvözítő Istenünk jósága és emberszeretete, nem az általunk véghez vitt igaz cselekedetekért, hanem az ő irgalmából üdvözített minket újjászülő és megújító fürdője a Szentlélek által, akit kitöltött ránk gazdagon Jézus Krisztus, a mi Üdvözítőnk által, hogy az ő kegyelméből megigazulva reménységünk szerint részesei legyünk az örök életnek.

Ebben az igeszakaszban világosan kapcsolódik össze a Szentlélek munkája az életünkben Krisztus üdvözítő munkájával. Ez azt is jelenti, hogy a Szentlélek csak az üdvözült emberek számára áll rendelkezésre, ugyanis a megtérés és az újonnan születés, vagyis az üdvösség elfogadása kapcsol össze bennünket a Szentlélekkel.

 1. Jézus feladta istenfiúságát – hogy mi Isten fiaivá lehessünk

Erről szól ez az egész tanítás-sorozat a fiúság identitásával kapcsolatosan. Jézust elvetette az Atya, hogy mi fiakká lehessünk általa. Csak két igehelyet ismételjünk meg a korábbi tanításokból ezzel kapcsolatosan:

János 1:12: Akik befogadták Krisztust, azoknak Ő hatalmat adott arra, hogy Isten fiaivá legyenek.

Galata 4:4-7: Amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól született a törvénynek alávetve, hogy a törvény alatt levőket megváltsa, hogy Isten fiaivá legyünk. Mivel pedig fiak vagytok, Isten elküldötte Fiának Lelkét a mi szívünkbe, aki ezt kiáltja: Abbá, Atya! Úgyhogy már nem vagy szolga, hanem fiú, ha pedig fiú, akkor Isten akaratából örökös is.

 1. Legyőzte a Sátán munkáját és minden démoni befolyást

Kolossé 2,15

Lefegyverezte a fejedelemségeket és a hatalmasságokat, nyilvánosan megszégyenítette őket, és Krisztusban diadalmaskodott rajtuk.

Olyan szellemi háborúban veszünk részt, amelynek a kimenetele kétezer évvel ezelőtt eldőlt a golgotai kereszten! Nem kétséges, hogy Isten Krisztus váltságműve által legyőzte a gonosz minden munkáját. Mivel pedig Isten velünk együtt tevékenykedik a teremtett világban, ránk bízta, hogy a Krisztus által megszerzett győzelmet érvényesítsük a saját életünkben, a saját korunkban. Olyan ez, mintha kezünkbe adta volna a tökéletes fegyvert, csak használnunk kell. Ez a szellemi harc témája, amelyről szintén több tanítás vár ránk a bibliaiskolában.

 1. Kiszolgáltatta magát, hogy mi békességet és stabilitást kapjunk az életünkben

Ez az úgynevezett „shalom” békesség, az a fajta stabilitás, amely nem függ körülményektől, ellenségektől, érzelmektől, hanem az egyedül változhatatlan, ígéreteit megtartó, biztonságot nyújtó Istentől! Sok olyan igeverset olvashatunk főképpen a zso9ltárokban, hogy te vagy pajzsom, erős kősziklám – amelyek mind arra utalnak, hogy Istennel egy sziklaszilárd alap, egy testi-lelki-szellemi stabilitás költözik be az életünkbe. Az újszövetségben is sok példázatot és tanítást találunk ezzel kapcsolatban, amiből most csak egy igeverset szeretnék idézni, a János 14,27-ből:

Békességet hagyok nektek: az én békességemet adom nektek; de nem úgy adom nektek, ahogyan a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, ne is csüggedjen.

Ez a mennyei békesség az, amely meg tud őrizni bennünket a csüggedéstől, a félelmektől, a nyugtalanságtól, és így Krisztusban egy megingathatatlan lelki békét kapunk, amely teljesen más, mint amit a világban bárhol lelhetünk. Ez is a megváltás egyik fontos következménye, amelynek a jelentőségét éppen a szorongások, félelmek, aggodalmaskodások nélküli mindennapok mutatják meg.

 1. Győzelem

Ezzel szeretném lezárni ezt a felsorolást: Krisztus látszólag, egy rövid ideig vereséget szenvedett, amikor keresztre feszítették. Úgy tűnt, mintha veszített volna. Az életét is elveszítette. De ez a látszólagos vereség a világtörténelem legnagyobb győzelméhez vezetett, amely az emberiség megváltását és üdvösségét hordozta magában! A feltámadás igazolta, hogy Jézus igazat mondott, hogy valóban Isten Fia, és hogy nekünk is van alternatívánk és jövőnk.

Nos, ezek után meg kell ismételnünk: ebből a tizennégy dologból, amit a megváltás következményeként most felsoroltunk, bizony sokról egyáltalán nincsen tanítás, és emiatt a kereszténység ezeket az üdvözítő következményeket figyelmen kívül hagyja. De mi ne elégedjünk meg néhánnyal ezek közül az ajándékok közül, hanem akarjuk, kívánjuk, keressük, birtokoljuk a teljességet! Ne tegyük Krisztus váltságművét hiábavalóvá azzal, hogy a következményeinek kisebb-nagyobb részét hagyjuk „parlagon heverni”, miközben nekünk is, és a körülöttünk élőknek is éppen ezekre lenne olyan égető szüksége! Krisztusban készen van a megoldás életünk nagy szükségeire – hát vegyük birtokba és hirdessük a megváltás teljességét!

[box type=”info”]

Letöltés PDF formátumban

PowerPoint prezentáció

Feldolgozást segítő kérdések

[/box]